ประชาคมโลกแซ่ซ้องน้อมถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9

600

ในเวทีประชุมสันติภาพโลก ที่สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตลอดทั้งวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะบุคคลสำคัญนำโดยนายไมเคิล วอร์บ ประธานยูเนสโก ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งสันติภาพในโลก

พิธีสำคัญดังกล่าว เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือประมาณ 15.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก กล่าวต้อนรับคณะบุคคลผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี จากนั้นเวลา 09.10 น.นางอิริน่า โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ขึ้นกล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 09.20 น. นายไมเคิล วอร์บ ประธานยูเนสโก ขึ้นกล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัย

เวลา 09.30 น. ผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกจากประเทศต่างๆ กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัย

เวลา 10.00 น. พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และพระธรรมทูตไทยในยุโรป รวม 10 รูปแสดงธรรม และสดับปกรณ์ 

เวลา 10.45 น. Venerable Master Chin Kung ผู้ก่อตั้งกองทุนการศึกษาพระพุทธศาสนา ผู้แทนภาคีสมาชิก พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พ.ส.ล.) ประจำประเทศออสเตรเลีย กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัย

เวลา 10.55 น. Reverend Masamichi Shodo Kobayashi ผู้แทนสหพันธ์พระพุทธศาสนาประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศญี่ปุ่น กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัย

เวลา 11.00 น. Venerable Thich Phouc Tan ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศออสเตรเลีย กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัย

เวลา 11.05 น. Reverend Hoe Seong ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศเกาหลีใต้ กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัย

เวลา 11.10 น. Dato’ Tan Gin Soon ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศมาเลเซีย กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัย

เวลา 11.15 น. Mr. Padma Jyoti ผู้แทนธรรโมทัยสภา พุทธสมาคมแห่งประเทศเนปาล ผู้แทนภาคีสมาชิก พ.ส.ล. ประจำประเทศเนปาล กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะ

เวลา 11.20 น. นายพัลลภ ไทยอารี ผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และรองประธาน พ.ส.ล. กล่าวสดุดี ถวายราชสักการะแสดงความอาลัย

เวลา 14.00 น. ปาฐกถาเรื่อง ”จะอยู่อย่างไรในโลกที่แตกเป็นเสี่ยงๆ – พุทธจริยศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“ (Guidance for a broken world : The Buddhist Ethics of King Bhumibol of Thailand)  โดย : ศาสตราจารย์ สตีเฟน บี ยัง (Professor Stephen B. Young), Global Executive Director, CAUX ROUND TABLE

เวลา 15.00 น. ปาฐกถาเรื่อง ”เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์“ (Sufficiency Economy to Sustainable Development Goals : His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Compassion in Action)  โดย : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เวลา 16.00 น. ธรรมเทศนาเรื่อง ”พระธรรมิกราช : พระราชาแห่งมั่นพัฒนา” (Dharmikaraja: The Buddhist King – The King of Sustainability) โดย : พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก และอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เวลา 17.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชาแห่งนวัตกรรมทางดิจิทอล – การนำเสนอดิจิทอลซอฟต์แวร์ จากเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรสู่พระมหาเจดีย์บรมพุทโธ” (King of Digital Innovation : From What did the Buddha teach to Borobudur) โดย :ศาสตราจารย์ ดร. ตีตัส เลอแบร์ (Professor Dr. Titus Leber) ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวออสเตรีย โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช