เครือข่าย CAEC ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก หนุนโครงการ EEC เพื่อพลิกฟื้นประเทศ และเป็นพื้นที่ต้นแบบให้การพัฒนาภูมิภาคอื่น พร้อมเสนอแนะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเก่า ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการจราจร ที่เกิดจากการเติบโตของเมือง เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากคนในพื้นที่


ดร.เพ่ง บัวหอม ประธานเครือข่ายพลเมืองเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 3 จังหวัด (CAEC) พร้อมคณะและตัวแทนองค์กรภาคประชาชน 43 กลุ่มในพื้นที่ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงเจตจำนงสนับสนุนรัฐบาลดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครอบคลุม 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

CAEC และ 43 องค์กรภาคประชาชน พร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน EEC อย่างเต็มที่ในทุกมิติ เพราะเล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายประชาชน ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นต้นแบบการพัฒนาประเทศในภูมิภาคอื่น ส่งผลดีต่อรุ่นลูก รุ่นหลาน ในอนาคต

การใช้อำนาจ ม.44 เพิ่มข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ EEC หรือการวางผังเมือง ได้สร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea board) ด้วยอุตสาหกรรมสะอาดยุค 4.0 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรยายภาพ : เครือข่าย CAEC ให้ความรู้ EEC กับเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น


และเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศ นอกจากจะส่งผลด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังจะช่วยแพร่กระจายความเจริญและองค์ความรู้สมัยใหม่จาก EEC ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยให้ไทยหลุดพ้นจากความล้าหลังและความยากจน

ขณะเดียวกัน CAEC มีข้อห่วงใยนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไข ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดิมที่สั่งสมมาจากอดีต ยังไม่ได้รับแก้ไขอย่างดีพอ อาทิ ปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ปัญหาการจราจรติดขัดจากความเจริญ ปัญหาปริมาณขยะ และปัญหาน้ำเสีย

บรรยายภาพ : เครือข่าย CAEC ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง EEC และรับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน


CAEC และ 43 องค์กรภาคประชาชน หวังว่ารัฐบาลจะได้ให้ความสนใจและวางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมทั้งเร่งสื่อสารไปยังพื้นที่ จะก่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนนำไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ EEC ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล