การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ครั้งที่ 3/60 เมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

มีสาระสำคัญคือการเห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรฯ, การชักจูงนักลงทุนรายสำคัญและจัดเตรียมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย, รับทราบความก้าวหน้าของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล และการติดตามงานโครงการพื้นฐานที่สำคัญ


1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2564) มี 4 ทิศทางหลัก คือ

1) เน้นการผลิตบุคลากร และสร้างความรู้ ตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะงานที่มีรายได้สูงสำหรับคนทั่วไป ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาจบมาแล้วไม่มีงานทำหรือการทำงานต่างระดับ 

2) ให้ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมีหน่วยงานของ รัฐคอยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 

3) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกเพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านต่างๆ ที่ในประเทศไทยยังต้องการเข้ามาทำงานและฝึกอบรมบุคลากรไทย

4) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำของโลก ผลิตบุคลากรสนองความต้องการของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการบิน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การท่องเที่ยว และ การแพทย์

กนศ. ยังอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง ปี 2561 สำหรับโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรฯ ในกรอบวงเงิน 861.02 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายสำคัญภายในปี 2561 คือ

 • ผลิตครูต้นแบบในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเร่งด่วน อย่างน้อย 150 คน 
 • จัดโครงการให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 40,000 คน 
 • จัดโครงการให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่จากสถาบันชั้นนำและมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 10,000 ราย

ให้นำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรฯ ไปรับความคิดเห็นจากประชาคมการศึกษาในพื้นที่ EEC เพื่อนำมาปรับปรุงแผนและโครงการในระยะปานกลาง (พ.ศ. 2562-64) โดยเร็ว


2. การชักจูงนักลงทุนรายสำคัญและจัดเตรียมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2.1 การชักจูงนักลงทุนรายใหญ่

 • รับทราบมูลค่าการลงทุนที่ขอการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ มกราคม-กันยายน 2560 ในพื้นที่ EEC เป็นเงินลงทุนรวม 104,164 ล้านบาท เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 67,800 ล้านบาท
 • รับทราบความก้าวหน้าและแผนงานการลงทุนของโครงสำคัญที่ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อร่วมกันพิจารณาแล้ว เช่น การบินไทย-แอร์บัส ลาซาดา/อาลีบาบา แอร์เอเชีย เอสที แอร์โรสเปส นิสสัน บีเอ็มดับเบิลยู  ไมเนอร์ฟูดกรุ๊ป และขอให้เร่งทำให้เกิดการลงทุนโดยเร็วที่สุด และให้รายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุด
 • ขอให้เพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ 11 โดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมไปพิจารณา

2.2 เห็นชอบการประกาศเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ปี 2560-2561

 • ปี 2560 เห็นชอบให้นิคมอุตสาหกรรม SmartPark และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 จ.ระยอง พื้นที่รวมกัน 3,366 ไร่ เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ครึ่งปีแรก ปี 2561 รับทราบแผนประกาศเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม เพิ่มเติมอีก 9 แห่ง รวมเป็นพื้นที่รวมกันกว่า 30,000 ไร่ เพื่อรอรับการขยายตัวของการลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
 • ยืนยันนโยบายจะขยายการลงทุนอุตสาหกรรมเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น และขอให้การนิคมเร่งประสานงานกับผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน EEC โดยเร็ว เป้าหมาย 50,000 ไร่ ใน 5 ปี 

3. รับทราบความก้าวหน้าเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล (EECd)

ภาพจาก www.digitalthailandbigbang.com

ที่ประชุมรับทราบการพัฒนาดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ดังนี้

 • แผนผังการใช้พื้นที่ EECd ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • รูปแบบการลงทุนที่จะมีการร่วมทุนกับเอกชนชั้นนำของโลก
 • แผนการจัดตั้งสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ขนาดประมาณ 40,000 ตร.ม. รวมพื้นที่สนามทดสอบ รถยนต์ที่ขับได้เอง และ โดรน จำนวน 30 ไร่
 • ที่ประชุมเห็นชอบให้ EECd เป็นโครงการ EEC Project List เพื่อดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการร่วมลงทุนกับเอกชน ในการพัฒนา EEC ขอให้ศึกษาแผนการร่วมทุนเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

4. การติดตามงานโครงการพื้นฐานที่สำคัญ

4.1 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ได้ภายในกุมภาพันธ์ 2561 คัดเลือกและเจรจาต่อรองกับเอกชนแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2561 และเปิดให้บริการ 2566

4.2 กลุ่มโครงการเกี่ยวกับเมืองการบินภาคตะวันออก

 • โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2561 คัดเลือกและเจรจาต่อรองกับเอกชนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 เปิดให้บริการ 2566
 • โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา เป็นการร่วมมือระหว่าง กองทัพเรือ บ.การบินไทย และ บ.แอร์บัส เป็นโครงการเร่งด่วน และให้เป็นโครงการหนึ่งใน EEC Project list ที่จะเข้ากระบวนการการรัฐร่วมทุนกับเอกชนตามระเบียบของ EEC คาดว่าจะจัดทำรายละเอียดร่วมทุนกับภาคเอกชนได้ในเดือนมีนาคม 2561 เริ่มดำเนินธุรกิจได้ในปี 2564
 • โครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นการดำเนินการของกองทัพเรือ ในการพัฒนาพื้นที่เตรียมพร้อมโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก เช่นการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 การก่อสร้างทางขับ (Taxiway) เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก

4.3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ และ การขนส่งทางรางเพื่อเชื่อม 3 ท่าเรือ

 • โครงการท่าเรือแหลมฉบัง อยู่ในระหว่างการศึกษาสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน มิถุนายน 2561 คัดเลือกและเจรจาต่อรองกับเอกชนแล้วเสร็จ ตุลาคม 2561 และเปิดให้บริการ 2568
 • โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน มิถุนายน 2561 คัดเลือกและเจรจาต่อรองกับเอกชนแล้วเสร็จ กันยายน 2561 และเปิดให้บริการ 2567
 • โครงการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ คาดว่าจะเปิดให้บริการกุมภาพันธ์ 2562
 • โครงการรถไฟรางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ คาดว่าจะจัดทำรายงานการศึกษาแล้วเสร็จ ปี 2562 คัดเลือก ดำเนินการในปี 2563 และเปิดให้บริการ 2566
 • โครงการบริการขนส่งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) ในชั้นต้นให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการศึกษา และทำข้อเสนอจัดหาระบบโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล คาดว่าจะติดตั้งระบบได้ในปี 2562
 • โครงการ ICD บริเวณฉะเชิงเทรา กนศ. ได้มีมติให้เริ่มการศึกษาเพื่อช่วยบรรเทาลดความคับคั่งของ ICD ที่ลาดกระบัง คาดว่าจะจัดจ้างที่ปรึกษาได้ไม่เกินเดือน ก.พ. 2561
 • โครงการโครงสร้างพื้นฐานทุกโครงการให้เขียน TOR เพิ่มเรื่องการใช้ยางพาราเป็นองค์ประกอบในการก่อสร้าง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here