ถอดรหัสความสำเร็จ IoT ขับคลื่อน Smart Agriculture สู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร ?

ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเน้นย้ำถึงทิศทางการพัฒนาประเทศว่า เกษตรกรรมจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยรากเหง้าของสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาช้านาน จึงมีต้นทุนทางด้านเกษตรอย่างแน่นหนา แล้วด้วยเหตุผลกลใด ทำไมเราจึงจะไม่ใช้จุดแข็งตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเล่า