Urban Farming นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตคนเมือง กุมชะตาอาหารโลก

วิกฤตขาดแคลนอาหารทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องคาดการณ์เล่นๆอีกต่อไป เมื่อมีประชากรในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ ส่งผลให้อาหารมีราคาแพง ส่วนชนชั้นที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงต่ำ ก็ต้องประสบกับปัญหาความอดหยาก และปัจจัยที่ซ้ำเติมให้วิกฤตนี้ทวีความรุนแรงขึ้น คือ ความเติบโตของสังคมเมืองในหลายประเทศทั่วโลกที่สวนทางกับโอกาสการเข้าถึงแหล่งอาหารของประชาชนในเมืองที่ไม่เท่าเทียม ข้อเท็จจริงนี้ยืนยันได้ด้วยรายงานการสำรวจล่าสุดของ the U.S. Department of Agriculture