EEC – การศึกษา: การพัฒนาคนเพื่อสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่

การเดินหน้าพัฒนาอีอีซีที่ก้าวหน้าไปโดยลำดับ ตั้งแต่ประสานพื้นที่จนถึงเชื่อมต่อสร้างความมั่นใจกับนานาชาติ รวมทั้งการจัดปรับกฎกติกาหลายเรื่อง จนตราออกเป็นกฎหมาย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา การสานงานให้บรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางบางกลุ่ม-บางเสียง ที่ต่อต้านคัดค้าน กับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมที่สนับสนุนความก้าวหน้าใหม่ เป็นธรรมชาติการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่คุณภาพงาน-การปฏิบัติที่มีเป้าหมายต่อความเจริญก้าวหน้ายุคใหม่ จะเป็นหมุดหมายสำคัญ!