IoT ช่วยดูแลผู้สูงวัยใน “เมืองแสนสุข” ด้วยอุปกรณ์สวมใส่ “Aider”

โครงการที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น Smart Healthcare เป็นโครงการนำร่องที่เกิดขึ้น ณ เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยทางเทศบาลจับมือกับ Dell, Intel และศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (ICIC) นำเทคโนโลยี (IoT) มาใช้ในการดูแลผู้สูงวัย ด้วยการสร้างอุปกรณ์สวมใส่ที่ชื่อ Aider ขึ้น