การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแนวทางที่เน้น “ความต้องการ” (demand side) ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ EEC สำคัญยิ่งต่อการยกระดับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เป็นการทำงานผ่านระบบการศึกษายุคใหม่ ที่มุ่งลดความสูญเปล่าทางการศึกษา มุ่งตอบสนองการพัฒนาบุคลากรที่แม่นตรงทั้งคุณภาพและปริมาณตามเป้าหมายที่วางไว้


การลงทุนจะพบปัญหาหาก ขาดแคลนบุคลากร ในการผลิต! เลขาธิการ EEC ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ได้เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งปรับการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการ (Demand side) เชื่อมการพัฒนาบุคลากรเข้ากับความต้องการจริง วันนี้ประเทศยังขาดบุคลากรอีกมากในหลายสาขาการผลิต

อาทิ การแพทย์ครงวงจร หุ่นยนต์ อากาศยาน พานิชย์นาวี ไบโอเทคโนโลยี ยานยนต์สมัยใหม่ การพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวคุณภาพ ฯลฯ

ซึ่งการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนทั้งหมดนี้ ต้องบริหารการผลิตให้ตรงตามความต้องการจริง และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ด้วย เพราะการลงทุนยุคใหม่เป็นการพัฒนาระดับโลกาภิวัตน์ ต้องการคุณภาพมาตรฐานการแข่งขันระดับสากล หมุดหมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้เป็นประเด็นจำเป็นที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่ง!

เมื่อมองความเป็นจริงทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรวันนี้ พบว่าจำเป็นต้องปรับสร้างการศึกษาให้สนองตอบการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ศ.ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ชี้ว่า การศึกษาไทยเราจัดทำกันมาตั้งแต่ก่อนยุคอุตสาหกรรม (Pre industrial) ถึงวันนี้โลกผ่านสู่ ยุคหลังอุตสาหกรรม ยุคโพสต์โมเดิร์น ไปแล้ว เราเผชิญความสูญเปล่ามากมายทั้งงบประมาณและทรัพยากรมนุษย์ สร้างปัญหาหนี้สินภาระรัฐฯอย่างน่าวิตก การจัดการศึกษาสนองการพัฒนาที่ EEC ทำอยู่จะช่วยได้ชัดเจน เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาฯ ที่มุ่งหน้าพัฒนายกระดับการผลิตบุคลากรทั้งอาชีวะและอุดมศึกษา ผ่านการสำรวจความต้องการ-จับคู่กับกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่ต้องการบุคลากรในสาขาต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธาน FIBO ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร EEC ชี้ว่าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ แมคคาทรอนิค ต้องเร่งเพิ่มปริมาณบุคคลากรให้เร็วขึ้น เด็กไทยมีศักยภาพและมีผลงานด้านนี้สูง หากการศึกษาสามารถบ่มเพาะเปิดกว้าง ก็จะสร้างเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาได้ อนาคต อุตสาหกรรมไทย ก็จะไปได้ดีแน่ เพียงเปิดกว้าง ปรับคุณภาพ และสร้างความคุ้นเคยขึ้นในระบบการศึกษาเท่านั้น

ศ.พญ.จิราภรณ์ เหล่าธรรมทัศน์ อดีตประธานราชแพทย์วิทยาลัย ผู้ก่อตั้งรามาชาแนล ผู้มีประสบการณ์อุตสาหกรรมการแพทย์สูง พบว่าต้องปรับทัศนะและระบบระเบียบการพัฒนาบุคคลากรด้านนี้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไป เปิดกว้างมากขึ้น พัฒนาคุณภาพร่วมกับความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพราะปัจจุบันไม่ใช่มีแต่การบริการเรื่องป่วยไข้ (sickness business) อย่างเดียว แต่มีสถานพยาบาลที่ดูแลสุขภาพ (wellness) ด้วย ทั้งสองแบบต้องการบุคลากรมาก ไม่เฉพาะแต่กับแพทย์พยาบาลเท่านั้น แต่กลุ่มบุคลากรสนับสนุนเฉพาะทาง ทั้งนักกายภาพ เทคนิครังสี และอื่นๆ อีกมาก การจัดการเรื่องนี้ต้องบูรณาการร่วมมือกันจริงจัง อาจใช้ EEC เป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาเรื่องนี้ได้

ในทิศทางเดียวกัน ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช มองภาพรวมด้านอากาศยานว่า มีความต้องการบุคคลากรมากทุกระดับ ไม่เฉพาะนักบิน แต่มีความต้องการช่างซ่อมบำรุงไปจนถึงการบริการสนับสนุนการเดินอากาศทั้งระบบ เป็นเรื่องที่เรียกร้องต้องการให้การศึกษาเปิดกว้างปรับตัวและปรับมาตรฐานให้เข้าสู่ระดับสากล ซึ่ง EEC จะเป็นกลไกเปิดการพัฒนาการศึกษาตามความต้องการที่สำคัญ เช่นเดียวกับผู้แทน พานิชย์นาวี นอ.สมชาติ ไกรลาสสุวรรณ ที่ชี้ความต้องการด้านพานิชย์นาวีที่ขาดแคลนอยู่เกือบแสนตำแหน่งในกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้ง ดร.วีรพล พวงพิทยาวุฒิ อดีตนายกสภาอุตสาหกรรมระยอง ที่แจงถึงความต้องการนับหมื่นตำแหน่งในอุตสาหกรรมพลังงาน ฯลฯ ทั้งหมดเป็นมุมมองที่เปิดโลกความต้องการ ชี้บอกให้การศึกษาปรับตัว หันมาผลิตบุคคลากรตามความต้องการที่เป็นจริง เป็นอีกมิติหนึ่งที่ต้องการ Solution ใหม่ในระบบการศึกษา

บทเรียนการปรับตัว สร้างแผนพัฒนาบุคลากรกำหนดทิศทางการศึกษาจากประสบการณ์ของจีน สร้างผลการพัฒนาที่ดีต่อประเทศอย่างมีนัยสำคัญ มณฑลฉงชิ่ง มุ่งสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว มณฑลกว่างซี สร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ยกระดับการลงทุนล่าสุดสูงถึง 3 แสนล้านในปีที่ผ่านมา

กุ้ยโจว สร้างระบบดิจิทัล พัฒนาการศึกษา ลดความยากจนจาก 26.8 เหลือร้อยละ 8 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เซียะเหมิน สร้างโลจิสติกส์ฮับ นำผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน ฯลฯ ทุกพื้นที่มีการจัดการศึกษารับการพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยปลดปล่อยพลังของท้องถิ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์


บทความที่เกี่ยวข้อง: กุ้ยโจวใช้ Big Data และ Cloud Computing อย่างไร จึงลดจำนวนคนจนได้ถึง 6.7 ล้านคน ภายใน 5 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง: มณฑล ส่านซี กับการนำ เทคโนโลยี AI มาพัฒนาเพื่อขึ้นนำในตลาดโลก


งานพัฒนาบุคลากรพื้นที่ EEC ที่คณะทำงานพัฒนาบุคลากรกำลังทุ่มปั้นสร้างตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ อาจารย์ญัค อภิชาต ทองอยู่ เป็นหัวขบวนอยู่หน้างาน ร่วมกับ ดร.วัชรินทร์ ศิริพานิช ในพื้นที่ เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่ EEC ต้องลุยปั้นสร้างให้บรรลุมรรคผล แต่ก็เป็นการสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตได้อย่างมีความหวัง งานนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก แค่ต้องทุ่มกันสุดตัว!!!


บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกัน

EEC เต็งหนึ่งปฏิวัติตลาดแรงงานไทย สร้างงาน สร้างโอกาส 1 แสนคนต่อปี

เจาะลึก 3 อุตสาหกรรมดาวรุ่ง พร้อมเติบโตขานรับ EEC

 


เรื่องโดย : APICHATOLOGY