ขยับสู่อนาคต การพัฒนาคุณภาพการศึกษา – สร้างบุคลากร เชื่อมโลก-เริ่มจาก EEC

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแนวทางที่เน้น “ความต้องการ” (demand side) ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ EEC สำคัญยิ่งต่อการยกระดับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ