มีการประเมินกันว่าภายในปี 2025 จะมี 26 เมืองทั่วโลกที่กลายเป็น เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ส่วนเรื่องมูลค่าตลาดของเมืองอัจฉริยะนั้น Grand View Research, Inc. ประเมินไว้ว่าจะสูงถึง 2.57 ล้านล้านดอลลาร์! จากที่ปี 2016 มีมูลค่าตลาดรวม 5.63 แสนล้านดอลลาร์


ใครครองแชมป์ เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2018

IESE Business School มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของสเปน ในเครือ University of Navarra ซึ่งโดดเด่นด้านหลักสูตร MBA เป็นอันดับที่ 7 ของโลก เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 165 เมืองทั่วโลก มาวิจัยและจัดอันดับสุดยอดเมืองอัจฉริยะประจำปี 2018 ในชื่อ IESE Cities in Motion Index โดย 10 อันดับแรก มีดังนี้

เมืองอัจฉริยะ ranking 2018
*CIMI : Cities in Motion Index

อันดับ 1 นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา)
อันดับ 2 ลอนดอน (อังกฤษ)
อันดับ 3 ปารีส (ฝรั่งเศส)
อันดับ 4 โตเกียว (ญี่ปุ่น)

อันดับ 5 เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)
อันดับ 6 สิงคโปร์ (สิงคโปร์)
อันดับ 7 โซล (เกาหลีใต้)
อันดับ 8 โตรอนโต (แคนาดา)
อันดับ 9 ฮ่องกง (จีน)
อันดับ 10 อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)


london smart city
New York, USA | Photo by Colton Duke on Unsplash

มองมุมอื่น ‘นิวยอร์ก’ ไม่ได้เป็นที่หนึ่งหรอกนะ!

เมื่อพิจารณาอันดับเมืองอัจฉริยะที่ปรากฏใน IESE Cities in Motion Index ยังแจกแจงมิติที่ลึกขึ้นของทั้ง 165 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 9 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐศาสตร์ ทุนมนุษย์ ความสมานฉันท์ในสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล การวางผังเมือง การขยายงาน/บริการระหว่างประเทศ เทคโนโลยี ความคล่องตัวและการคมนาคมขนส่ง

เมืองอัจฉริยะ smart city

จากตารางข้างต้น ที่ นิวยอร์ก เมืองอัจฉริยะได้อันดับ 1 ในภาพรวมนั้น (CIMI) เนื่องจากได้คะแนนสูงในระดับที่ใกล้เคียงเกณฑ์ดัชนีชี้วัดมากที่สุด และยังอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก จึงได้อันดับ 1 ไปครองใน มิติทางเศรษฐกิจ และ การวางผังเมือง

New york เมืองอัจฉริยะ
วิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของนิวยอร์กทั้ง 9 มิติ
 • เศรษฐกิจ – อันดับ 1
 • ทุนมนุษย์ – อันดับ 4
 • ความสมานฉันท์ในสังคม – อันดับ 109
 • สิ่งแวดล้อม – อันดับ 99
 • ธรรมาภิบาล – อันดับ 38
 • การวางผังเมือง – อันดับ 1
 • การขยายงานระหว่างประเทศ – อันดับ 3
 • เทคโนโลยี – อันดับ 5
 • ความคล่องตัวและการคมนาคมขนส่ง – อันดับ 4

จุดเด่นที่เห็นได้ชัดของ ‘ลอนดอน’ กับ ‘ปารีส’

 • ลอนดอน – มีความสอดคล้องของอันดับที่ได้ในบางมิติซึ่งสังเกตได้ชัดเจน อย่าง ลอนดอน เมืองอัจฉริยะที่ได้อันดับ 2 ในภาพรวม แต่ได้อันดับ 1 ในมิติของ ทุนมนุษย์ โดยในเรื่องทุนมนุษย์นั้น ย่อมมาจากการปั้นคนให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ผ่านระบบการศึกษาและสถานศึกษาที่ดี สอดคล้องกับการที่ลอนดอนมีโรงเรียนธุรกิจและมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงหลาย เนื่องจากเห็นความสำคัญของทุนมนุษย์ที่จะบทบาทในตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้า
Paris smart city
Paris, France | Photo by Augustin de Montesquiou on Unsplash
 • ปารีส – ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากอย่าง ปารีส มืองอัจฉริยะอันดับ 3 ในภาพรวม แต่ได้อันดับ 1 ในมิติของ การขยายงาน/บริการระหว่างประเทศ กับ ความคล่องตัวและการคมนาคมขนส่ง สอดคล้องกับการที่ปารีสมีระบบรถไฟใต้ดิน ระบบการแชร์จักรยานตามโมเดลเศรษฐกิจแบ่งปัน และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งนอกจากคนฝรั่งเศสจะได้ใช้บริการสิ่งเหล่านี้แล้ว ยังเอื้อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

world ranking smart city

แล้วกรุงเทพฯ อยู่อันดับที่เท่าไร

ประเทศไทยก็กำลังขับเคลื่อนกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยจากการจัดอันดับของ IESE Cities in Motion Index ที่วัดตัวบ่งชี้ถึง 94 รายการจากทั้ง 9 มิติ และให้ กรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 90 

bangkok smart city
วิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของกรุงเทพฯ ทั้ง 9 มิติ
 • เศรษฐกิจ – อันดับ 77
 • ทุนมนุษย์ – อันดับ 123
 • ความสมานฉันท์ในสังคม – อันดับ 102
 • สิ่งแวดล้อม – อันดับ 135
 • ธรรมาภิบาล – อันดับ 136
 • การวางผังเมือง – อันดับ 50
 • การขยายงานระหว่างประเทศ – อันดับ 7
 • เทคโนโลยี – อันดับ 59
 • ความคล่องตัวและการคมนาคมขนส่ง – อันดับ 114

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า มิติที่โดดเด่นที่สุดของกรุงเทพฯ คือ การขยายงานระหว่างประเทศ โดยจัดอยู่ในอันดับ 7 เห็นได้ชัดจากการที่กรุงเทพฯ เปิดรับศิลปวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ความร่วมมือ การค้าการลงทุน ฯลฯ บวกกับพิกัดของกรุงเทพฯ ประเทศไทย ที่อยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียน กรุงเทพฯ จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญไปโดยปริยาย

bangkok smart city

ขณะที่มิติด้าน ธรรมาภิบาล ถูกดีดไปไกลถึง อันดับ 136 (จาก 165 อันดับ) แสดงให้เห็นว่า ไทยยังมีข้อบกพร่องในด้านการลงมือทำจริง จริยธรรม หรือขาดความโปร่งใส เช่นในเรื่องจำนวนเงินทุนสำรองทั้งประเทศ, จำนวนเงินทุนสำรองต่อหัวประชากร, การรับรอง ISO 37120 (เมืองที่ผ่านการรับรองคือ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการและคุณภาพชีวิตของประชากร), จำนวนศูนย์เทคโนโลยีและวิจัยต่อเมือง, ความแข็งของสิทธิทางกฎหมาย (ดูจากสิทธิของผู้กู้และผู้ให้กู้ รวมถึงดูว่ากฎหมายได้รับการออกแบบให้ผู้กู้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหรือไม่), ดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชัน, ความเป็นประชาธิปไตย, จำนวนอาคารของภาครัฐที่อยู่ในเมือง, ดัชนีชี้วัดการพัฒนา e-Government (สะท้อนการเข้าถึงของข้อมูลของประชาชน) ฯลฯ


บทความแนะนำเกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ

SMART CITY IS HERE & NOW เปิดแนวคิดจัดการเมือง ด้วยโมเดล เมืองอัจฉริยะ

เครือธุรกิจบิลล์ เกทส์-กูเกิล ทุ่มสร้างเมืองอัจฉริยะ


เรียบเรียงข้อมูลจาก