การเข้าสู่โหมดพลเมืองและเศรษฐกิจดิจิทัล นับเป็นความเปลี่ยนแปลงและ เป็น โอกาสทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ขณะที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีก็มีนัยสำคัญยิ่ง เพราะนำพาเราก้าวข้ามอคติและช่วยลดความเหลื่อมล้ำในประเทศได้


จับตา…โอกาสทางเศรษฐกิจ

1.

ความก้าวหน้าใหม่ของไทย

ไทยได้ผ่านการดิ้นรนอยู่รอด หลังต้องเผชิญทางตันจากการเมืองและเศรษฐกิจในทศวรรษที่ผ่านมา บ้านเมืองไทยปรับสร้างทิศทางการพัฒนาใหม่ด้วยนโยบายสำคัญ 2 ส่วนคือ นโยบายประเทศไทย 4.0 และ การพัฒนาพื้นที่การลงทุนระดับโลกขึ้นในเขต EEC ซึ่งได้เดินหน้าปัดกวาดปรับปรุงบ้านเมืองหลายเรื่องควบคู่กันไป ทั้งการจัดการลดปัญหาสังคม ขจัดผู้มีอิทธิพลในสาขาอาชีพต่างๆ จัดการปัญหาคอร์รัปชัน สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแบบเร่งด่วน ปรับตัวบทกฎหมายและระบบระเบียบราชการเพื่อตอบสนองโลกที่เปลี่ยนไป ฯลฯ ด้วยความเทอะทะของระบบและปัญหาที่หมักหมมมานาน คงยังจะเหนื่อยกันต่อไปอีกพักใหญ่! โดยเฉพาะการปรับสร้างคุณภาพการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมือง ซึ่งเป็นความพยายามนำประเทศสู่ความก้าวหน้าเท่าทันโลกจากการบริหารประเทศในปัจจุบัน!


2. 

ความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของโลกวันนี้

เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับฐานเทคโนโลยีและการพัฒนากฎบัตรความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เปล่งพลังขยับโลกไปอย่างก้าวกระโดด พรมแดนรัฐฯ ถูกกลืนกลายหมดความหมายลง ความก้าวหน้าโดดเด่นแบบเดิมๆ ของสังคม เศรษฐกิจ และวิชาการ ที่พึ่งจะฮือฮาตื่นเต้นกันในทศวรรษก่อนหน้านี้ ก็ดูจะล้าหลังโรยราไปอย่างเหลือเชื่อ ชี้บอกว่าความคิดและปฏิบัติการในกระแสใหม่ของสังคมโลกนั้นเปลี่ยนผ่านไปรวดเร็ว การปรับตัว ปรับทิศทาง และปรับความร่วมมือในสัมพันธภาพระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคเกิดขึ้นอย่างซับซ้อน ทุกอย่างมุ่งหน้าไปบนฐานการปรับดุลยภาพของภูมิรัฐศาสตร์ และความก้าวหน้าของสัมพันธภาพใหม่ โดยเฉพาะในกระแสผลประโยชน์ของการจัดการภูมิเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ นี่คือความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ 


3.

เศรษฐกิจฐานทรัพยากร

กลายเป็นภาระและต้นทุน ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร แรงงาน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาการบังคับใช้กฏหมายและกลุ่มประเทศที่มีปัญหาคอรัปชั่น! ความก้าวหน้าของการสื่อสารคมนาคม โลจิสติก และพลังอำนาจของเศรษฐกิจการค้าดิจิทัล เมื่อผนวกกับความก้าวหน้าที่ทรงพลังของอำนาจเทคโนโลยีหลากประเภท ตั้งแต่การสื่อสาร การประมวลข้อมูล หุ่นยนต์ แขนกล ภาพถ่าย 3 มิติ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการจำเพาะเจาะจงหลากมิติที่ศักยภาพสูง ฯลฯ ได้ทำให้เกิดการจัดปรับฐานความก้าวหน้าขึ้นในทุกมุมโลก จึงเกิดทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจและวิกฤตขึ้นอย่างรุนแรงต่อเนื่อง เปลี่ยนผ่านสังคมเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็ว มีนัยที่จะขับเคลื่อนสังคมโลกเข้าสู่ระบบอัจฉริยะ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่งคั่งใหม่ การศึกษาใหม่ การสื่อสารคมนาคม การจัดการผลิตอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยมวลรวมของผู้คน การนิ่งเฉยหรือปรับตัวไม่ทัน จะถูกเบียดขับไปชายขอบหรือไม่ก็ถูกทำให้เป็นอื่นอย่างมีนัยสำคัญ! นี่คือมูลเหตุที่ต้องการการปรับตัว และสร้างพัฒนาการขึ้นบนฐานความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความพร้อมที่เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไป


4.

การปรับสู่โลกาภิวัตน์ใหม่

จากความเคลื่อนไหวของมิติดุลยภาพอำนาจ 3 ขั้วของโลก กับ 2 เส้นทางการค้าใหม่ และ 2 ขั้วสงครามการค้า คือความเคลื่อนไหวและการเผชิญหน้ากันในปัจจุบัน ที่กำลังโรมรันสู่โลกาภิวัตน์ใหม่ ที่ลอกคราบจากโลกาภิวัฒนเก่าเกือบจะสิ้นเชิง ในมิติของดุลยภาพอำนาจ 3 ขั้วคือ ได้เปลี่ยนโลกสู่ดุลอำนาจใหม่ระหว่าง อเมริกาจีนรัสเซีย ขึ้นแทนอำนาจเดี่ยว new world order ของสหรัฐอเมริกา ที่ถูกสลายไป! ส่วน 2 เส้นทางการค้าใหม่ หากตั้งจากฐานจุดตั้งภูมิศาสตร์ไทยคือเส้นทางเหนือใต้ เชื่อมโลกมีจีนเป็นแกนนำ กับเส้นทางระบียงตะวันออกตะวันตก มีญี่ปุ่นที่อเมริกาหนุนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก สองเส้นนี้มีนัยต่อการสร้างเศรษฐกิจการค้าในโลกยุคใหม่อย่างยิ่ง ขณะที่มีการเผชิญหน้าในสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน ที่จีนพยายามสร้างเศรษฐกิจแนวทางเศรษฐกิจพันธมิตร แต่ทว่าอเมริกาเฟริสต์แบบทรัมป์ ได้หยิบชูเศรษฐกิจชาตินิยม เรียกร้องการผลิตสินค้าในโลกให้กลับสู่อเมริกา หลังจากที่ผลักดันไปจากอเมริกาในยุคก่อน พร้อมกับตั้งกำแพงภาษีกดดันการนำเข้าสินค้าสู่อเมริกา เดินเกมการค้าร่วมกับอีกหลายมาตรการเพื่อต่อกรกับขั้วสงครามการค้า ส่วนขั้วตรงข้ามอเมริกา ได้จับมือสร้างกลุ่ม/สร้างฐานเศรษฐกิจความร่วมมือใหม่ มุ่งลดบทบาทและเครดิตเงินสกุลดอลล่าร์ลงอย่างต่อเนื่อง นี่คือโลกในกระแสเชี่ยวกรารของการปรับตัวสู่โลกาภิวัตน์ใหม่


5.

โอกาสของไทย

วันนี้ตำแหน่งแห่งที่ในการปักหมุดสร้างตัวตนมีไม่มากนัก! นอกจากพื้นฐานที่ดีของจุดตั้งทางภูมิศาสตร์ กับการเป็นแกนข่ายการพัฒนาเชื่อมกลุ่มประเทศอินโดจีนเก่า หรือ CLMVT ที่เป็นภูมิภาคสังคมเศรษฐกิจที่มีศักยภาพหลายมิติ ทั้งการผลิต การบริการ การตลาด ทรัพพยากร และการเชื่อมต่อกับโลกภูมิภาคอื่น ที่ไม่อาจถูกมองข้ามในแง่ของขนาด คุณภาพ ศักยภาพโดยรวม! การสร้างฐานเศรษฐกิจเชื่อมโลกวันนี้ ต้องปรับสร้างความก้าวหน้ารองรับโอกาสขึ้นเองด้วย นอกจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว การปรับนโยบายเปิดพื้นที่การพัฒนาการลงทุนระดับโลกที่กำลังคืบหน้า ต้องไม่เพียงสร้างข้อเสนอที่ดึงดูดทุนเท่านั้น แต่ต้องจัดปรับกฎหมายและบริการของระบบราชการ ให้สอดรับการพัฒนาในโลกดิจิทัลด้วย ต้องปรับสร้างการศึกษาพัฒนาบุคคลากรให้เท่าทันโลกที่สร้างนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา ต้องลดขั้นตอนความเทอะทะล่าช้าของการบริหารลง ยกระดับความรู้ความเข้าใจให้ผู้คนและสร้างสำนึกสาธารณะขึ้น โอกาสจึงจะเปิดกว้างตามมา แค่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กับข้อเสนอเชิญชวนจะไม่ส่งผลนัก หากองค์ประกอบอื่นไม่สนับสนุน นี่คือโอกาสที่มีอยู่โดยธรรมชาติและโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะต้องสร้างขึ้นในโลกยุคใหม่


6.

อนาคตข้างหน้าบนฐานของโอกาสใหม่

การเข้าสู่โหมดพลเมืองและเศรษฐกิจดิจิทัล นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พัฒนาการของเทคโนโลยียุคใหม่ได้ก้าวข้ามอคติและความเหลื่อมล้ำไปอย่างมีนัยสำคัญ การปรับฐานบุคลากรพัฒนาสู่ฐานความรู้ ทักษะสูง เป็นสิ่งที่ต้องการและจำเป็น การเปิดรับเรียนรู้และมุ่งพัฒนานวัตกรรม จากการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการสร้าง startup เป็นความจำเป็นเร่งด่วน เช่นกับการปรับฐานการศึกษาและพัฒนาคนก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องทำทันที การสร้างฐานความเจริญในพื้นที่ต้นแบบ ต้องปรับสร้างการเชื่อมต่อทางกายภาพ การสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ทันกับการลงทุนและการพัฒนา และต้องมุ่งปลุกพลังรากหญ้าให้เข้าสู่โอกาสและช่องทางการพัฒนายุคใหม่ ที่จีนเป็นต้นแบบที่ดี ความมั่นคงและการเปิดพื้นที่ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตกระจายตัวสู่ชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่อง ฐาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายต้องเร่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายการผลิตและการตลาดในประชาคมโลก พร้อมกับเร่งพัฒนาเกษตรกรรมยกระดับความก้าวหน้าเป็นเกษตรกรรมสู่เส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวโลก เพิ่มศักยภาพการค้าพาณิชยกรรม สู่ฐานดิจิทัลขยายตัวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคน ภาพรวมเหล่านี้คือการสร้างโอกาสและต่อยอดให้เกิดโอกาสในการพัฒนายุคใหม่ที่มีพลังในตัวมันเอง


เรื่องโดย : apichatology