สาลิกาคาบข่าว Vol.255/61

186

โปรดเกล้าฯพรป.เลือกตั้งสส.-การได้มาซึ่งสว.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ พ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ..2561 และ พ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ..2561

ทั้งนี้ ในส่วนของ พ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.นั้น มาตรา 2 กำหนดให้กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ขณะที่ ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.มาตรา 2 กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดังนั้น การกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 150 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ พ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้่ง สส.ตามมาตรา 2 ต่อไป รวมเวลาทั้งสิ้น 240 วัน

ดันเศรษฐกิจฐานรากโตคู่การส่งออก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในงานไทยแลนด์โฟกัส ซึ่งมีนักลงทุนจากที่ต่างๆ กว่า 100 กองทุนเข้าร่วมงาน โดยกล่าวว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัว ดัชนีทางเศรษฐกิจทุกตัวดีขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเราเน้นสนับสนุนภาคการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งไม่สามารถกระจายความมั่งคั่งครอบคลุมสู่ประชาชนหมู่มาก และการเติบโตที่มั่นคงอย่างแท้จริงต้องทำควบคู่กันทั้งการส่งออกและการบริโภคภายใน เพื่อให้เกิดความสมดุล ถ้าสร้าง 2 ส่วนนี้ได้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเข้มแข็งมาก

นิคมฯโรจนะปักหมุดบางละมุงรับอีอีซี

นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ กล่าวภายหลังการบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 ทันยุคอีอีซีว่าขณะนี้ชาวตะเคียนเตี้ยกำลังตื่นตัวและให้ความสนใจการพัฒนาโครงการอีอีซีอย่างมาก เนื่องจากมองว่าจะนำความเจิรญมาสู่พื้นที่ และทำให้ชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้น ล่าสุดนิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้มีการย้ายพนักงานบางส่วนไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย เฟสแรก 1,500 ไร่ โดยทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไม่มีปัญหา ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อรัฐบาล

บัตรแมงมุม 4.0 ลิงก์ครบวงจรปีหน้า

..หญิงพรชนก อ่ำพันธุ์ ผู้ช่วยโฆษกกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ที่มี พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ถึงความคืบหน้าการดำเนินการระบบตั๋วร่วมหรือบัตรแมงมุม ว่า ปัจจุบันมีบัตรแมงมุม 3 รูปแบบ ได้แก่  บัตรแมงมุม 2.0 ที่ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้กับรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบัตรแมงมุม 2.5 ที่สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล(เอ็มอาร์ที) สายสีม่วงและสีน้ำเงิน

ส่วนในอนาคตจะมีการพัฒนาควบรวมให้เป็นบัตรแมงมุม 4.0 ซึ่งสามารถใช้ร่วมได้ทั้งรถเมล์ขสมก. และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที  รวมถึงจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคม 2561 ว่าจะใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยได้หรือไม่ ขณะที่ในเดือนมกราคม 2562 จะมีการพัฒนาบัตรให้ใช้ได้กับการเดินทางระบบราง ระบบเรือโดยสาร รวมถึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถใช้บัตรใบเดียวได้กับการเดินทางทุกระบบในเดือนธันวาคม 2562

ไฟเขียวควบทีโอทีกสท.’

www.mof.go.th

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  รับทราบแผนการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตั้งเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีปลัดกระทรวง DE เป็นประธาน  เตรียมการรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท จัดทำรายละเอียดแผนควบรวมกิจการให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายน 61 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และเตรียมการจัดตั้งบริษัทใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 62

ลูกค้าดีแทค 9 หมื่นรายคลื่น 850 ส่อซิมดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า มติที่ประชุมบอร์ด กสทช.มีการลงมติ 4:2 เสียง เห็นว่า ตามเอกสารที่ดีแทคเสนอมาเพื่อขอให้เยียวยาลูกค้าลูกค้าดีแทคในระบบสัมปทานคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ที่จะสิ้นสุดสัมปทานวันที่ 15 ..นี้ ลงมติไม่ให้ดีแทคเข้าสู่มาตรการเยียวยา โดยปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าที่คงเหลือ ยอดที่แจ้ง 10 .. เหลืออยู่ 94,625 รายแบ่งเป็นลูกค้าส่วนบุคคล 60,000 ราย และ ลูกค้าที่ใช้ซิมกับอุปกรณ์ไอโอที (แมชชีน) 34,625 ราย โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุดีแทคอ้างลูกค้าคงค้างในคำนิยามว่ามีอยู่จำนวนมากยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอ จึงไม่เข้าข่ายการให้เยียวยา ขณะที่ดีแทคได้ยื่นศาลปกครองกลางเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวลูกค้าที่ใช้งานมือถือได้อย่างต่อเนื่องบนคลื่นความถี่ 850MHz หลังสิ้นสุดสัมปทาน เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาของศาล

โพล ซีอีโอ’ ชี้เศรษฐกิจครึ่งปีหลังแนวโน้มสดใส

..สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในช่วง 6 เดือนหลังของปีว่า ผู้บริหาร บจ.ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2561 จะเติบโตอยู่ในช่วง 3-4% โดยบริษัทที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตมากกว่า 4% มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการดำเนินนโยบายการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ การท่องเที่ยว กำลังซื้อภายในประเทศ และเสถียรภาพของการเมืองในประเทศ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561 ได้แก่ กำลังซื้อภายในประเทศ เสถียรภาพการเมืองในประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แตกต่างจากการสำรวจครั้งก่อนที่มองว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคือ ความผันผวนของเงินบาท เสถียรภาพของการเมืองในประเทศ และต้นทุนแรงงาน