เปิดภารกิจ ผลิตกำลังคนอาชีวะหนุน EEC Key success อยู่ที่สถานประกอบการ

เพราะฟันเฟืองหลักของประเทศที่มีบทบาทดูแลภาคการผลิตกำลังคนวิชาชีพ เพื่อป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมขณะนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วยเหตุนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้จึงได้รับโจทย์ท้าทายจาก โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาที่เป็น First S-Curve และ New S-Curve ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทั้ง 3 จังหวัด นั่นคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมไม่น้อยกว่า 55,295 คน