CAEC ลมใต้ปีก หนุน EEC ช่วยสร้างความเข้าใจ ท้องถิ่นและชาวบ้านได้อะไรจาก EEC

การทำงานในฐานะสื่อกลาง ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่คณะทำงาน CAEC ทุกคน ภาคภูมิใจ การทำงานนี้มีผลดีอย่างไรต่อการขับเคลื่อนโครงการ EEC