ปาฏิหาริย์การเติบโตของเศรษฐกิจจีน เกิดจากการปรับตัวดิ้นรน ปรับก้าวขึ้นเป็นโรงงานโลกในช่วงกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ตามคำบงการและการสนับสนุนขอสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งจีนนำพาประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจยุคสารสนเทศได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องโชคชะตาหรือความบังเอิญ! แต่เป็นผลของการวางวิสัยทัศน์ สร้างความรู้ นวัตกรรม การลงทุนที่มีการบริหารจัดการและทิศทางชัดคม ต่อมาก็เชื่อมวิสัยทัศน์ระบบคิดใหม่สู่ ‘ภาคปฏิบัติใหม่’ กระจายความเจริญและพัฒนาเศรษฐกิจจากศูนย์กลางสู่ ‘เศรษฐกิจชุมชน’ และเชื่อมต่อเข้ากับ ‘ความเปลี่ยนแปลงของโลก’


ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเจริญแล้ว ‘เศรษฐกิจชุมชน’ ก็ต้องเจริญด้วย

จีนใช้ศูนย์กลางอำนาจกระตุ้นสร้างการผลิตและความมั่งคั่ง-ความเจริญก้าวหน้า โยงเข้าสู่สังคมรากฐานในชุมชน ปลุกพลังรากหญ้าสู่การเติบโตครั้งใหญ่…ครั้งใหม่ เพื่อดึงผู้คนออกจากความยากจน โดยส่งสร้างผู้ประกอบการกระจายไปให้ทั่วทั้งสังคม ในทิศทางที่สร้างความก้าวหน้ายั่งยืน

นี่คือความเคลื่อนไหวของสังคมเศรษฐกิจจีนวันนี้!

จีนจึงสามารถพาประเทศก้าวไปอีกขั้น ทุ่มสร้างเส้นทางการค้าโลกยุคใหม่จากประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหม ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจจากระบบล่าอาณานิคมตะวันตกสู่ระบบพันธมิตรเศรษฐกิจ และก้าวขึ้นสู่ ประเทศส่งออกเทคโนโลยี แพลตฟอร์มการค้า และกระจายการผลิตให้หลายประเทศเป็นโรงงานโลกแทน อาทิ เวียดนาม!

ความก้าวหน้าด้านสารสนเทศของจีนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในกระแสการเติบโตทางเศรษฐกิจไปในตัว ทั้งยังมีการจัดการระบบระเบียบและสนับสนุนอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

  • สนับสนุนทุนการผลิตให้กลุ่มเอสเอ็มอี
  • สนับสนุนการตลาดดิจิทัล
  • สนับสนุนการสร้างเส้นทางคมนาคม โลจิสติกส์
  • สนับสนุนการสร้างทางรถไฟเชื่อมทั่วแผ่นดินจีนให้เข้าถึงทุกพื้นที่ ไม่ปล่อยให้ความเจริญกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
  • สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศที่มีทั้งทุนและประสิทธิภาพ ฯลฯ

เอสเอ็มอีของจีนจึงไม่ใช่เอสเอ็มอีที่ต้องหอบโฉนด-หิ้วโครงการไปนั่งตอบคำถามปัญญาอ่อนจากพวกราชการที่มากอำนาจ-มากขั้นตอน จนฝ่อไปเองแบบพี่ไทย!


การพัฒนาแบบก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ทศวรรษ ปลุกพลังรากหญ้าในประเทศจีนให้ฟูเฟื่องขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้คนจีนรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการค้าสมัยใหม่ของโลก ตลอดจนเปลี่ยนสังคมของกลุ่มคนฐานราก จากการเป็นภาระของรัฐ สู่การเป็นพลังสุกสว่างร่วมสร้างเศรษฐกิจสารสนเทศ เชื่อมโลก-เชื่อมชุมชนถึงกัน ซึ่งน่าเรียนรู้ยิ่ง!


จีน ไทย ต่างเปิดพื้นที่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่!

จีนพัฒนาประเทศโดยเริ่มทดลองสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมืองเซินเจิ้น จนปัจจุบัน ภาพของเซินเจิ้นต่างจากภาพในอดีตแบบสุดขั้ว บ้านเมืองเจริญมาก คนจีนมีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อหันกลับมามองบ้านเรา จะเห็นว่า อีอีซี พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของไทยเป็นความพยายามที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่! โดยหลายภาคส่วนร่วมวางฐานรองรับการลงทุนระดับโลก เพื่อปรับประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกับความมั่งคั่งยุคใหม่ของสังคมโลก

ไม่เพียงสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการลงทุนจากระบบอุตสาหกรรมระดับโลกเท่านั้น แต่อีอีซียังใส่ใจและตระหนักถึง สปิริตชุมชน ที่เป็นฐานรองรับความก้าวหน้ายุคใหม่ด้วย ในฐานะที่เป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก!


จัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อก่อเกิดประโยชน์อีกมาก

นอกเหนือจากปรับและเร่งสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เป็นฐานที่มั่นคงและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับโลก ในพื้นที่อีอีซียังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดฐานการผลิตเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่ปรับมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมขึ้นสู่ระดับสากล พร้อมกับการปรับสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปด้วยกัน เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพลังชุมชนให้เกิดขึ้นตามประสบการณ์ที่เป็นอยู่ในหลายพื้นที่ที่มีความพร้อม เป็นการปลุกพลังเศรษฐกิจสังคมฐานรากให้เติบโตคู่กับภาคอุตสาหกรรมที่รัฐผลักดัน!


ปฏิบัติการสู่ ‘เมืองเศรษฐกิจ – เมืองท่องเที่ยว – เมืองผลไม้’

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่นำมาใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ดังที่มีการปรับสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจท้องถิ่นย่านใหม่ เช่น

  • ในพื้นที่บางเสร่ จังหวัดชลบุรี ที่มีการสร้างจุดเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเขาชีจรรย์กับสวนนงนุช เพิ่มจากแหล่งท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่มีมานานแล้ว! โดยงานนี้ เทศบาลตำบลบางเสร่เป็นเจ้าภาพร่วมกับคนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการอย่างสวนนงนุช ต่อยอดพัฒนาพื้นที่และชุมชนละแวกนั้นให้ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลากมิติ
  • เช่นเดียวกับเมืองผลไม้ที่ ตำบลตะพง จังหวัดระยอง เป็นอีกปฏิบัติการหนึ่งที่กำลังสร้างเมืองผลไม้ ซึ่งรวมเอาภาคเกษตรกรรมสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลตะพงและใกล้เคียงมาจัดทำเป็นเมืองผลไม้ โดยพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเชี่ยวเชิงเกษตร ร่วมกับการยกระดับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน การจัดการด้านเงินทุน และการจัดระบบตลาดในพื้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล นำมาสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ล้วนๆ

ด้านการสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเล มีการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ บริเวณพื้นที่แม่น้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา, มีแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวทางทะเลที่เกาะสีชัง โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชาวเกาะสีชังวางแผนเป็นเจ้าภาพ สร้างธุรกิจการท่องเที่ยวและห่วงโซ่การพัฒนาท้องถิ่นที่มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพเอง เพื่อเป็นแกนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นในท้องถิ่นของตน และเป็นต้นแบบในการเชื่อมท้องถิ่นอื่นๆ เป็นห่วงโซ่การพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความต้องการที่ลงตัวของผู้มาเยือน ซึ่งในท้ายที่สุด ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องถึงมือคนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

เส้นทางจักรยาน ก็มีการวางแผนพัฒนาในพื้นที่อีอีซีไว้เช่นกัน โดยเป็นเส้นทางเมืองรองจากชลบุรีถึงระยอง ซึ่งกลุ่มเครือข่ายจักรยานลงมือสำรวจและร่วมกันพัฒนาขึ้น รวมระยะทาง 194 กิโลเมตร ผ่าน 2 จังหวัด และกว่า 20 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้กำลังสร้างความร่วมมือ หารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางสายนี้มากที่สุด โดยเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว เป็นเส้นทางการค้าของผู้ค้ารายย่อย และเป็นที่พักสำหรับคนรักสุขภาพทั้งหลาย ซึ่งเส้นทางจักรยานที่หนุนสร้างธุรกิจไปพร้อมๆ กันเช่นนี้มีในยุโรปและญี่ปุ่นมานานแล้ว และเป็นโมเดลการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ทุกท้องถิ่นที่อยู่ขนาบสองข้างเส้นทางจักรยานได้จริง

นี่คือบริบทงานเศรษฐกิจและสังคมที่เริ่มขึ้นในพื้นที่อีอีซี ซึ่งมุ่งเชื่อมสานพลังฐานรากเข้ากับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ โดยไม่รอพึ่งพิงการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เดินหน้ากระตุ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติให้แก่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และฉับไวด้วย


เรื่องโดย : Apichatology

 

 

 

 

 


อ่านงานเขียนเชิงวิเคราะห์โดยนักเขียนคนเดียวกัน

EEC กับ อนาคตข้างหน้า : ในกระแสของโอกาสและความท้าทาย!!!

ตอบข้อสงสัยเรื่อง รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน อ่านรอบเดียวรู้เรื่อง!