‘การตลาดสีดอกเลา’ พลิกมุมคิด ตอบโจทย์ชีวิตผู้สูงวัย Anadiggy

คนมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นจากเดิม 80 เป็น 90-100 ปี ผู้ผลิตสินค้าและบริการยุคใหม่ ต้องมองเห็นความต้องการและวิธีเข้าถึง ‘Anadiggy’ ผู้สูงวัยที่เกิดในยุค Analog และยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางยุค Digital ในปัจจุบัน