‘การศึกษา’ เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาสติปัญญาและศักยภาพบุคลากรของผู้คนในชาติ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ตามทิศทางที่แต่ละประเทศกำหนด แต่หากมองลึกลงไปที่ ‘การศึกษาอาชีวะ’ สามารถพัฒนาสติปัญญาและศักยภาพของบุคคลได้ไม่แพ้กัน ทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการ ‘มืออาชีพ’ ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ภาครัฐและเอกชนต้องการ ซึ่งจะนำพาประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน


‘เยอรมนียุคใหม่’ สร้างชาติด้วยการอาชีวศึกษา

รัฐบาลเยอรมนีกำหนดให้การอาชีวศึกษาเป็นกระดูกสันหลังในการสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดย ในปี 1969 มีการตรากฎหมายการศึกษาอาชีวะ ให้อาชีวศึกษามีคุณภาพการเรียนการสอนก้าวหน้า-สร้างประสบการณ์ตรงแบบโรงเรียน-โรงงาน (Germany Dual Vocational Training) คือ ให้สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคอุตสาหกรรมหลากสาขากับสถานศึกษาอาชีวะ โดยรัฐบาลเป็นกลไกสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาชีวะ เพื่อสร้างเยอรมนียุคใหม่ให้เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลก จนในที่สุดเยอรมนีสามารถผงาดเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม ก้าวขึ้นเป็นประเทศในกลุ่มชั้นนำทางเศรษฐกิจ โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับสากลมาจนถึงปัจจุบัน


‘ญี่ปุ่น’ หลังย่อยยับจากสงครามโลกครั้งที่ 2

ภายใต้การกำกับร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นเดินหน้าสร้างการศึกษาสมัยใหม่ตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศชี้นำ โดยมีกระทรวงศึกษาเป็นองค์กรปฏิบัติ เน้นสร้างการศึกษาการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สร้างความเข้าใจการประดิษฐ์คิดสร้างพัฒนาทักษะแรงงาน และการทำงานในระบบอุตสาหกรรม รัฐบาลได้สนับสนุนให้เอกชนสร้างเศรษฐกิจ-พัฒนาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ปรับระบบการศึกษาให้อยู่บนฐานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มุ่งสร้างประสบการณ์ตรง-การเรียนรู้จริง จากการฝึกงานคู่กับการเรียนในห้องเรียน

การจัดการอาชีวะศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจึงก้าวหน้าขึ้นเป็นประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจโลกในเวลาไม่นานนัก หลังความย่อยยับพินาศจากสงครามโลก


หันมอง ‘จีน’ ย้อนหลังไปกว่า 4 ทศวรรษ

หลังจากที่เปิดสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและเปิดประตูสู่เศรษฐกิจตลาดเสรีในฐานะ ‘โรงงานโลก’ ที่อเมริกาสนับสนุนสุดตัวยุคเปิดประเทศ จีนได้ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการลอกเลียน (copy & development) – พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี วางแนวทางพัฒนาการศึกษาเชิงประสบการณ์ให้การศึกษาระดับอาชีวะ และสร้างพัฒนาการในการประดิษฐ์คิดสร้างนวัตกรรมในระดับปริญญา! จัดรูปแบบการผสานการศึกษาโรงเรียน-โรงงาน การศึกษาแบบของจีนยุคใหม่สร้างประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด นับแต่เปิดประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เซินเจิ้น ที่เคลื่อนย้ายขุมพลังการคิดค้นเทคโนโลยียุคใหม่จาก ซิลิคอน วัลเลย์ ในสหรัฐมาที่เซินเจิ้น! จีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกวันนี้แบบไร้เทียมทาน แม้มองย้อนหลังกลับไปกว่า 4 ทศวรรษ วันนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของจีนโดยภาพรวม…ด้อยกว่าไทยด้วยซ้ำ!

>>> นี่คือวิสัยทัศน์ สติปัญญา การจัดการศึกษา และปฏิบัติการที่เป็นจริง ซึ่งหลายประเทศที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างความสำเร็จ ประเทศไทยกำลังหิวกระหายยิ่งในวันนี้!


ส่องโมเดลต้นแบบอาชีวศึกษาใน ‘ไทย’

ต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงว่า วันนี้ประเทศไทยยังติดอยู่ใน ‘กับดักรายได้ปานกลาง’ ที่เรื้อรังมาเกินครึ่งทศวรรษ จึงจำต้องเร่งปรับสร้างการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของกระแสโลกยุคใหม่ ทั้งมิติเทคโนโลยี การลงทุน การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเราได้สร้างนโยบายและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ขึ้นในเขต EEC เพื่อเร่งการพัฒนาประเทศ ในทิศทางนี้ การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น-ก้าวกระโดด ดังเช่นการศึกษาที่ปรับตัวผ่านการอาชีวศึกษาตามรูปแบบ EEC ที่มี ‘สัตหีบโมเดล’ เป็นต้นแบบ! โดยมุ่งเน้น 5 หลักการสำคัญ ดังนี้

1) สร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ
2) จัดระบบการร่วมคัดเลือกนักเรียน โดยผู้ประกอบการจะเป็นผู้สนับสนุนทุนการเรียนทั้งหมดในระหว่างเรียน ตั้งแต่ค่าเล่าเรียน-ค่าที่พัก-ค่าเดินทาง
3) สถานศึกษาจะจัดระบบการเรียน-ฝึกงาน ร่วมกับผู้ประกอบการอย่างละครึ่ง
4) วางระบบดูแลความปลอดภัยในการเรียน-การฝึกงาน
5) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิบัตรและใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพตามที่กำหนดในแต่ละสาขาวิชา

>>> นี่คือการพัฒนาการศึกษา EEC ที่ก้าวหน้า ก้าวกระโดด ประหยัด สร้างการเรียนรู้ที่แม่นตรง ลดความสูญเปล่าทางการศึกษาได้อย่างสิ้นเชิง และก่อให้เกิดผลลัพธ์แบบ ‘win-win’ แก่ทุกฝ่าย


Startup การศึกษายุคใหม่ ทำไมจำเป็นต้องมี?
ในยุคเปลี่ยนผ่านที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวางรากฐานการศึกษาและการพัฒนาให้เชื่อมโยงกับการสร้างเศรษฐกิจ โดยมุ่งเสริมสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน มั่นคง ขึ้นทดแทนระบบแบบแผนเดิม เฉกเช่นกับจีนยุคใหม่ที่พัฒนาความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด เราจึงจำเป็นต้องหยุดการศึกษาที่ล้าหลัง – แยกการศึกษาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเปล่าขึ้นมหาศาล!
ปัจจุบันคณะทำงานพัฒนาบุคลากร EEC- HDC หรือ EEC Human Development Center กำลังสร้าง ‘Startup การศึกษายุคใหม่’ ที่ต่อยอดการพัฒนากำลังคนเข้ากับกลุ่มการพัฒนาการศึกษาศักยภาพสูงในประเทศ ทั้งในส่วนของการคัดสรรคุณภาพจากวิทยาลัยระดับอาชีวะทั้งหลาย จากมหาวิทยาลัย และจากกลุ่มที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง อาทิ ด้านการบิน การแพทย์ หุ่นยนต์ เพื่อยกระดับอาชีวะเดิมๆ สู่อาชีวะที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากล
และด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้การเรียนการสอนตอบโจทย์ S-curve ของภาครัฐและความต้องการยุคใหม่ EEC ยังเชื่อมประสานกับ BOI, ผู้ประกอบการ-นักลงทุนในพื้นที่ ในการพัฒนาการผลิตบุคลากรให้มีประสบการณ์ มีทักษะฝีมือยิ่งขึ้น ผ่านการจัดปรับแผนการศึกษาที่ตอบโจทย์การสร้าง ‘คนคุณภาพ สถานศึกษาคุณภาพ และงานที่ได้มาตรฐาน’ ซึ่งจะสร้างความก้าวหน้าให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางกระแสต่างๆ ที่ไหลเวียนเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ในคลื่นแห่งการพัฒนาของโลกยุคใหม่ และในฐานะ Spirit of EEC!

 

 

เรื่อง : Apichatology

บทความแนะนำเกี่ยวกับ ‘อาชีวศึกษา’ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่

ออกแบบอนาคต กับการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ความท้าทายของประเทศวันนี้!!!

‘กลุ่มพันธมิตรอาชีวศึกษาระบบรางจีน-อาเซียน’ ในเมืองหลิ่วโจว มุ่งปั้นคนเก่งระบบรางเพื่ออนาคต