การประชุมนอกรอบของคณะทำงาน EEC HDC ร่วมกับทีมงานยุทธศาสตร์ ได้ข้อสรุปกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 10 S-curve เพื่อเสริมการพัฒนา EEC แล้ว


ดร.อภิชาต ทองอยู่ EEC HDC strategic plan
อภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC HDC ชี้ว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1) กำหนดยุทธศาสตร์ภาคปฏิบัติ ด้วยแผนปฏิบัติการรวมการพัฒนาบุคลากรตามแบบ EEC โมเดลที่ตอบโจทย์ทั้ง 10 S-curve โดยปฏิบัติการดังกล่าว วางกลไกที่เชื่อมมาตรฐานการศึกษาเข้ากับมาตรฐานการประกอบการ และผลิตเป็นระบบการจัดการศึกษา เพื่อส่งต่อเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวะและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องนำสู่ภาคปฏิบัติ ปัจจุบันมีวิทยาลัยระดับอาชีวะ 13 แห่ง และมหาวิทยาลัย 5 แห่ง โดยพัฒนาระบบการศึกษามาจาก ‘สัตหีบโมเดล’ เดิม

2) จัดเครือข่ายสถาบันแกนนำ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติการทางการศึกษาแต่ละสาขาในรูป ‘School of Thought & Action’ โดยคัดสรรสถาบันที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานสนองตอบต่อการพัฒนาเท่าทันความเปลี่ยนแปลงใหม่ เชื่อมเข้ากับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละสาขา เพื่อปฏิบัติการสร้างบุคลากรและพัฒนายกระดับมาตรฐานทั้งการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรใน 10 S-curve ให้สอดคล้องกับความต้องการจากปัจจุบันสู่อนาคต

3) จัดระบบเครือข่ายเชื่อมต่อ ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั้งระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยจะขยายผลแบบก้าวกระโดดในปี 2563 เพื่อให้การผลิตบุคลากรเท่าทันและตอบสนองการพัฒนาที่ EEC คืบหน้าไปในทุกสาขาอุตสาหกรรม

4) เร่งจัดทำข้อสรุปด้าน ‘ความต้องการบุคลากร’ ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยอยู่ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ และจัดทำระบบข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้งานในสนามจริง ให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาอย่างแม่นตรง

5) การจัดทำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้จัดทำตอบสนองกลุ่มบุคลากรครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรที่จบการศึกษาแต่ยังไม่มีงานทำหรือต้องการเปลี่ยนสนามงาน กลุ่มการศึกษาปัจจุบันจากระดับอาชีวะถึงมหาวิทยาลัย และกลุ่มที่ต้องการปรับเสริมศักยภาพในสาขางานที่ทำอยู่ปัจจุบัน ซึ่งในทุกกลุ่ม จะมีดำเนินงานตามแผนการผลิตที่มีเป้าหมายและปริมาณที่ตอบโจทย์การผลิตกำลังคนที่ต้องการ ซึ่งจะกระจายงานในทางปฏิบัติไปตามสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ รวมทั้งประสานกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งด้วย

EEC HDC Strategic Plan ดร.ชิต


รายนามคณะทำงานยุทธศาสตร์ EEC HDC มีดังนี้
 1. ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. รศ.​ดร.ณกร อินทร์พยุง
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. ผศ.​ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี
  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 6. ดร.ทนงศักดิ์  เทพสนธิ
  รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
  ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 8. ผอ.นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด
 9. ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต
  นายกสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก เป็นผู้ประสานงานคณะทำงานยุทธศาสตร์

อนึ่ง คณะทำงานทั้งหมดจะดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ EEC HDC


อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ EEC HDC และแนวคิดด้านการพัฒนาบุคลากร

EEC HDC โมเดลการศึกษายุคใหม่ สร้างคน 10 กลุ่ม ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

‘การศึกษาอาชีวะ’ ในเยอรมนี ญี่ปุ่น จีน ไทย มีผลต่อบทบาทการสร้างชาติ สร้างความก้าวหน้ายุคใหม่อย่างไร

ออกแบบอนาคต กับการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ความท้าทายของประเทศวันนี้!!!

เหตุและผลที่เริ่มต้นรื้อสร้าง ‘การศึกษาไทย’ ในพื้นที่ EEC ปิดทางชะตากรรมเก่า เปิดอนาคตสู่โลกใบใหม่

Analog vs Digital ยุคของความพลิกผันที่กระทบ ‘การงาน – การศึกษา’ นำมาสู่แผนพัฒนาโดย EEC HDC