จากข้อมูลการสำรวจเงินเดือนล่าสุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี พ.ศ.​ 2562 ซึ่งจัดทำโดย โรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters) ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร เผยมุมมองและความต้องการจ้างงานในปีหน้าซึ่งสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม เทรนด์ดิจิทัล และอัตราเงินเดือน ประเด็นนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจทั้งของนายจ้าง ว่าจะหาตำแหน่งใดมาเติมเต็มในองค์กร และลูกจ้าง ว่าจะเพิ่มทักษะในสายงานเดิมหรือเปลี่ยนงานดี…


ในบทความนี้ รวบรวมเทรนด์การสรรหาบุคลากร ภาพรวมของการขยายตัวอัตราการแข่งขันการว่าจ้างสำหรับงานที่ต้องการทักษะเฉพาะ และความต้องการแรงงานในท้องถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น 

คาดว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรในระดับภูมิภาค ปี 2562
จะเป็นปีที่มีความเคลื่อนไหวอย่างมาก
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน

มอง ‘คน’ กับ ‘งาน’ ในภูมิภาคอาเซียน

 1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนที่แข็งแกร่งจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะจากจีน  
 2. บุคลากรมืออาชีพที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทต่างๆ เร่งปรับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเพื่อ ‘ดึงดูดผู้สมัครที่เป็นที่ต้องการในตลาดมากที่สุด’ ไม่ว่าจะเป็น อัตราเงินเดือน สวัสดิการที่สูงขึ้น รวมไปถึงการแสดงให้เห็นว่า ผู้สมัครที่ได้รับตำแหน่งนั้นๆ มีความสำคัญต่อบริษัท​
 3. ผลจากการขยายตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทหลายแห่งต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านดิจิทัล ทั้งในเชิงการตลาดและไอที (IT) โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่มีความเติบโตอย่างแพร่หลาย เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์​ (Artificial Intelligence หรือ AI), การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity) ตลอดจนบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอื่นๆ และความสามารถในการทำอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ได้
 4. การสรรหาบุคลากรของภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ยังเน้นไปที่แรงงานในท้องถิ่น โดยผลการสำรวจเงินเดือนปี 2562 เผยว่า บริษัทต่างๆ กำลังมองหาพนักงานด้วยกลยุทธ์ ‘Glocal’ มากขึ้น กล่าวคือ พนักงานในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ เช่น มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ หรือทำงานในบริษัทที่มีขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอื่น

งาน career trend survey robert walters 2019 salary
ภาพรวมเกี่ยวกับเงินเดือนในประเทศไทย : 1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและเงินเดือนที่ได้รับในปี 2561ระหว่าง 1-10 อยู่ที่ 6.8 2) อัตราการเพิ่มเงินเดือนโดยเฉลี่ยของผู้ย้ายงานในตำแหน่งพนักงาน front office ในปี 2562 คิดเป็น 20-30% 3) อัตราการเพิ่มเงินเดือนโดยเฉลี่ยของผู้ย้ายงานในตำแหน่งพนักงาน back office ในปี 2562 คิดเป็น 15-20%

ภาพรวมการจ้างงานและ ‘คุณสมบัติคนทำงาน’ ที่ใครก็อยากได้

แกริต บุคกาต กรรมการผู้จัดการ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทยและเวียดนาม กล่าวถึง แนวโน้มของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลกระทบต่อการการจ้างงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น และเน้นการสรรหาแรงงานในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติ ว่า

“จากผลการสำรวจเงินเดือนฯ จะเห็นว่า ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญอย่างมาก อันเนื่องมาจากธุรกิจไทยมีการขยายตัวทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ปี 2562 นี้จะเป็นปีแห่งการปฏิรูประบบดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ความต้องการบุคลากรทางด้านไอทียังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาค”

เงินเดือน ทักษะอาชีพ
คุณสมบัติของบุคลากรที่องค์กรต้องการในปี 2562 : 1) อัตราการจ้างงานในปีหน้าจะมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 2) คนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในบริษัทที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 3) คนที่มีประสบการณ์การทำงานในอาเซียนและพูดได้สองภาษาขึ้นไปจะเป็นที่ต้องการของนายจ้างอย่างมาก

ด้าน ‘โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย’ มุ่งไปที่การสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาและการจัดการโครงการอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขาดแคลนช่องทางเข้าสู่บทบาทของผู้บริหารระดับกลางไปสู่ระดับสูง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการเพิ่มเงินเดือนเพื่อเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสม และกระตุ้นให้บริษัทปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ดึงดูดมากยิ่งขึ้น

ส่วนการแข่งขันของผู้สมัครจะมีความดุเดือดขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้โดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มชื่อเสียงและดึงดูดผู้สมัครในตลาดงาน นอกจากนี้ ในปี 2562 ยังเน้นการให้โอกาสพนักงานในบริษัทฯ ด้วยการเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายงาน ในขณะที่การสรรหาบุคลากรได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำ ‘บทบาทบางอย่าง’ มาเป็นตำแหน่งงานใหม่ในบริษัทในปีหน้าอีกด้วย เช่น ตำแหน่งทางกฎหมาย

ปี 2562 บริษัทต่างๆ มองหาพนักงานด้วยกลยุทธ์ ‘Glocal’ มากขึ้น
กล่าวคือ พนักงานในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ


จะทำงานต่อหรือเปลี่ยนงาน อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสำคัญ?
จากข้อมูลการสำรวจเงินเดือนล่าสุดของประเทศไทยในปี 2562 พบว่ามี 4 ปัจจัยหลักที่กำหนดความพึงพอใจในการทำงาน ได้แก่
 • ความสมดุลในชีวิตการทำงาน
 • ค่าตอบแทน
 • ผลตอบรับ
 • การสนับสนุนจากผู้บริหาร ตลอดจนการฝึกอบรมและโอกาสต่างๆ

ด้านแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงานในปี 2562 คือ
ความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ทั้งการเพิ่มเงินเดือนขึ้นและ/หรือสวัสดิการที่ดีขึ้น
รวมไปถึงความสมดุลในชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นด้วย


ผลการสำรวจเงินเดือนในประเทศไทยบอก ‘ไฮไลต์ในปีหน้า’
 • บริษัทจะต้องการ นักวางแผนด้านการเงิน นักวิเคราะห์ และคู่ค้าทางธุรกิจมากขึ้น เช่น บริษัทสำนักงานอัตโนมัติ (Business partners as companies automate) เพื่อปรับปรุงกระบวนการสำคัญๆ (streamline key processes)
 • มีความต้องการผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ในด้านการธนาคารพาณิชย์ที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะเพิ่มมากขึ้น
 • มีความต้องการผู้บริหารที่มีมาตรฐานสูงในอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญของไทย และมีบทบาทการบริหารจัดการโครงการที่ใช้เทคโนโลยี เช่น IoT (Internet of Thing)
 • ความต้องการของผู้หางานที่โฟกัสแพ็กเกจจูงใจจะเพิ่มขึ้น 30% เนื่องจากมองว่าตนมีความสามารถเฉพาะ
 • ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะกลายเป็นเหมือนคู่ค้าทางธุรกิจมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายและวัตถุประสงค์
 • ทักษะทางกฎหมายจะยังคงถูกนำมาใช้ในบริษัท โดยเพิ่มบทบาทในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายมากขึ้น และต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มในองค์กร

career robert walters 2019
อาชีพด้านวิศวกรรมและการผลิตจะมั่นคงดีในปี 2562 แต่อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยระดับโลก เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

 • แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช่วยเพิ่มความต้องการสำหรับนักการตลาดที่มีทักษะด้านดิจิทัลและมีวิสาหกิจในรูปแบบ B2B มากขึ้น ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคที่มีบทบาทมากกว่าเดิม
 • ธุรกิจบริการสุขภาพจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะศูนย์การแพทย์ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประชากรสูงอายุ
 • พนักงานขายในตลาดระดับลักชัวรีจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกจะต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น
 • เงินเดือนในตำแหน่งงานบางประเภทอาจเพิ่มขึ้นถึง 40% โดยเฉพาะในด้านห่วงโซ่อุปทานเฉพาะและตำแหน่งด้านจัดซื้อ
 • จะมีการให้ความสำคัญกับการบูรณาการเทคโนโลยี Big Data, เทคโนโลยี Blockchain,​ และเทคโนโลยี AI จึงมีความต้องการมืออาชีพที่สามารถผสานรวมความก้าวหน้าเหล่านี้เข้ากับกรอบการพัฒนาธุรกิจได้
 • กลยุทธ์ Mobile-first หรือการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อผ่านมือถือจะได้รับการผลักดันอย่างมาก ผู้สมัครที่มีทักษะด้านการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ จะเป็นที่ต้องการและได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ในขณะที่การนำเสนอทักษะด้านไอทีควบคู่กับความเข้าใจในกลยุทธ์ทางธุรกิจก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกัน

อยากได้ข้อมูลการสำรวจเงินเดือนฯ ฉบับเต็ม คลิก www.robertwalters.co.th


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตัวและทักษะลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ

ไม่อยากตกงานต้องอ่าน! 5 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับ ‘Future of Jobs’ และทักษะที่จำเป็นในอนาคต

อย่าไปกลัว! 5 อาชีพ ที่ไม่มีวันถูกแทนที่ด้วยโรบอท & AI