ความงดงามและลึกซึ้งใน ‘สุนทรพจน์’ ที่คนทั้งโลกจดจำ

ผมชอบฟัง (อ่าน) การกล่าวสุนทรพจน์มากเพราะสุนทรพจน์ คือคำพูดที่ไพเราะ จับใจ อันสะท้อนถึงความคิดที่ลึกซึ้งของผู้กล่าว