ส่องเทรนด์ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทางรอดของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

รู้จักและเข้าใจ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่นำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในหลายประเทศทั่วโลก