“จีนก้าวกระโดดได้แบบ Leap Frog ไม่ใช่เพราะโชคช่วย!!! แต่เพราะมีการวางแผนฯ ระยะยาว มีการวาง ‘ยุทธศาสตร์’ ด้วยวิสัยทัศน์ชัดเจน และเมื่อคนจีนรู้ว่า เข็มทิศประเทศ หรือยุทธศาสตร์ชาติไปทางไหนก็เร่งเดินหน้าไปทางนั้น ไม่มัวมาเสียเวลาเถียงกัน” รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวไว้


ในความเป็นจีนและ ‘ความฝันของจีน’ ที่ต้องเป็นจริง

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 สี จิ้นผิง กล่าวหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจีนอย่างเป็นทางการ ว่า “ความฝันของจีน (中国梦 / China Dreamเป็นความฝันของประชาชน ต้องอาศัยประชาชนมาทำให้ความฝันกลายเป็นจริง ต้องสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างไม่ขาดสาย” และยังเปรียบเปรยด้วยว่า “ชีวิตของคนเหมือนเรือ ความฝันของคนเหมือนใบเรือ ทุกคนย่อมมีความฝันของตน แต่เราต่างก็เป็นคนจีน อาศัยในประเทศเดียวกัน ดังนั้น ความฝันของแต่ละคนต้องไปผูกพันกับความฝันของชาติ ประเทศดี ประชาชนถึงได้ดี” 

ความฝันที่ สี จิ้นผิง กล่าวถึง คือ การเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกระดับ และมีมาตรการแยกตามมณฑล โดยจะพัฒนาแบบเข้าถึงท้องถิ่น (Local) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมของแต่ละมณฑล


สี จิ้นผิง วางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศจีนให้เจริญก้าวหน้าขั้นสูงสุด
โดยวลีที่ว่า ความฝันของจีน หมายถึง จะพัฒนาประเทศจีนให้เป็นศูนย์กลางของโลก


แผนพัฒนากว่างซี 3 ปี 11 มาตรการ

ยกตัวอย่าง ‘มณฑลกว่างซี’ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่ประกาศ แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกว่างซีให้มีคุณภาพสูงขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 โดยมุ่งพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของอุตสาหกรรมดั้งเดิม เร่งยกระดับและปรับโฉมธุรกิจ พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ รวมถึงเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เพื่อเติมเต็มโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดความสมบูรณ์ และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาด โดยแบ่งเป็น 11 มาตรการ ดังนี้

1. เร่งต่อยอดและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล อลูมิเนียม ถลุงโลหะและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (nonferrous metal) เคมีภัณฑ์ น้ำตาล สินค้าอุปโภคบริโภค และการแปรรูปสินค้าเกษตร

2. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีพื้นฐานความพร้อมและเป็นจุดแข็งให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง รถยนต์พลังงานทางเลือก และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) รวมทั้งบ่มเพาะอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ที่เริ่มมีพื้นฐานความพร้อมแล้ว เช่น วัสดุสมัยใหม่และการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง 10 กลุ่ม พัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานระดับสูงให้สมบูรณ์ขึ้น ผลักดันการต่อยอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมไปสู่ระดับ Mid-High End และสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นจุดเด่น

4. ส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม สร้างแพลตฟอร์มเปิดด้านนวัตกรรมสำหรับภาคธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีอเนกประสงค์ ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยเฉพาะโรงงานผลิตเครื่องจักรกลและรถยนต์ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Internet) และระบบคลาวด์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Cloud) ให้มีความสมบูรณ์ทั้งเครือข่าย แพลตฟอร์ม และความปลอดภัย

广西 guangxi กว่างซี
ภูมิทัศน์ของ Garden Park และสะพานตงเหอ ในเมืองไป่เซ่อ มณฑลกว่างซี | Source : www.gx.xinhuanet.com

6. พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตเร่งพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว โรงงานสีเขียว นิคมสีเขียว พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นจุดแข็ง เช่น การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การผลิตที่สะอาด พลังงานสะอาด และการรีไซเคิล

7. ส่งเสริมการลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมาย มุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้สมบูรณ์ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การดึงดูดการลงทุนและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมของธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับภาคธุรกิจแบบหิ้วกระเป๋าเข้าไปลงทุนได้เลย (เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับภาคธุริจ โดยไม่ต้องทุ่มเงินให้จมอยู่กับการลงทุนก่อสร้างโรงงานและที่ดิน)

8. พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับอำเภอ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการลงทุนของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับอำเภอ และผลักดันการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของอำเภอ

9. บ่มเพาะบุคลากรและส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจ บ่มเพาะนักธุรกิจและฝึกอบรมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ กระตุ้นตลาดให้มีพลวัตและให้ธุรกิจเกิดการปรับโครงสร้าง รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจเอกชน

10. สร้างแบรนด์และขยายตลาด สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และเร่งพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า

11. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการนำร่องการปฏิรูประเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบอนุมัติโครงการการลงทุนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว จัดทำระเบียบบริหารราชการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจของหน่วยงานรัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติโครงการการลงทุนด้านไฟฟ้าพลังน้ำและก๊าซ ลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าและก๊าซของภาคธุรกิจ และสร้างหลักประกันและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรปัจจัยการผลิต อาทิ ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำมัน การขนส่ง ก๊าซธรรมชาติ เงินทุน แรงงาน

อ้อย กว่างซี
กว่างซี เป็นมณฑลที่สามารถผลิตอ้อยได้มากที่สุดในประเทศจีน | Source : https://the-agrinews.blogspot.com

นัยเรื่อง ‘ความฝันของจีน’

ช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 สี จิ้นผิง ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คนใหม่ โดยเป็นผู้นำจีนรุ่นที่ 5 และประกาศภารกิจหลักของกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ว่าจะ นำพาประชาชาติจีนบรรลุถึง ‘ความฝันของจีน’ โดยการผลักดันการฟื้นฟูครั้งใหญ่แห่งประชาชาติจีน (中华民族伟大复兴ได้แก่

  • การฟื้นฟูประเทศ
  • ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
  • สร้างความมั่งคั่ง
  • สรรค์สร้างสังคมที่ดีขึ้น
  • ขยายกำลังกองทัพ

พร้อมกันนี้ สี จิ้นผิงยังปลุกคนหนุ่มสาวให้ มีความกล้าที่จะฝัน ทำงานหนักเพื่อที่จะบรรลุตามความฝัน พร้อมๆ กับอุทิศตนให้แก่ประเทศชาติ 

ส่วนคนจีนเองก็ตีความ ‘ความฝันของจีน’ ต่างกันออกไป บ้างก็ว่าเป็นความฝันของปัจเจกชน มีความคลุมเครือ บ้างก็อธิบายแบบเปรียบเทียบระหว่าง ความฝันของจีน (Chinese Dream) กับ ความฝันของอเมริกัน (American Dream) โดยความฝันอเมริกัน มาจากจิตวิญญาณและพื้นฐานแนวคิดลัทธิปัจเจกชน (Individualism) ซึ่งเป็นความฝันส่วนตัวของบุคคล แต่ความฝันของจีน คือ การได้บรรลุคุณค่ารวมหมู่ (Collectivism) หมายถึง การบรรลุตามความฝันของประชาชนทั้งหมดนั่นเอง 

รู้จัก ‘เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง’ ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 


อ้างอิงข้อมูลจาก