บรรยากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 91 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นบรรยากาศที่พสกนิกรไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระองค์ เทิดทูนบูชาในพระองค์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ เสมอเหมือนเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพ…ในหลวงรัชกาลที่ 9


ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย…ความอยู่รอดของชีวิตในประเทศไทยจากภัยคุกคามสารพัด ล้วนผูกพันแนบแน่นอยู่กับพระปัญญาธิคุณ – พระมหากรุณาธิคุณ – พระเมตตาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

กว่า 4,000 โครงการตามพระราชดำริและ 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทพระสติปัญญาและตรากตรำพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทย คือมรดกหาค่ามิได้ที่พระองค์พระราชทานแก่คนไทยทุกๆ คน

ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง จากพระปรีชาญาณในหลวงรัชกาลที่ 9 นับเป็นอีกหนึ่งมรดกล้ำเลอค่าที่พระองค์พระราชทานให้เป็นคุณูปการอเนกอนันต์แก่คนไทยและคนทั้งโลก

แก่นแกนแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 สดมภ์คือ ‘ความพอเพียง-ความมีเหตุมีผล-ความไม่ประมาท-ความรู้-ความดี’ เป็นสิ่งที่สากลโลกต่างยินยอมพร้อมใจศิโรราบกราบกรานอย่างปราศจากข้อสงสัย และนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมโลก หรือที่เรียกขานกันโก้เก๋ ว่า “Sustainable Development Goals-SDGs”

ในฐานะข้าแผ่นดินของพระองค์ การน้อมรำลึกถึงพระองค์…ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ที่ดีที่สุด นอกจากการประกอบพิธีเทิดพระเกียรติ ถวายราชสักการะบูชาพระมหากรุณาธิคุณ-พระปัญญาธิคุณแห่งพระองค์ สิ่งที่พึงพร้อมใจกันกระทำอย่างยิ่งคือ การทำตาม “คำพ่อสอน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิต…ปฏิบัติหน้าที่การงาน…บริหารราชการแผ่นดินตามครรลองแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างซื่อสัตย์…ซื่อตรง

ดอกผลแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือดอกผลแห่งการหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์…บ่วงความอดอยาก…บ่วงความยากจนทั้งปวง!!!


น้อมรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวง รัชกาลที่ 9 พาไทยพ้นวิกฤต สงครามโลกครั้งที่ 2

ในหลวงรัชกาลที่ 9..แรงบันดาลใจนักเรียนทุนอานันทมหิดล

ประชาคมโลกแซ่ซ้องน้อมถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9