ได้ยินคำว่า FinTech, InsurTech, EdTech กับคำนั้นคำนี้อีกสารพัด ฟังแล้วเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง และหลังจากนี้ก็จะมีสตาร์ทอัพหน้าใหม่แจ้งเกิดในวงการอีกหลายราย บทความนี้จึงแนะนำ 8 ประเภทสตาร์ทอัพ (Sector) ให้รู้จัก ต่อจากบทความตอนแรก Startup 101 : อ่านแล้วได้ ‘ศัพท์’ เข้าใจแวดวง ‘สตาร์ทอัพ’ ไวขึ้น


1. FinTech (ฟินเทค) สตาร์ทอัพด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน
มาจาก Financial + Technology

fintech stockradars startup
https://blog.stockradars.co
  • การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มความคล่องตัวด้านการทำธุรกรรม การบริหารจัดการทางการเงิน (มักจะพลิกโฉมการให้บริการทางการเงินอย่างมากและรวดเร็ว) เช่น การชำระเงิน โอนเงิน จ่ายบิล แต่ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น StockRadars แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การวิเคราะห์หุ้น ลงทุนในหุ้นสะดวกขึ้น และสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงของหุ้นตัวต่างๆ แบบคัสตอมได้

2. FoodTech (ฟู้ดเทค) สตาร์ทอัพด้านอาหาร
มาจาก Food + Technology
impossible foods foodtech
https://impossiblefoods.com
  • การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ซึ่งในอนาคต ฟู้ดเทคจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสามารถปฏิวัติได้ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการเสิร์ฟในร้านอาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งระบบ อาทิ การปรุงอาหารอัตโนมัติ การจัดส่งอาหาร การนำเสนอประสบการณ์รับประทานอาหารด้วยเทคโนโลยี AR หรือ VR การแปรรูปหรือพัฒนาอาหารในรูปแบบใหม่ๆ เช่น Impossible Foods สตาร์ทอัพผู้พัฒนาเนื้อสัตว์ที่ทำจากโปรตีนพืช (Plant-based meat) ได้หลากหลายประเภท เช่น เนื้อปลา เนื้อวัว โดยเมนูนำร่องคือ Impossible Burger และสตาร์ทอัพรายนี้ยังได้รับเงินลงทุนจาก Bill Gates อีกด้วย

3. EdTech (เอ็ดเทค) สตาร์ทอัพด้านการศึกษา
มาจาก Education + Technology  
ถามครู edtech
http://taamkru.com
  • การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและการศึกษา เช่น ถามครู.com แพลตฟอร์มโดยคนไทยที่เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ซึ่งมีครู อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้เขียนบทความให้ความรู้ และหากผู้ปกครองมีข้อสงสัยสามารถถามในเว็บบอร์ดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระดับเด็กเล็ก อนุบาล หรือชั้นประถมต้น

4. InsurTech (อินชัวเทค) สตาร์ทอัพด้านธุรกิจประกัน
มาจาก Insurance + Technology
frank insurtech
https://www.frank.co.th
  • การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่อุตสาหกรรมประกันและผู้ทำประกัน เช่น Frank.co.th บริษัทประกันออนไลน์ในไทย ซึ่งมีทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฯลฯ โดยสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบเบี้ยออนไลน์ตามความต้องการและสามารถรับกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที

5. HealthTech (เฮลท์เทค) สตาร์ทอัพด้านการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ
มาจาก Health + Technology
healthtech ooca
https://www.ooca.co
  • การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา พัฒนา ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ooca แพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และผู้ป่วย หรือคนทั่วไปที่มีความเครียด ไม่สบายใจ แล้วอยากคุยหรือปรึกษาปัญหาคาใจกับแพทย์ จะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถขอคำปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล

6. PropTech (พร็อพเทค) สตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์
มาจาก Property + Technology
proptech sansiri
https://www.sansiriblog.com
  • วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ปรับตัว ปรับรูปแบบทางการตลาดโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยในกระบวนการผลิตหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์รูปแบบการอยู่อาศัยของคนยุคนี้ เช่น ‘แสนสิริ’ แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ไทยที่เปิดตัว PropTech เพื่อให้บริการและรองรับลูกค้าของแสนสิริ ในนาม SIRI Ventures ซึ่งมีบทบาททั้งการสร้าง การลงทุน และการร่วมทุน กล่าวคือ 1) การตั้งทีมวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน Home Service และผสานเข้ากับเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ 2) การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น Farmshelf จากนิวยอร์ก เพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยปลูกและรับประทานผักได้ในที่เดียวกัน 3) การทำงานกับภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาสตาร์ทอัพ

7. AgriTech (อะกริเทค) หรือ AgTech (แอคเทค) สตาร์ทอัพด้านการเกษตร
มาจาก Agriculture+Technology
agritech ricult
http://www.ricult.com
  • สตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับภาคการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะปลูก การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เช่น Ricult ที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตกลุ่มนักศึกษา MIT โดยเริ่มจากการเป็นฟินเทค เพราะต้องการช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้แก่เกษตรกรก่อน จึงใช้ Machine Learning วิเคราะห์ วัดความเสี่ยงทุกๆ ด้าน  แล้วจึงให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อยในลักษณะของ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย (ไม่ใช่การให้เงินกู้) ซึ่งในด้านความสามารถของการชำระเงินคืนนั้น Ricult จะคาดการณ์ผลผลิตและรายได้จากภาพพื้นที่เพาะปลูกที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ดังนั้น เกษตรกรแต่ละคนก็จะมี Credit Scoring สำหรับการกู้และความน่าเชื่อถือของตัวเอง

8. TravelTech (ทราเวลเทค) สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว
มาจาก Travel + Technology
traveltech local alike
https://localalike.com
  • คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น และยังช่วยให้ตลาดท่องเที่ยวเติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบริการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ช่วยวางแผนในการท่องเที่ยว บริการค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก บริการจองตั๋วเที่ยวสวนสนุก ชมการแสดง จองทริปแบบหรูหรา แบบส่วนตัว หรือไปลองใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น เช่น LocalAlike.com สตาร์ทอัพไทยที่เปลี่ยนจากการท่องเที่ยวธรรมดาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสร้างมาร์เก็ตเพลสให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าไปค้นหาทริปและเลือกกิจกรรมที่ต้องการได้ เช่น กิจกรรมทำอาหารแบบชาวอาข่าที่จังหวัดเชียงใหม่ในหนึ่งวัน การเวิร์กช็อปทำเครื่องประดับในกรุงเทพฯ วันเดียวจบ


:: Salika’s Say ::

สรุปแล้ว สตาร์ทอัพ คือ ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในลักษณะของ ‘โซลูชันส์’ ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานและเติบโตได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ในอนาคต บริษัทเทคจะปรับรูปแบบการให้บริการหรือนำเสนอโซลูชันส์ที่เหมาะสม/ยืดหยุ่นตามความต้องการหรือการใช้งานของแต่ละบุคคลยิ่งขึ้น เช่น อินชัวเทค ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวในโซเชียล มีเดียมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคิดเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ ลักษณะนิสัย พื้นที่ที่ขับรถของแต่ละคนที่มีผลต่อความเสี่ยง ดังนั้น คนที่ไม่เคยขับรถชนและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ ก็จะไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่ากับคนที่อยู่ในจุดที่การจราจรพลุกพล่านและเคยขับรถชนคันอื่นมาแล้ว

food tech startup
The Foodini 3D food printer / Source : https://thespoon.tech

สำหรับแวดวง ฟู้ดเทค ณ ปัจจุบันอยู่ในช่วงพัฒนาการออกแบบและการพิมพ์อาหารด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และในขณะนี้ หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบรวมเทค ‘Food – Agri – Bio’ ซึ่งจะเป็น The Next Digital ที่มีมูลค่าใหญ่กว่าธุรกิจอาหารที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน 3 – 4 เท่า และกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพสาย Deep Tech

ดังที่ กระทิง – เรืองโรจน์ พูนผล Managing Partner ของ 500 TukTuks และผู้ก่อตั้ง Disrupt University บอกไว้ว่า Food–Agri–Bio Tech หรือที่เรียกรวมว่า FAB มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1,300 ล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018 และคาดการณ์ว่ามูลค่าฟู้ดเทคทั่วโลกจะพุ่งสูงถึง 250.43 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2022

“อุตสาหกรรมอาหารและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตอาหาร ตั้งแต่ Feed-To-Farm-To-Fork จะถูก Disrupt ในทุกๆ จุด และจะนำมาซึ่งความท้าทายมหาศาลแก่ผู้เล่นดั้งเดิม แต่ก็เป็นโอกาสมหาศาลสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ โดยฟู้ดเทคในนิยามที่แคบที่สุดคือ ‘การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในห่วงโซ่อาหาร’ ซึ่งก็มีขนาดตลาดกว่า 250 พันล้านดอลลาร์ และมีเงินลงทุนจาก Venture Capital ใส่ลงไปกว่า 2-3 พันล้านดอลลาร์แล้ว และเงินลงทุนนั้นก็เติบโตขึ้นหลายเท่าในทุกๆ ปี”

ยังมีอีกหลายแง่มุมเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ รวมถึง VC, CVC, Accelerator, Incubator ฯลฯ ซึ่งเราจะแนะนำให้รู้จักในตอนต่อไป


หากคุณติดตามแวดวงสตาร์ทอัพอยู่ เรามีบทความบางส่วนมาแนะนำ

Startup 101 : อ่านแล้วได้ ‘ศัพท์’ เข้าใจแวดวง ‘สตาร์ทอัพ’ ไวขึ้น

ทำไมสตาร์ทอัพไทยยังไปไม่ถึง ‘ยูนิคอร์น’ คำตอบที่อาจแทงใจดำ จาก ‘กระทิง-เรืองโรจน์ พูนผล’

500 TukTuks ll ได้ 5 ยักษ์ร่วมลงขัน มุ่งปั้น Disruptive Digital กับ Deep Tech


อ้างอิงข้อมูลจาก