ด้วยความรวดเร็วของเครื่องมือสื่อสาร รวมถึงความทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงที่ไปเร็วแบบติดจรวด ส่งผลโดยตรงให้ ‘ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล’ ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะทักษะของคนทำงานในโลกธุรกิจที่ทุกคนต่างต้องปรับตัวกับ เทคโนโลยี นวัตกรรม ต่างๆ ที่รุกเข้ามาทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือหุ่นยนต์ (Robotics)

จากความสำคัญนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Flagship Summit 2018 : Skills for the Future” ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ เพื่อร่วมกันสะท้อนมุมมองจากคณาจารย์และนักวิชาการผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและ ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในโลกธุรกิจทุกวันนี้

โดยในโอกาสนี้ มีตัวแทนคณบดี Business School ชั้นนำ 3 ท่าน มาร่วมให้มุมมอง ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ที่คนทำงานต้องมี ดังนี้


ยุคแห่งการเรียนรู้ร่วม มนุษย์ & AI Business School ทั่วโลกต้องปรับหลักสูตร ป้อนทักษะใหม่ให้ผู้เรียน

คณบดีจาก Business School ชั้นนำระดับโลกคนแรกที่มาให้มุมมองน่าสนใจคือ ศ.คาร์ ยัน ทัม คณบดี School of Business and Management, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) ซึ่งได้กล่าวว่า

“ในอนาคตระบบหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน เพราะถือว่าการทำงานของระบบดังกล่าวมีความแม่นยำและคาดคะเนได้ดีกว่ามนุษย์ มีส่วนในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งด้านสินค้าและบริการ ทั้งยังช่วยในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็ว ตอบสนองและเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่และในวงกว้างมากขึ้น”

ดังนั้น ถ้ามามองว่า แล้ว ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ใด ที่จำเป็นต่อคนทำงาน ศ.คาร์ ยัน ทัม ย้ำชัดว่า คือ ทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเอาใจใส่ดูแล การทำงานเป็นทีม ตลอดจนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

“แนวโน้มทักษะงานใหม่ในอนาคตมีความชัดเจนระดับหนึ่งว่ามนุษย์จะต้องทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติต่างๆ ขณะเดียวกัน คนทำงานต้องพัฒนาทักษะจนกระทั่งมีความชำนาญด้านการบริหารจัดการดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งถ้าใครทำได้ย่อมส่งผลต่ออัตราค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ที่เป็นไปตามแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น”

ฉะนั้น เมื่อมองในมุมสถาบันการศึกษา ศ.คาร์ ยัน ทัม ย้ำว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคตลาดแรงงานในโลกธุรกิจดิจิทัลนี้ เป็นเวลาที่สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ Business School ทั่วโลก จะต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อสอดแทรกองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นกับการทำงานร่วมกับ AI หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆที่กล่าวมาให้กับผู้เรียน ขณะที่ ในส่วนขององค์กรก็จะต้องเร่งยกระดับพนักงานด้วยการฝึกอบรมด้านต่างๆ ให้พนักงานมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จำเป็นเพื่อทำงานในอนาคต โดยควรเริ่มจากตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยงจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีก่อน ซึ่งหากทำได้ ย่อมช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ด้วย


ชี้ชัด 3 ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ที่มนุษย์เงินเดือนขาดไม่ได้

ด้าน ศ.ฮัม ชิน ฮุน รองคณบดี NUS Business School, National University of Singapore อ้างอิงข้อมูลจาก World Economic Forum 2018 ว่า 65 % นักเรียนประถมศึกษาในตอนนี้จะได้ทำอาชีพใหม่ที่ยังไม่ปรากฎในตอนนี้ เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอาชีพใหม่ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และแน่นอนว่างานหลายประเภทจะหายไปและถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ

ทักษะการทำงานในอนาคตที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในโลกธุรกิจดิจิทัล จึงประกอบด้วย 3 ทักษะสำคัญ ที่จะช่วยให้คนทำงานและคนทำธุรกิจอยู่รอดในยุค Disrupted Technology

หนึ่ง ทักษะด้านความเข้าใจและการจัดการข้อมูล (Data Literacy) การดำรงอยู่ในยุคที่มีข้อมูลมหาศาลมาให้จัดการและยังมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แรงงานยุคใหม่จึงต้องมีความเข้าใจในข้อมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการ วิเคราะห์ ประเมินผล และนำไปใช้ประโยชน์ได้

สอง ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ (Technological Literacy) คนทำงานยุคนี้ต้องมีทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบโปรแกรมต่างๆ โดยเฉพาะการโค้ดดิ้ง (Coding) เพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง จึงต้องสามารถเข้าใจระบบอัตโนมัติ การทำงานของหุ่นยนต์ เพื่อควบคุมระบบเหล่านี้ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

สาม ทักษะความเข้าใจในมนุษย์ด้วยกัน (Human Literacy) เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ต้องอาศัยการสื่อสาร พูดคุย คนทำงานจึงจำเป็นต้องรู้จักตัวตนของกันและกัน เพื่อเข้าสังคม รู้จักการสื่อสาร ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน อาจต้องมีทักษะอารมณ์ในเชิงลึก (Deep Soft Skills) อีกทางหนึ่งด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น ศ.ฮัม ชิน ฮุน ยังย้ำว่า อีกทักษะหนึ่งที่ต้องมีติดตัว คือ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ใส่สมอง ยกตัวอย่าง ในสิงคโปร์ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากร ด้วยการอนุญาตและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถกลับมาลงเรียนคอร์สต่างๆ หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยไปแล้วภายใน 20 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานได้กลับมาอัปเดตองค์ความรู้ทั้งเก่าและใหม่เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ


ปรับเอาทักษะความสำเร็จของผู้นำ กำหนดทิศทาง ทักษะที่จำเป็นในการทำงานของคนทำงานในโลกธุรกิจดิจิทัล

คณบดีท่านสุดท้ายที่ได้มาแชร์มุมมองเรื่อง ทักษะการทำงานที่จำเป็นของคนทำงานในยุคธุรกิจดิจิทัล คือ คณบดีของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Business School คุณภาพอันดับต้นๆของเมืองไทย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ โดยได้หยิบเอาผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้นำในอนาคตของประเทศไทย ที่จะช่วยนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าท่ามกลางการแข่งขันที่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในทุกด้านตลอดเวลา ซึ่งมี 2 ทักษะหลัก ดังนี้

หนึ่ง ความสามารถในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ผู้นำองค์กรธุรกิจจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการสื่อสารและมีทักษะในการบอกเล่าเรื่องที่ต้องการสื่อสารนั้นให้มีความชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของคนในองค์กร และต้องมีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยงในกรณีที่ข้อมูลหรือสถานการณ์คลุมเครือ โดยโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ความสำเร็จมากกว่ากระบวนการ

สอง ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมในองค์กร (Inspiring Action) โดยผู้นำในอนาคตต้องตระหนักว่าจะต้องทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่มากขึ้น และการที่จะทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวทั้งในส่วนของประสิทธิภาพการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและลูกน้อง ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นแนะนำในทางเดียวกันว่า ผู้นำที่เป็นที่รักของพนักงานและจะได้รับผลงานที่ดีจากทีมงาน จะต้องเป็นผู้นำที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถ รวมถึงให้มีโอกาสในการร่วมออกแบบ วางแผน และตัดสินใจในงานด้านต่างๆด้วย


อ้างอิง : รายงานข่าว เรื่อง มนุษย์เงินเดือนในอนาคต เรียนรู้ร่วม AI-ปรับหลักสูตรตั้งรับ จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 13-วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561


อ่านเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนในศตวรรษที่ 21 กันต่อ

‘ครู’ จะทำอย่างไรในโลกยุค ‘หักศอก’ และนักศึกษาก็ไม่เชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาจะตอบโจทย์ชีวิต โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

 

อยู่เป็น! ด้วยวิชา ‘รู้เท่าทันสื่อ’ บทเรียนช่วยทุกชีวิตรอดจากเงื้อมมือ สื่อไม่สร้างสรรค์ ในยุคโซเชียลมีเดียครองเมือง

มาถูกทางแล้ว! Cambridge – Berkeley – Stanford จับมือ ภาครัฐ-เอกชนไทย ยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ (Tech Transfer) สู่คนไทย