สาลิกาคาบข่าว Vol.3/62

156

ไจก้าแนะช่วยค่าโดยสาร ให้ส่วนลด

เพิ่มภาษีรถยนต์หนุนคนเมืองใช้รถไฟฟ้า

www.thaigov.go.th

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาการจัดทำทิศทางและนโยบายการพัฒนาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประสานความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ดำเนินการศึกษาแผนแม่บทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม  โดย JICA ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการออกมาตรการจูงใจประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ระบบการขนส่งทางรางมากขึ้น โดยอ้างอิงประสบการณ์จากที่มีการดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น เช่น 1. ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นว่าระบบรางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ใบรับรองแก่บริษัทที่สนับสนุนให้พนักงานใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และให้ความรู้ในเรื่องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในโรงเรียน 2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้พนักงานแต่ละบริษัทเดินทางมาทำงานโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และห้ามขับรถยนต์มาทำงานสำหรับพนักงานที่อาศัยอยูในรัศมีไม่เกิน 2 กม.จากที่ทำงาน 3. ลดค่าโดยสารในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน เมื่อใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 4.ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยในการใช้บริการ เช่น การใช้บริการรถไฟฟ้าของเด็กนักเรียน เมื่อเด็กนักเรียนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยบัตรรถไฟฟ้าระบบจะส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ และ 5.กำหนดมาตรการจำกัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเพิ่มค่าจอดรถในย่านใจกลางเมือง กำหนดวันปลอดรถยนต์ (Car free day) และเพิ่มอัตราภาษีรถยนต์

เลื่อนเจรจาต่อรองไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน

รอซีพียื่นข้อเสนอเพิ่มหลังติดช่วงปีใหม่

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรน เชื่อม 3 สนามบิน สุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภา ระยะทาง 220 กม. งบประมาณ 224,544.36 ล้านบาท ว่า คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบข้อเสนอ ซองที่ 4 (ข้อเสนอพิเศษ) ของกลุ่มซีพีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในราคา117,227 ล้านบาท จาก 119,425 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการฯได้มีการเปิดซองไปแล้วในวันที่24 ..61 ส่วนรายละเอียดที่ทางคณะกรรมการฯให้ซีพีเสนอเพิ่มเติมมาภายในวันที่ 27 ..61 นั้น ซีพียังไม่สามารถส่งได้ เนื่องจากติดช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเอกสารค่อนข้างเยอะ ดังนั้นคณะกรรมการฯจึงได้ยืดเวลาให้ซีพีส่งข้อเสนอเพิ่มภายในวันที่ 9 ..62 นี้ หลังจากนั้นภายในวันที่ 15 ..จะมีการประชุมรายละเอียด โดยจะพิจารณาข้อเสนอในซองที่4 และการเจรจาต่อรองต่อไป

กนอ.พัฒนาแพลตฟอร์ม

บริการเอสเอ็มอีสตาร์ทอัพ

ผ่าน “10 ศูนย์ SMEs–ITC” ทั่วประเทศ

www.ieat.go.th

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กนอ.พร้อมให้การสนับสนุนในทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่แล้ว ยังให้ความสำคัญกับวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งระบบ ด้วยการพัฒนาโซลูซั่น เพื่อให้ SMEs เข้ามาเพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยนัวตกรรมต่างๆผ่านการให้บริการของศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ ศูนย์ SMEs–ITC” ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในที่นิคมอุตสาหกรรม 10 แห่งที่มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ได้แก่นิคมฯแหลมฉบัง นิคมฯภาคเหนือ (ลำพูน) นิคมฯ บางชัน นิคมฯลาดกระบัง นิคมฯบางปะอิน นิคมฯมาบตาพุด นิคมฯ ภาคใต้ นิคมฯ สมุทรสาคร และ นิคมฯเกตเวย์ซิตี้ ด้วยแพลตฟอร์มต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาธุรกิจ การต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริกหารจัดการ การดำเนินงานด้านระบบซอฟท์แวร์ ฯลฯ

บางกอกแอร์เวย์สยกเลิกเที่ยวบิน

เข้า/ออกเกาะสมุย

บินไทยแนะตรวจสอบตารางบิน

www.bangkokair.com

ประชาสัมพันธ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนถึงพายุโซนร้อนปาบึกที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทย โดยในช่วงระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2562 จะมีคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณอ่าวไทย จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินของสายการบินฯ ที่เข้าและออกจากท่าอากาศยานเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ของวันที่ 4 มกราคม 2562 ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินของวันที่ 4 มกราคม 2562 สามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางสายการบินฯ จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติม ทางสายการบินฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขณะที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แนะนำให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางในเส้นทางกระบี่ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม กรุณาตรวจสอบตารางบินก่อนเดินทางได้ทางเว็บไซต์ thaiairway.com และคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชม.

พาณิชย์คุยสหพัฒน์แม็คโคร

เร่งส่งอาหารเครื่องดื่ม

ไปสมุยพะงันหลังเกลี้ยงสต็อก

www.dbd.go.th

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดว่าในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะทางการสั่งห้ามเรือออกทะเลเนื่องจากมีพายุ และคลื่นสูงกว่า 4 เมตร ทำให้การขนส่งสินค้าไปยัง 2 เกาะไม่สามารถทำได้ ซึ่งนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้เตรียมการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยกรมฯ ได้หารือกับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ เช่น สหพัฒน์ รวมถึงห้างค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างแม็คโคร เตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคไว้รองรับความต้องการ หากคลื่นลมสงบเมื่อไรให้เร่งรีบจัดส่งสินค้าไปยัง 2 เกาะทันที ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ยังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดภาวะขาดแคลน การกักตุนสินค้า หรือราคาสินค้าสูงจนผิดปกติแต่อย่างใด

ปตท.ยืนยันน้ำมันภาคใต้ไม่ขาดแคลน

สำรองเต็มระบบ ไม่จำเป็นต้องกักตุน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) เปิดเผยถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อนปาบึก ที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยนั้น PTTOR ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ได้แก่ น้ำมันกลุ่มเบนซิน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเตา และก๊าซแอลพีจี สำหรับคลังทุกคลังในภาคใต้อย่างเต็มที่ ทั้งที่คลังปิโตรเลียมสงขลา คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี คลังน้ำมันภูเก็ต สถานีเติมน้ำมันอากาศยานกระบี่ สถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต รวมถึงสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ทุกแห่ง โดยปริมาณสำรอง ณ คลังทั้งหมดในปัจจุบัน สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน และยังได้มีการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจีไปยังคลังปิโตรเลียม คลังน้ำมัน สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน สถานีบริการน้ำมัน ทุกวันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้มีการเตรียมการขนส่งสำรองทางรถยนต์จากคลังน้ำมันภาคกลาง ไปยังคลังน้ำมันภาคใต้ในกรณีฉุกเฉินหากไม่สามารถดำเนินการขนส่งทางเรือได้ตามปกติอีกด้วย ขอให้พี่น้องประชาชนในภาคใต้มั่นใจ และไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นแต่อย่างใด และขอความร่วมมือทุกท่านในการไม่กักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่มากเกินกว่าปกติ

ทูตโสมแดงหายตัวในอิตาลี

คาดตีจากเกาหลีเหนือ แต่ยังไม่ยืนยันการขอลี้ภัย

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานอ้างข้อมูลของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุว่า นายโจ ซง กิล รักษาการณ์เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศอิตาลี วัย 48 ปี ที่หมดวาระหน้าที่การดำรงตำแหน่งนี้ลงในปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา โดยนายโจและนางคิม มิน กี ภรรยาได้หลบหนีออกจากสถานทูตไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน คาดว่าอาจเป็นนักการทูตคนล่าสุดที่แปรพักตร์ออกจากระบอบปกครองเกาหลีเหนือของนายคิม จอง อึน ขณะที่สื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้รายงานก่อนหน้านี้ว่านายโจพร้อมครอบครัวได้พยายามขอลี้ภัยในประเทศตะวันตกแห่งหนึ่ง ด้านสำนักข่าวเอพีรายงานอ้างการเปิดเผยของกระทรวงต่างประเทศอิตาลีระบุว่า นายโจไม่ได้ขอลี้ภัยกับทางการอิตาลี