สาลิกาคาบข่าว Vol.7/62

155

สมคิดมั่นใจจีดีพีปี 61 โต 4-4.2%

เหตุลงทุนท่องเที่ยวฟื้น

www.ktb.co.th

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวปาฐกถาพิเศษในสัมมนา “Krungthai Next – Thailand Economic Challenges 2019” จัดโดยธนาคารกรุงไทย ที่โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 61 จะสามารถขยายตัวได้ในระดับ 4.0-4.2% อย่างแน่นอน เนื่องจากเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยหลายตัวเริ่มดีขึ้น ทั้งการเบิกจ่าย การท่องเที่ยวในจังหวัดสำคัญกลับมาฟื้นตัว รวมทั้งการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ขยายตัวถึง 100% ซึ่งจีดีพีปี 61 ขึ้นกับผลประกอบการของเดือน ธ..ด้วย ถ้าเบิกจ่ายได้ดี ก็น่าจะไปถึง 4.2% แต่ถ้าไม่ดี ก็อาจจะลดลงมาเล็กน้อย แต่คาดว่าจะโตได้ 4-4.2% แน่นอน รวมถึงปีนี้จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น คาดว่าภายในกลางปีน่าจะเห็นความชัดเจนรัฐบาลชุดใหม่และนโยบายใหม่ ส่วนสถานการณ์ในปี 62 นี้ถือว่าอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างอึมครึมและชี้ชัดได้ลำบากเนื่องจากมีปัจจัยจากต่างประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

ชู 5 อุตฯพลิกโฉมลงทุนไทย

ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่เต็มรูปแบบ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยสถานการณ์ ปี 2562 ยังเป็นปีแห่งโอกาสการลงทุนที่มีทิศทางเติบโตต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาถึง ประกอบกับประเทศไทยจะมีการเลือกตั้ง ทำให้ภาคเอกชนเชื่อมั่นว่าประเทศจะเดินไปข้างหน้ามากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงทำการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ใน 5 อุตสาหกรรมหลักได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะนำมาซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมและจะเริ่มทยอยเห็นผลได้ในปีนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคนี้

คณิศแจงผังเมืองอีอีซี

สื่อมวลชนท้องถิ่นตะวันออกเข้าฟังล้นห้อง

นายคณิศ แสงสุพรรณ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) กล่าวในงานประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โรงแรมเคป ราชา อำเภอศรีราชา .ชลบุรี โดยมีกลุ่มฟอรั่มสื่อตะวันออก  ประกอบด้วยสื่อมวลชน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี และผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและเสนอความคิดเห็นกว่า 80 คนว่าการจัดทำผังเมืองอีอีซีถือเป็นโมเดลใหม่แห่งการพัฒนาเมืองอย่างมีมิติเป็นการพัฒนาเมืองสู่อนาคตอย่างมีรูปแบบจัดสรรการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแสดงบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานการสงวนรักษาและอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในขณะเดียวกันก็เป็นการรองรับอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆได้ดำเนินการต่อไปซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจและนำเสนอความคืบหน้าการจัดทำผังเมืองกับสื่อมวลชนภาคตะวันออกครั้งนี้จะเป็นการสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ทราบว่าผังเมืองใหม่ที่กำลังดำเนินการนี้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคสิ่งแวดล้อมฯลฯโดยมีเจตนาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานไทยในอนาคต

กรมโยธาธิการคาดผังเมืองอีอีซีเสร็จเดือน ..

เน้นความสุขคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่

นายมณฑล สุดประเสริฐ

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวในงานประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาอีอีซี ว่า การจัดทำผังเมืองอีอีซีมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนได้แก่ 1.การสำรวจข้อมูลพื้นที่ นำเข้าข้อมูล GIS วิเคราะห์นโยบายและแนวทางการพัฒนาอีอีซี 2.บูรณาการข้อมูลจาก สกพอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างแผนผัง และ 3.นำร่างผังไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดทำแผนผังและเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีกรอบแนวคิดการจัดทำแผนผัง 8 ระบบตามที่กำหนดไว้ใน พ...อีอีซี ประกอบด้วย 1.ระบบสาธารณูปโภค 2.ระบบคมนาคมและขนส่ง 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม 5.ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6.ระบบบริหารจัดการน้ำ 7.ระบบควบคุมและกำจัดมลภาวะ 8.ระบบป้องกันอุบัติภัย เน้นให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ นโยบายภาครัฐ และความต้องการของประชาชน ปัจจุบันแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 80% คาดว่าจะผ่านการรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงแก้ไข เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้  เมื่อผังเมืองอีอีซีฉบับใหม่ประกาศใช้ก็จะยกเลิกผังเมืองเดิม โดยให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการไม่ได้เน้นพัฒนาเฉพาะอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่คนในพื้นที่ต้องมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

กองสลากฯยันไม่ออกลอตโต้หวยออนไลน์

แม้แก้กฎหมายให้ดำเนินการได้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงการที่ สนช.กำลังแก้กฎหมาย พ...สำนักงานสลากฯ ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์มาอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เจตนาของการแก้ไขกฎหมายคือต้องการวางรากฐานสำนักงานสลากฯอนาคต ให้มีอำนาจบริหารที่คล่องตัว ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะสำนักงานสลากฯไม่เคยแก้กฎหมายมาถึง 45 ปี ทั้งที่โลกเปลี่ยนไปมาก และยืนยันว่าการแก้กฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับการจะออกสลากฯใหม่ในตอนนี้ เพราะบอร์ดชุดนี้ไม่มีแผนจะออกสลากใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสลากออนไลน์  ลอตโต้ หรือเกมใหม่ๆ  หากจะมีออกก็ต้องเป็นเรื่องของบอร์ดในอนาคต ซึ่งการออกสลากใหม่จะต้องมีการเสนอและผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ก่อน

คลังเปิดลงทะเบียนรับสิทธิคืนแวต

ซื้อสินค้าช่วงตรุษจีน

www2.fpo.go.th

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 7 ..ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการด้วยการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนวันที่ 1-15 .. 2562 นี้ ซึ่งจะได้รับคืนภาษีแวต 5% วงเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท หรือซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 2 หมื่นบาท โดยผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีเพย์เมนต์ www.epayment.go.th หรือเคาน์เตอร์สาขาธนาคารเจ้าของบัตรเดบิตที่ถืออยู่ กำหนดให้สมัครบัตรเดบิตที่ซื้อสินค้าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้หารือกับสมาคมธนาคารไทย ให้นำแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของธนาคารสแกนจ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมได้ด้วย เพราะเป็นช่องทางการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงควรได้สิทธิเหมือนกัน หากได้ข้อสรุปจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อให้เริ่มใช้ได้ทันพร้อมกับบัตรเดบิตช่วงเทศกาลตรุษจีน

เริ่มแล้ว! ญี่ปุ่นเก็บภาษีนักท่องเที่ยว

เดินทางออกนอกประเทศ 300 บาท

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานรัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บภาษีขาออกจากนักท่องเที่ยวรายละ 1,000 เยน หรือ 300 บาท ทั้งที่เดินทางโดยเครื่องบินและทางเรือ ซึ่งภาษีดังกล่าวจะถูกรวมไว้ในค่าโดยสาร ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกสัญชาตจะต้องเสียภาษีดังกล่าว ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้โดยสารที่เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องในญี่ปุ่นและเดินทางออกนอกประเทศภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษี สำหรับภาษีที่จัดเก็บจะนำไปใช้ใน 3 วัตถุประสงค์คือ 1.ปรับปรุงบริการการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  2.อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ และ 3.ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น