ผังเมืองรวมฉบับใหม่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ (คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในเดือนสิงหาคม 2562) ถือเป็นผังเมืองรวมฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเมืองไทย ชนิดที่คนในเมืองหลวงเห็นแล้วยังต้องอิจฉา

สำหรับรายละเอียดของผังเมืองจะมีหน้าตาอย่างไร คงต้องรอชมตอนเสร็จสมบูรณ์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในบางจุด เพื่อให้ได้ผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุด


นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ข้อบังคับ 8 ระบบกำหนด ‘ผังเมือง’

ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอภาพรวมผังรวมอีอีซีฉบับใหม่ในงานประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเคป ราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่ม ‘ฟอรั่มสื่อตะวันออก’ ประกอบด้วยสื่อมวลชน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี และผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและเสนอความคิดเห็นกว่า 80 คน โดยฉายภาพให้เห็นว่าการวางผังเมืองใหม่ในอีอีซีตั้งอยู่บนหลักการ 3 สาธารณะคือ

  • ความปลอดภัยสาธารณะ
  • ความเป็นอยู่ที่ดีสาธารณะ
  • สุขอนามัยสาธารณะ

การสร้างอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้จะต้องไม่ขัดต่อหลักการ 3 สาธารณะดังกล่าว ซึ่งนอกจากหลักการสาธารณะ 3 ประการแล้ว ยังต้องอยู่ในกรอบแนวคิดการจัดทำแผนผัง 8 ระบบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.อีอีซี ประกอบด้วย

1. ระบบสาธารณูปโภค

2.ระบบคมนาคมและขนส่ง

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม

5. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย

6. ระบบบริหารจัดการน้ำ

7. ระบบควบคุมและกำจัดมลภาวะ

8. ระบบป้องกันอุบัติภัย

หมายความว่า การกำหนดผังเมืองในอีอีซีจะต้องให้ความสำคัญกับ 8 ระบบดังกล่าว อย่างเท่าเทียม สอดคล้อง และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ตามนโยบายภาครัฐ และความต้องการของประชาชน

“สิ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมืองคิดคือ ทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาที่เคยเจอคือ เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมที่ไหน จะมีเรื่องของมลภาวะและปัญหาอันเกิดกับชุมชนโดยรอบ อบต. และโครงสร้าง กลไก คนต่างๆ ของ อบต.ไม่สามารถจัดการขยะมูลฝอย ของเสียต่างๆ ในชุมชนที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมได้ แต่ผังเมืองอีอีซีบริเวณไหนที่เป็นพื้นที่สีม่วง (ที่ดินสำหรับทำอุตสาหกรรม) จะต้องแก้ปัญหาด้วยการยกระดับเมืองรอบพื้นที่สีม่วงให้เป็นเทศบาล เพื่อที่จะให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการของเสียในระดับเมืองได้ และสามารถจัดการประชากรเมืองที่จะเพิ่มขึ้นได้” ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมืองอธิบาย


ผังเมืองใหม่อีอีซี

มาสเตอร์พีซรองรับคน 60 ล้านคน

อีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ คือเรื่องจำนวนประชากร วันนี้มีประชากรในอีอีซี 2.93 ล้านคน คาดการณ์ว่า ภายใน 20 ปีจะเพิ่มเป็น 6.29 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัว ยังไม่นับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมใน 6.29 ล้านคนอีกประมาณ 51.3 ล้านคน รวมแล้วเกือบ 60 ล้านคน

“จาก 8 ระบบที่กฎหมายอีอีซีกำหนดไว้ก็คือการสร้างมาตรฐานของเมือง โดยจะบอกว่าแต่ละเมืองลำดับเล็ก กลาง ใหญ่ จะมีจำนวนประชากรกี่คน จะต้องมีสถานรักษาพยาบาลกี่แห่ง กี่เตียง มีสถานศึกษากี่แห่ง สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิงอยู่ในจุดไหน เราจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับแนวทางตรงนี้ เช่น มีสถานรักษาพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับความเจ็บป่วยหากการเกิดภัยพิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสถานีดับเพลิง สถานีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างจากที่อื่น เพราะตรงนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการรูปแบบการดับเพลิงและสถานรักษาพยาบาลที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทั้งแหล่งน้ำ การจ่ายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ต้องทำอย่างถูกต้องเหมาะสม”


เชื่อมถนนเพิ่มจีดีพีชุมชนสู่ระดับท็อปไฟว์

ในอดีตการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกจะเน้นพื้นที่ริมอ่าวไทยเป็นหลัก ในอนาคตเมื่อต้องการพัฒนาเข้าไปสู่พื้นที่ตอนใน ปัญหาคือแม้พื้นที่ดังกล่าวจะมีถนนสายหลักตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ถนนสายรองที่จะเชื่อมเข้าไปในพื้นที่ชุมชนยังน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

“รูปแบบการพัฒนาคมนาคมขนส่งก็ต้องทำคู่กัน คือทำอย่างไรจะเชื่อมโยงกับโลกได้ดี ทำอย่างไรจะกระจายการพัฒนาถนนสายย่อยๆ ให้สามารถกระจายเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งสำคัญในการทำผังเมืองอีอีซีคือ จะทำอย่างไรให้ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะฉะนั้นการวางผังพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางเมืองต่างๆ ต้องมีศักยภาพในการพัฒนา ในขณะเดียวก็ต้องรองรับการเพิ่มจำนวนประชากรที่จะเข้าไปในพื้นที่เมืองเดิมด้วย” ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวปิดท้าย

เห็นผังเมืองรวมฉบับใหม่ของอีอีซีแล้ว ถ้าทำได้ตามนี้จริง ชีวิตคนในพื้นที่อีอีซีคงน่าอิจฉาไม่น้อย เพราะนอกจากผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ จีดีพี ภายใน 20 ปีจะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางมถาอยู่ในระดับท็อปไฟว์ทั้ง 3 จังหวัดแล้ว 1 ใน 3 ยังเป็นจังหวัดที่ว่ากันว่า จะมีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศด้วย!!!


รู้มากขึ้นเกี่ยวกับผังเมืองอีอีซี

เผยแผนเนรมิต ผังเมือง อีอีซี พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย เดินหน้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

‘ผังเมืองอีอีซี’ โมเดลบริหารจัดการเมืองรูปแบบใหม่ พื้นที่ไหน?…ห้ามแตะ!