สาลิกาคาบข่าว Vol.27/62

200

ปลดล็อคบัญชีแนบท้าย กม.ต่างด้าว

ดึงธุรกิจบริการลงทุนในอีอีซี

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ...การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ..2542 โดยในการทบทวนปีนี้ จะมีความพิเศษกว่าการทบทวนในปีก่อนๆ เพราะจะให้ความสำคัญกับการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบท้าย 3 ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทั้ง S-Curve และ New S-Curve ด้วยการชักชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอีอีซี เช่น กลุ่มการบิน โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัล การแพทย์และสุขภาพครบวงจร เมื่อมีการลงทุน ก็จะมีธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนตามเข้ามา ยกตัวอย่างเช่น บริการศูนย์ซ่อมบำรุง การวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับ Automotive Robotic เป็นต้น ทำให้การทบทวนธุรกิจในบัญชีแนบท้าย ต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนด้วย เป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

TDRI แนะใช้บทเรียนอีสเทิร์นซีบอร์ด

พัฒนาอีอีซีมองต้นทุนวิถีชีวิตก่อนปรับผังเมือง

นางสาวเสาวรัจ รัตนคำฟู

นางสาวเสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวในงานสัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อปัญหาระบบเศรษฐกิจไทย กับกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)” จัดโดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า ขอนำเสนอมุมมองโดยอ้างอิงหลักวิชาการและเศรษฐศาสตร์ว่า โครงการอีอีซีรวมถึงกฎหมายอีอีซี โดยส่วนตัวมีความเห็นว่าในตัวหลักการเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการปรับเอาแนวคิดการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ในส่วนของการนำไปปฏิบัติต่างหากที่ยังเป็นปัญหา ซึ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซีเป็นการพัฒนาตาม Area bass development ดังนั้น keyword ที่ควรให้ความสำคัญคือคนในพื้นที่ ต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ให้มากกว่านี้ และควรใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขเท่าที่ควร พลิกวิกฤติตรงนี้ให้เป็นโอกาสในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยทำให้เป็นต้นแบบ แล้วโครงการอีอีซีจะได้รับการยอมรับในด้านนี้ที่ดีขึ้น รวมถึงการจัดทำวางผังเมืองอีอีซีที่กำหนดว่าพื้นที่เกษตรกรรมใดทำแล้วไม่ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าควรนำมาปรับพื้นที่เป็นภาคอุตสาหกรรม ตรงนี้อยากให้พิจารณาให้ลึกกว่านี้ อยากให้มองต้นทุนทางสังคม ต้นทุนวิถีชีวิตประกอบด้วย ก่อนที่จะนำพื้นที่การเกษตรนั้นไปปรับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม

ตลาดทุนคาดต่างชาติ

หอบเงินแสนล้านซื้อหุ้นหลังเลือกตั้ง

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยในงานสัมมนานโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลเลือกตั้ง จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ว่า ตลาดทุนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่มองความมีเสถียรภาพของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งมากกว่า เพราะหากสามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างมากหรือได้เกินกว่า 300 เสียงจะทำให้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ซึ่งนักลงทุนมองว่าหากรัฐบาลอยู่ไม่ถึงปีครึ่งก็จะสานต่อนโยบายได้ลำบาก สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และหลังเลือกตั้งเสร็จจะเห็นเงินต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 1 แสนล้านบาท หลังจากช่วง 5 ปีที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยกว่า 6 แสนล้านบาท

... เตือนประชาชนระวังถูกชักชวน

ให้ร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

รายงานข่างจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจพบว่า มีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือโทเคนดิจิทัล BSmart ซึ่งอาจถูกเรียกว่า คอยน์  โทเคน หรือเหรียญดิจิทัล  ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัท YouTube และ Line Application ... ขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลหรือไอซีโอดังกล่าวยังไม่ได้ยื่นคำขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก ก... ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากไอซีโอนี้ อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ไม่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและการสอบทานสัญญาอัจฉริยะโดยไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก... ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาจไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก... นอกจากนี้ โทเคนดิจิทัลดังกล่าวอาจไม่มีตลาดรอง จึงอาจไม่มีสภาพคล่อง หรือผู้ลงทุนไม่สามารถเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเป็นเงินสดได้ และไอซีโอนี้มิได้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจาก ก... ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โพลเผยประชาชนเกือบ 90%

อยากให้ยกเลิกต่างชาติจดสิทธิบัตรกัญชาไทย

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,064 ตัวอย่าง เรื่อง หยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม พ.. 2562 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ไม่สบายใจ เป็นห่วง เรื่องการขอจดจองสิทธิของชาวต่างชาติเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 กังวลว่า ผลประโยชน์ชาติจะเสียหาย คนไทยเสียโอกาส ถ้าชาวต่างชาติได้สิทธิเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ 10.6 ไม่กังวล และที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุรัฐบาลควรให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชาของไทย รองลงมาคือร้อยละ 26.0 ระบุตำรวจ ร้อยละ 16.4 ระบุกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 14.0 ระบุอัยการ และร้อยละ 8.2 ระบุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เคลียร์สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตัน

ป้อนโรงไฟฟ้าบางปะกง

ดันราคาพุ่ง 3.20 บาท/กก.

trangpalmoil.com

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากปัญหาสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่มีมากกว่า 350,000 ตัน ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 525 ล้านบาท เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 160,000 ตัน ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยกรมการค้าภายใน ได้เปิดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาแล้วตั้งแต่2 .-25 ..ปริมาณ126,000 ตัน และจะเร่งการรับซื้อน้ำมันปาล์ม 160,000 ตัน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ม.ค นี้ ทั้งนี้คาดว่าการแทรกแซงราคาน้ำมันปาล์มครั้งนี้ จะส่งผลให้ช่วยดึงราคาผลปาล์มดิบให้สูงขึ้นไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ราคากิโลกรัมละ 3.20 บาท

ปลดทูตแคนาดาประจำจีน

หลังแสดงความเห็นกรณีหัวเว่ย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ปลดนายจอห์น แมคคัลลัม เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศจีนออกจากตำแหน่ง ภายหลังจากที่นายแมคคัลลัมได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการส่งตัวนางเมิ่ง หว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยนายแม็คคัลลัมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่านางเมิ่ง หว่านโจว ซึ่งถูกจับกุมในแคนาดาเมื่อเดือนธ..ที่ผ่านมานั้น มีเหตุผลสนับสนุนมากพอที่จะไม่ต้องถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในสหรัฐ ทั้งนี้ นายกฯแคนาดาได้ระบุในแถลงการณ์ว่า ตนเองได้ขอให้นายแมคคัลลัมลงจากตำแหน่ง แต่ไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลประกอบการร้องขอดังกล่าว