ความไม่เสมอภาคทางเพศ เป็นประเด็นร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน รวมถึงบั่นทอนจิตใจของผู้หญิงและเด็กหญิงด้วย องค์การสหประชาชาติ (UN) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงกำหนดให้เป็น 1 ใน 17 หัวข้อภายใต้ เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ และเปิดทางให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคทางเพศแก่ผู้หญิงและเด็ก


จำนวนผู้หญิงในที่ทำงานมีผลต่อนักลงทุน

ความ(ไม่)เสมอภาคทางเพศ มีหลายประเด็นให้ขบคิด แก้ไข กอปรกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนจำนวนมากให้ความสำคัญและนำข้อมูลความต้องการสินค้าและบริการที่ใช้ข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมาก บทความนี้จึงนำข้อมูลจาก Bloomberg (บลูมเบิร์ก) ผู้จัดทำ Bloomberg Gender-Equality Index (ดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศในบริษัท) จำนวน 230 บริษัท จาก 10 อุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้ง 36 ประเทศและภูมิภาคมาบอกต่อ เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลสถิติที่เปิดเผยเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศใน 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน และผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่หรือผู้ประกอบการในไทยควรศึกษาและนำไปปรับใช้ในองค์กรของตน

GEI Data for good from Bloomberg LP on Vimeo.

ปัจจุบันมีบริษัทเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน บลูกเบิร์กจึงนำเสนอแนวคิด Data for Good : การจัดเก็บข้อมูลความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน เพื่อช่วยให้เห็นความสามารถที่แท้จริงผู้หญิง ช่วยให้สังคม ผู้บริหาร ตระหนักถึงปัญหาในที่ทำงาน ร่วมวางแผนแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศชาติต่อไป


ข้อมูลของบริษัททั้งหมดที่เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ประจำปี 2562 ครอบคลุมวิธีที่บริษัททั่วโลกลงทุนเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง ตามข้อมูลจีอีไอ ดังนี้

  • ระหว่างปี 2557-2560 ผู้หญิงมีตำแหน่งระดับผู้บริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 
  • ร้อยละ 60 ของบริษัท มีการทบทวนค่าตอบแทนที่มีความแตกต่างเพื่อลดช่องว่างให้มีความเสมอภาคที่มีอยู่โดยเฉลี่ยร้อยละ 20 (โดยเฉลี่ยร้อยละ 18 ในทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และภูมิภาคตะวันออกกลาง และร้อยละ 26 สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)
  • ร้อยละ 34 มีโปรแกรมในการรับผู้หญิงที่ต้องการกลับเข้าทำงานหลังจากการหยุดพักงาน
  • ร้อยละ 43 รวมการแปลงเพศในแผนประกันสุขภาพ
  • ร้อยละ 68 ของบริษัทมีการประเมินเนื้อหาโฆษณาและการตลาด สำหรับความเสมอภาคทางเพศก่อนเผยแพร่

จากข้อมูลของบลูมเบิร์ก 230 บริษัทที่รวมอยู่ในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศในปี 2562 มีรายชื่ออยู่ใน https://data.bloomberglp.com โดย ธนาคารกสิกรไทย’ เป็นองค์กรไทยเพียงแห่งเดียวที่อยู่ใน 230 บริษัท ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ

ปีเตอร์ ที. กราวเออร์ ประธานบลูมเบิร์กและผู้ก่อตั้งสโมสร U.S. 30% ออกมาแสดงความยินดีกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทอื่นๆ อีก 229 แห่ง ที่ได้รับการประเมินตามกรอบการรายงาน  Bloomberg Gender-Equality Index และการที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี Bloomberg GEI นี้ แสดงว่าพนักงานของธนาคาร นักลงทุน รวมถึงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม เห็นว่า ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่มีความก้าวหน้าในการบริหารความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานอย่างแท้จริง

สำหรับการคัดเลือกสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์กในปีนี้ มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2561 และมีประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีนี้เป็นครั้งแรกจำนวน 13 ประเทศ อาทิ อาร์เจนตินา จีน อิสราเอล แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ซึ่งบริษัทในประเทศเหล่านี้มีมูลค่าตามราคาตลาดรวมกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์ มีอัตราการจ้างงานมากกว่า 15 ล้านคน และมีผู้หญิง 7 ล้านคน


Michael R. Bloomberg ความเสมอภาคทางเพศ
Michael R. Bloomberg | www.womenatbloomberg.com/letter-from-founder/
Michael R. Bloomberg กล่าวไว้ว่า “การสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน มิใช่เพียงสิ่งที่พึงกระทำ แต่ยังเป็นการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดด้วย”
“Promoting gender equality in the workplace is not just the right thing to do. It is also smart business.”

– Michael R. Bloomberg –


อ้างอิงข้อมูลจาก : www.womenatbloomberg.com