LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนที่ 7)

การ Co-branding ระหว่าง LEGO กับ DC Comics และ Warner Bros. ระหว่าง LEGO กับ Marvel และ Paramount Pictures ฯลฯ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับนักการตลาด