“การพัฒนาคน” เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรในช่วงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ทุกวันนี้ ด้วยเหตุว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ “รื้อสร้าง” จากโลกใบเก่าสู่โลกใบใหม่เกือบทั้งหมดทีเดียว!


ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนล้ำไปอย่างก้าวกระโดด! เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อความคิดพื้นฐาน ความทรงจำ และความเคยชินเก่าๆ รวมทั้งประสบการณ์ในแง่ของ ความสำเร็จ – ความล้มเหลว และความเชื่อมโยงกับ รากฐานทางสังคม – วัฒนธรรม – ความเชื่อ – จารีต ที่สั่งสมกันมายาวนานในโลกใบเก่า!

‘การพัฒนาคน’ ในโลกยุคใหม่ บางส่วนอาจจะต้องพึ่งพาประสบการณ์เก่า ในแง่ของศักยภาพพื้นฐานความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคม แต่สำหรับการพัฒนาคุณภาพที่จะต้องเชื่อมโยงกับโลกอนาคตและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้ว ความคาดหวังต่อกระบวนการและผลลัพธ์จะต้องคิดใหม่ทำใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด Mindset ใหม่ ที่ต้องรื้อสร้างแนวปฏิบัติออกจากประสบการณ์และภาพจำเดิมๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุด ท้าทายที่สุด ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกใบใหม่

สังคมความรู้ ทุนมนุษย์ บุคลากร การพัฒนาคน
Photo by Cansadiking Fuddin on Unsplash

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างคนและการพัฒนาบุคลากร 2 ประการสำคัญคือ

  • หนึ่ง สิ่งแวดล้อมทางความคิดและการทำงาน

เรื่องสิ่งแวดล้อมทางความคิดและงานเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมกล่อมเกลา และการพัฒนาศักยภาพแห่งตัวตน ที่จะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพโดยรวมในการพัฒนาบุคลากร กับ การพัฒนาความสามารถในการทำงาน ที่เชื่อมโยงระหว่างตัวตนของแต่ละคนกับงานที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหากพิจารณาดูถึงความเชื่อมโยงและความผูกพันในกระบวนระบบของประสบการณ์ในการทำงานแบบเดิมๆ จะพบว่า ศักยภาพการทำงานจะเกิดขึ้นจาก การเชื่อมโยงของคุณสมบัติเฉพาะตัวผ่านความสัมพันธ์กับผู้คน กับความสามารถในงาน ที่รวมขึ้นเป็นสมการความสำเร็จ

แต่สำหรับโลกใบใหม่กระบวนระบบของศักยภาพงานจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ด้วยเหตุว่าศักยภาพยุคใหม่เป็นเรื่องของ ทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่สามารถเชื่อมโยงชีวภาพ – กายภาพ – ดิจิทัล เข้าด้วยกัน ภายใต้การเชื่อมความสามารถของตนเข้ากับศักยภาพของเทคโนโลยี ซึ่งผลรวมที่เกิดขึ้นจะเกิด ความสามารถด้านการทำงานในโลกยุคใหม่ ที่เคลื่อนไหวอยู่ในกระแสการพัฒนา – เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว!

ความท้าทายที่ผู้คนและองค์กรในปัจจุบันเผชิญอยู่ในวันนี้ก็คือ ความคิด-ความคาดหวังที่เคลื่อนไหวอยู่ในศตวรรษที่ 21 แต่ระบบระเบียบ – สถาบัน – กฎกติกาต่างๆ ยังยึดโยงอยู่กับ สภาพของการทำงานในศตวรรษที่ 19 – 20 อย่างเหนียวแน่น นี่คือความท้าทายที่สำคัญ! และเป็นความคาดหวังที่ต้องการไปต่อข้างหน้าในงานและการสร้างบุคลากรที่ต้องรื้อสร้าง-เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เพื่อตอบรับโจทย์ความต้องการของศตวรรษที่ 21 ด้วยทัศนคติเชิงบวกในโลกแวดล้อมของศตวรรษที่ 21

สังคมไทย การพัฒนาคน
Photo by Evan Krause on Unsplash
  • สอง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิด (Mindset) ของผู้คน

เรื่องนี้เป็นการสั่งสมประสบการณ์เฉพาะตัวที่เชื่อมโยงระหว่าง ความคิด – ความเชื่อ – ทัศนคติ – ประสบการณ์จากโลกแวดล้อมที่แต่ละคนสัมผัสจริง บทเรียนที่ผ่านมาโดยรวมของแต่ละคน – แต่ละกลุ่มย่อมผิดแผกแตกต่างกัน ซึ่งในโลกยุคใหม่ความคิด – วิสัยทัศน์ต้องสร้างการปรับเปลี่ยนให้เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้เท่าทันโลกและความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ จากประสบการณ์และภาพจำเดิมๆ สู่ความคิด – ความเข้าใจต่อการเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพชีวิต – เศรษฐกิจ – สิ่งแวดล้อม – และเครือข่ายทางสังคมที่มนุษย์พึงมีต่อเทคโนโลยี

ในฐานะที่เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบแวดล้อมใหม่ของการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ความคิดสำคัญที่ต้องเปิดกว้างรับรู้คือ “การเชื่อมโยงในสังคมโลกยุคใหม่” เป็นการเชื่อมโยงแบบไร้ขีดจำกัด – ไร้กาลเวลา – ต้นทุนต่ำ ผ่านศักยภาพของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพอย่างมีนัยสำคัญ

ประสบการณ์ใหม่นี้จะสร้างการเปลี่ยนผ่านให้ผู้คนปรับฐานความคิด – ความสัมพันธ์กับสังคมเข้าสู่ความเชื่อมโยงใหม่ที่เปลี่ยนจากโลกกายภาพสู่โลกเสมือนจริงในสังคมดิจิทัลและการร่วมเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องกลับมาทบทวนถึง คุณภาพ ศักยภาพ และการมีตำแหน่งแห่งที่ของตัวตนในแต่ละฐานะ ทั้งการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ให้บริการ ผู้มีบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การศึกษาและผู้รับการศึกษาในขณะเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่ สังคมความรู้ (Knowledge Society) ร่วมกัน

นี่คือภาพรวมของวิธีคิดใหม่ที่ต้องจัดปรับให้ทันกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในกับดักผู้บริโภคอย่างงมงาย และเพื่อออกจาก “สังคมความเชื่อ – สังคมความเห็น” ไปสู่ “สังคมความรู้” ที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในยุคใหม่!

โดยภาพรวมแล้วจะพบว่า การพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญและมีความหมายยิ่งต่อปัจจุบันสภาพและการไปสู่อนาคตในกระแสโลกไร้พรมแดน ซึ่งการพัฒนาคนและการสร้างบุคลากรยุคใหม่มีนัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือ การปรับตัวของสถานศึกษา – สถาบันการศึกษา – บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายในระบบการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งต้องปรับตัว – ปรับระบบ – ปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

นี่คือความเป็นจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้และเป็นความท้าทายที่เรียกร้องให้ทุกคนต้องปลดพันธนาการจากประสบการณ์ภาพจำ – ความคิดเก่าๆ –  ระบบระเบียบที่รกรุงรัง ซึ่งมีอิทธิพลมาจากศตวรรษที่ 19-20 เพื่อก้าวสู่ความก้าวหน้าใหม่ของศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง!


เรื่อง : Apichatology

 

 

 อ่านกลยุทธ์/แนวคิดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองและก้าวให้ทันโลกยุคใหม่

อยากเป็นคนคุณภาพของศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวด้วย ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ถ้าคุณจน การศึกษาสำคัญมาก แต่ถ้าคุณเก่ง ไม่มีใครถามถึงวุฒิการศึกษาคุณ

กระบวนทัศน์ e-Education ที่น่าศึกษา กับแนวทางการจัดการศึกษาของไทย