LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนที่ 8)

LEGO เปลี่ยน Mindset ของตนเองตั้งแต่ในช่วงที่ริเริ่มโครงการ Mindstorm จากนั้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละยุคเรื่อยมา