แม้การศึกษายุคนี้ ใบปริญญายังมีมนต์ขลัง เด็กจบมัธยมต้น 70-80% ยังเทให้ใจให้การศึกษาสายสามัญ แต่หากโฟกัสใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ที่ถูกกำหนดเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พบว่าแนวโน้มของเด็กรุ่นใหม่ในภูมิภาคนี้สนใจเรียนสายอาชีพหรืออาชีวะมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีสัดส่วนใกล้เคียงกับการเรียนสายสามัญ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี เด็กจบมัธยม 3 เลือกเรียนอาชีวะมากกว่าต่อมัธยม 4 ด้วยโมเดลหลักสูตรรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ‘สัตหีบโมเดล และ อีอีซีโมเดล’


ถอดสมการสัตหีบโมเดล หลักสูตรการศึกษาร่วมสมัย

“สัตหีบโมเดล” โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก 11 แห่ง รวมเป็น 12 แห่ง สร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกันในลักษณะไตรภาคี ประกอบด้วย สถานประกอบการ-องค์กรวิชาชีพ-สถานศึกษา ทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างหลักสูตรร่วมกัน และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์สำคัญ 3 ประการ คือ

1. เพื่อสร้างบุคลากรที่ครบเครื่องทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

2. ลดช่องว่างความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ กับความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษา

3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับประเทศ

ยกระดับการศึกษาไทย

เนื้อหาหลักสูตรที่อยู่ภายใต้สัตหีบโมเดล จะยึดโยงอยู่กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวทาง S-Curve ที่มีทั้ง 5S-Curve ดั้งเดิมคือ อุตสาหกรรมยานยนต์-อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว-อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ควบคู่กับ 5S-Curve ใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์-อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์-อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ-อุตสาหกรรมดิจิทัล-อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ลักษณะของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามแบบสัตหีบโมเดล มีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน ภายใต้หลักสูตร “S-M-L”

S หมายถึง หลักสูตรระยะสั้น (Small Plan) ใช้เวลาเรียน 2 ปี สำหรับผู้มีพื้นความรู้ระดับ ปวส.

M หมายถึง หลักสูตรระยะปานกลาง (Middle Plan) ใช้เวลาเรียน 3 ปี สำหรับผู้มีพื้นความรู้ระดับ ปวช. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อเนื่องถึงระดับ ปวส.

L หมายถึง หลักสูตรระยะยาว (Large Plan) ใช้เวลาเรียน 5 ปี สำหรับผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ ปวช. ต่อเนื่องถึงระดับ ปวส.


จาก ‘สัตหีบโมเดล’ สู่ ‘อีอีซี โมเดล’         

ดร.อภิชาต ทองอยู่

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า สัตหีบโมเดลเป็นโครงการสร้างชาติยุคใหม่ที่จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยมีอีอีซีเป็นแกนกลางร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน-สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นคลื่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศครั้งใหม่ การศึกษาแบบสัตหีบโมเดลที่นำมาใช้วันนี้จะเปลี่ยนรูปแบบและการจัดการเป็น อีอีซี โมเดล ในแบบ อีอีซี พลัส (EEC+) ที่ประมวลเอาความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดมาสู่สถานศึกษา ครู และผู้เรียน ซึ่งจะขับเคลื่อนไปอย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ของเทคโนโลยี เส้นทางเศรษฐกิจการค้าโลก และการพัฒนาศักยภาพภายใน ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรในประเทศและผู้ลงทุนระหว่างประเทศทั้งหลาย อีกทั้งสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรัฐบาลและเอกชนนานาชาติ ที่มีการลงทุนและการร่วมมือพัฒนากับประเทศไทย

“การศึกษาแบบอีอีซี โมเดล มุ่งตอบโจทย์การสร้างคุณภาพคน มาตรฐานงาน คุณภาพสถานศึกษา และการสร้างความก้าวหน้าแบบยั่งยืนในกระแสการเปลี่ยนผ่านประเทศในคลื่นการพัฒนาของโลกยุคใหม่ ที่ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซีมองว่าเป็น Spirit of EEC” ดร.อภิชาตกล่าว


‘อีอีซี โมเดล’ ต้นแบบการศึกษาอาชีวะยุคใหม่

อาจารย์บุญลือ ทองเกตุแก้ว

อาจารย์บุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการ อีอีซี โมเดล ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากสัตหีบโมเดล ว่าเป็นการประสานงานเครือข่าย 12 วิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้ลงนามความร่วมมือกับอีอีซี เพื่อพัฒนาครูและผลิตบุคลากรป้อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นโมเดลการศึกษายุคใหม่ที่มุ่งตอบโจทย์การสร้างบุคลากรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพราะวันนี้สิ่งที่นักลงทุนถามก่อนที่จะเข้ามาลงทุนคือ ประเทศไทยมีแรงงานสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่  โดยเฉพาะแรงงานด้านเทคนิเชียล หรือแรงงานในระดับ ปวช. และ ปวส.

“การเรียนการสอนในรูปแบบ อีอีซี โมเดล จะเข้มข้นมากกว่าระบบอาชีวะทั่วไป เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการที่เป็นพันธมิตร ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ครบครับ รวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคที่สถาบันการศึกษายังไม่สามารถจัดหามาประกอบการเรียนการสอนได้ มีการดีไซน์หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง เด็กจบไปแล้วมีงานรองรับทันที หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหลายโรงงานเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตสินค้าไปเป็นระบบออโตเมชัน  อีอีซี โมเดลก็นำคนที่กำลังตกงานมาเข้าคอร์ส 3-6 เดือน เพิ่มทักษะให้กลับเข้าไปทำงานควบคุมระบบออโตเมชันอีกที หลักสูตรนี้จึงเปิดโอกาสทั้งคนที่กำลังศึกษา และคนที่ต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ถือเป็นต้นแบบการศึกษาอาชีวะยุคใหม่อย่างแท้จริง” ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกกล่าว


เด็กเมืองชล เรียนอาชีวะมากกว่าสายสามัญ

อาจารย์นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

อาจารย์นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในอีอีซีมีทิศทางที่ผู้เรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษามากขึ้น เห็นได้จากสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาในระดับชั้น ปวช.1 เทียบกับผู้เรียนสายสามัญมัธยมปีที่ 4 ในจังหวัดชลบุรีประจำปีการศึกษา 2561 อยู่ที่ 53 : 47 ซึ่งสูงขึ้นและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เป็นผลมาจากการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา กล่าวคือ “ผู้เรียนอาชีวศึกษาคือ ผู้ทรงคุณค่าของสังคม” ยิ่งมีโครงการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ยิ่งช่วยสนับสนุนให้เกิดความนิยมในการเรียนสายวิชาชีพมากยิ่งขึ้นเพราะจบมาแล้วมีงานทำ

“วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเป็นหนึ่งใน 12 สถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนในรูปแบบของ อีอีซี โมเดล ทั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาครูผู้สอนในสาขา Robotic & Automation ซึ่งจะเป็นโครงการพัฒนาครูแม่ไก่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยสถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรียังมีความโดดเด่นในการพัฒนากำลังคน สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เพื่อเตรียมกำลังคนรองรับกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซีในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ที่สำคัญคือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมทั้งทางด้านครูผู้สอนและเครื่องมืออันทันสมัย ตรงกับความต้องการในการพัฒนากำลังคนของตลาดแรงงาน” อาจารย์นิทัศน์กล่าว


อ่านเพิ่มเกี่ยวกับสายอาชีวะ ทำไมได้เงินดีและมีแต่คนต้องการ

อาชีพดาวรุ่ง คนอาชีวะ “คนครัวบนเรือเดินทะเล” สร้างรายได้ & ประสบการณ์ เกินคาด

เปิดภารกิจ ผลิตกำลังคนอาชีวะหนุน EEC Key success อยู่ที่สถานประกอบการ

ไทย – จีน จับมือเร่งสปีด ผลิต กำลังคนอาชีวะ ป้อนระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย ไปให้ถึงฝั่งฝัน