เมื่อไรที่เมืองไทยมี 5G ใช้อย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าจะพลิกไลฟ์สไตล์คนไทยไปสู่มิติใหม่ที่มี ‘ความเร็ว’ เป็นพื้้นฐาน ทั้งด้านการใช้ชีวิต การเรียนรู้ การหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ


บุคคลต้นคิด ‘EEC Smart Learning Center’

ในวันที่ไปร่วมงานเปิด ศูนย์ทดสอบการใช้งาน 5G ที่ศรีราชา มีการนำเสนอผลงานแพลตฟอร์ม ‘EEC Smart Learning Center’ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกวลิน มะลิ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน (Economics of Development and Planning) และถึงแม้จะเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ แต่เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน จึงเริ่มจากวางโครงของแพลตฟอร์มและให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ทดลองใช้เป็นกลุ่มแรก

ผศ.เกวลิน มะลิ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราขา
ผศ.เกวลิน มะลิ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผศ.เกวลินเล่าว่า EEC Smart Learning Center เกิดขึ้นเพราะมีนิสิตมาเรียนนับ 100 คน ในห้องเรียนขนาดใหญ่ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ช่วยเก็บข้อมูล รวมถึงช่วยให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างทั่วถึง และให้เหตุผลที่ตั้งชื่อแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้โดยมี EEC เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อว่า

“ที่เราใช้ชื่อ EEC Smart Learning Center เพราะเราไม่ต้องการเป็นชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เรายังเป็นสถาบันฝึกอบรมให้แก่แรงงานในพื้นที่อีอีซี รวมถึงคนในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งเมื่อมี 5G เข้ามาก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียนยิ่งขึ้น เพราะอาจารย์ดีไซน์โมบายล์ แอปพลิเคชัน เพื่อประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนร่วมกับแพลตฟอร์มนี้ด้วย”

บทบาทของ 5G ที่เข้ามาเสริมแพลตฟอร์มดังกล่าว ผศ.เกวลินอธิบายในรายละเอียดว่า การเรียนการสอนทุกคลาสจะมีการบันทึกวิดีโอไว้แล้วนำไปอัปโหลดในระบบคลาวด์ ซึ่งข้อมูลบนคลาวด์ก็จะส่งไปที่แอปพลิเคชันที่ใช้สอนสำหรับห้องเรียนนั้นๆ โดยเฉพาะ และภายในห้องเรียนก็จะมีกล้องวิดีโอที่ close up ใบหน้านิสิตทุกคน เพื่อรับรู้ว่านิสิตเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ อยู่ในอารมณ์ใด กอปรกับมีระบบสแกนใบหน้าเพื่อเช็คชื่อนิสิตที่เข้าชั้นเรียนได้แบบเรียลไทม์ 

“จุดเด่นของ 5G คือ สามารถรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้แบบเรียลไทม์ ดังนั้น นิสิตหรือผู้เข้าเรียนก็จะสามารถทบทวนเนื้อหา บทเรียนในวันนั้นได้แบบเรียลไทม์ และยังสามารถทบทวนย้อนหลังได้ในกรณีที่อาจารย์พูดเร็วหรือไม่เข้าใจในบางประเด็น”

ตัวอย่างที่ ผศ.เกวลินใช้สอนในชั้นเรียนก็เช่น สอนเทรดหุ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความเร็วในการเทรด เพราะถ้าผู้เทรดมีเงินทุนจำนวนมาก แต่ระบบทำงานได้ช้าก็จะมีค่าเสียโอกาสตามเวลาที่เสียไป

EEC Smart Learning Center KU Sriracha
EEC Smart Learning Center จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรในพื้นที่อีอีซีได้อีกช่องทางหนึ่ง

ทักษะดิจิทัลที่ทุกช่วงวัยควรเรียนและควรรู้

หากพิจารณาแพลตฟอร์ม EEC Smart Learning Center จะเห็นว่ามีการแบ่งกลุ่มโดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่คน 3 กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี้

  • Digital for Education – ทักษะดิจิทัลสำหรับวัยเรียน
  • Digital for Business – ทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ
  • Digital for Community – ทักษะดิจิทัลเพื่อสังคม เช่น สังคมผู้สูงอายุ

สังเกตได้ว่า 3 กลุ่มข้างต้นครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจาก ผศ.เกวลินมุ่งส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลให้แก่ทุกช่วงวัยที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี และก่อนที่จะเผยแพลตฟอร์มนี้สู่สาธารณะ ผ่านการทดลองใช้เพื่อดูความต้องการ (Training Need) แล้วว่า กลุ่มใดที่จะเข้ามาใช้งาน โดยในขณะนี้มีสองกลุ่มแล้ว คือกลุ่มนิสิต นักศึกษา และกลุ่มธุรกิจ

“อีอีซีไม่ได้มีเฉพาะนิสิต คนทำงาน แต่ยังมีผู้สูงอายุ เด็ก ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันในชีวิตประจำวัน อาจารย์จึงดีไซน์ Digital for Business เพื่อช่วยทำตลาดหรือสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เจ้าของธุรกิจ และDigital for Community’ เช่น การเพิ่มทักษะการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันก็จะอยู่ในเรื่อง Digital Everyday Life แล้วก็ยังมี Digital for The Aging ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยแยกออกไปอีก”

ภาพรวมด้านความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีของคนในพื้นที่อีอีซี ผศ.เกวลินแสดงความคิดเห็นว่า มีทักษะความสามารถมากกว่าภาคอื่น โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสาร เพราะลักษณะสังคมเข้าใกล้ความเป็นเมือง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละคนมีทักษะดิจิทัลไม่เท่ากัน ผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้สูงอายุ ก็จะต้องผ่านการทดสอบก่อนว่า มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับใด 

“ยกตัวอย่าง ผู้ประกอบการโอทอปที่เป็นผู้สูงวัยอาจใช้ไลน์หรือเฟซบุ๊กในการขายของ หรือแอปพลิเคชัน Kerry บริการรับส่งของ ไม่ว่าจะอยากเรียนรู้การเครื่องมือดิจิทัลในระดับเบื้องต้นหรือใช้งานเป็นแล้วแต่อยากรู้เชิงลึกก็เปิดสอนได้ เพราะอาจารย์เน้นใช้เครื่องมือดิจิทัลในการ Skill up คนทุกช่วงวัยที่อยู่ในพื้นที่นี้”

ม.เกษตร ศรีราชา

สอบถามถึงคณะอื่นว่ามีการใช้แพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกับ EEC Smart Learning Center หรือไม่ ผศ.เกวลินตอบว่า ไม่มี แต่การสร้างแพลตฟอร์มนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกอยู่แล้วจึงเปิดกว้างหากอีก 4 คณะใน ม.เกษตร ศรีราชา ได้แก่ คณะพาณิชยนาวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ จะนำไปใช้เป็น Training Center 

นอกจากนี้ วิทยาลัยอาชีวะ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ก็สามารถติดต่อขอใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เช่นกัน ส่วนห้องเรียนของคณะก็เปิดให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกใช้งานได้ แต่ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกจะมีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ถูกกว่าการใช้พื้นที่ใน Co-working space

หน้าที่ของเราคือ การบริการสังคม ดังนั้น สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือ ‘ผลักดันเทคโนโลยีเข้าไปสู่ชุมชน’ อย่างแพลตฟอร์มนี้อาจารย์ไม่หวงเลย ยิ่งนำไปใช้เยอะก็จะช่วยยกระดับความคิดและทักษะความสามารถให้แก่คนไทยในวงกว้าง เพราะเราไม่ต้องการจะทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผศ.เกวลินกล่าวปิดท้าย

จะว่าไปแล้ว คอนเซ็ปต์ของ ผศ.เกวลิน มะลิ ก็มีแนวคิดสอดคล้องกับ www.salika.co คือ มุ่งสร้างพื้นที่เพื่อแบ่งปันวิชาความรู้ หรือ ‘Knowledge Sharing Space’


ม.เกษตร ศรีราชา มี 5G มานานหรือยัง ตามอ่านบทความก่อนหน้า

สำรวจ ‘ศูนย์ทดสอบ 5G’ ที่ ม.เกษตร ศรีราชา อยากรู้เหมือนกันไหมว่า แต่ละองค์กรใช้ 5G สร้างประโยชน์ด้านใด