Demand Driven : โละ ‘การศึกษา’ ที่ปรับตัวไม่ทันโลก จัดระบบใหม่ตาม ‘ความต้องการจริง’ เพื่อพัฒนาประเทศ

ระบบการศึกษาแบบเก่าหลบไป! มาร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหม่ (Demend Driven) โดยนำแนวคิดที่ ‘ตอบสนองความต้องการ’ (Demand Side) มาแทนที่ Supply Side