สาลิกาคาบข่าว Vol.69/62

156

เจบิกยืนยันหนุน ซีพี

สร้างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน

www.thaigov.go.th

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายทะดะชิ มะเอะดะ ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation – JBIC) และถือเป็นพันธมิตรร่วมสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มซีพีในการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยเจบิกยกโครงการไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินเป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างทางการจีน ญี่ปุ่น และประเทศที่ 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งทางเจบิกจะไปหารือกับทางการจีนเพื่อหาข้อสรุปสุดท้าย เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความร่วมมือจากหลายประเทศ จึงต้องทำความเข้าใจทุกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมย้ำว่าโครงการ EEC เป็นโครงการที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของกระบวนการผลิต และญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดใน EEC ซึ่งที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งสถาบันการศึกษาในไทย และคาดหวังให้สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยของญี่ปุ่นมาจัดตั้งสาขาในไทยและใน EEC เพิ่มเติมอีกด้วย 

สนข.จิ้มพื้นที่ 800 ไร่

.บ้านโพธิ์ สร้างศูนย์ ICD

เสนอ.คมนาคมเม..นี้

www.otp.go.th

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างเร่งสรุปผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ตามที่ สนขได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์(Inland Container Depot : ICD) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ครอบคลุมครบทุกมิติทั้งด้านวิศวกรรม โครงข่ายถนนและทางรถไฟ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยจากผลการศึกษาเบื้องต้นได้ข้อสรุปการคัดเลือกพื้นที่ในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ประมาณ 800 ไร่ บริเวณตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟดอนสีนนท์ประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายกับทางหลวงหมายเลข 315 และทางหลวงชนบทหมายเลข 3122 ซึ่งกว่า 90% เป็นพื้นที่ของเอกชนที่ปล่อยให้ผู้เช่าทำกินอีกทอดหนึ่ง คาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคมภายในเดือนเมษายนนี้พร้อมกับแจ้งผลให้ EEC รับทราบ ส่วนจะมอบให้หน่วยงานไหนทำหน้าที่บริหารจัดการขึ้นอยู่กับการพิขารณาของ EEC

ศูนย์วิจัยกสิกร’ คาด

ข้าวอ้อยสูญกว่า

1.5 หมื่นล้านเซ่นภัยแล้ง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่า ฤดูร้อนปีนี้จะมาเร็วและนานมากกว่าทุกปี ซึ่งอาจยาวนานไปจนถึงราวเดือนพฤษภาคม 2562 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายของข้าวนาปรังและอ้อยเป็นหลัก อาจทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 15,300 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.1% ของจีดีพี แต่ทั้งนี้เป็นการประเมินในเบื้องต้น ซึ่งหากรวมผลเสียหายของพืชเกษตรอื่น อาจทำให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ยังต้องมีการติดตามระยะเวลาและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะ และอาจต้องมีการทบทวนตัวเลขนี้ตามความเหมาะสมในระยะต่อไป รวมทั้งต้องติดตามสภาพภูมิอากาศในช่วงระยะข้างหน้า เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดฤดูแล้ง และระดับความรุนแรงของฤดูแล้งอาจไม่เท่ากันในแต่ละเดือน

ร้อนระอุ! ยอดใช้ไฟพีค

2.9 หมื่นเมกะวัตต์

กฟผ.พร้อมรับมือ

www.fm91bkk.com

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงคาดการณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนจะเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กฟผ. (Peak)ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเติบโตจากปี 2561 ประมาณ 2% และคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายนต้นเดือนพฤษภาคม 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงกว่า 10,500 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่า กฟผ.จะดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยให้การใช้ไฟฟ้าในระบบไม่สูงจนเกินไป

ปศุสัตว์ย้ำอหิวาต์แอฟริกา

สุกรไม่ติดต่อคน

บริโภคหมูได้ปลอดภัย 100%

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ว่าปัจจุบันยังไม่พบโรคนี้ในประเทศไทย โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างระดมสรรพกำลังร่วมกันบูรณาการในการป้องกันโรค ASF อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งการกำชับตรวจสอบใน 50 ด่านทั่วประเทศ และการตรวจเข้มตามท่าอากาศยานทุกแห่ง ป้องกันนักท่องเที่ยวนำผลิตภัณฑ์หมูเข้ามาในไทย รวมทั้งการตั้ง War Room ของภาครัฐและผู้เลี้ยงสุกร เพื่อตรวจหาจุดเสี่ยง ASF ทั้งในส่วนจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคนี้เข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่ และเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยขอย้ำว่าโรค ASF เกิดเฉพาะในหมูเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น จึงสามารถบริโภคหมูได้อย่างปลอดภัย 100%

กองทัพเรือหนุนเอกชน

สร้างนวัตกรรมด้านอาหาร

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ล่าสุดสามารถผลักดันบริษัท บุญ คอร์ปอร์เรชั่น ลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการกับกองทัพเรือ ตั้งเป้าใช้ระยะเวลา 5 ปีในการทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร และมีแผนสร้างแบรนด์เพื่อรองรับสินค้าภายใต้ชื่อ PM (Power Booster) ด้วย ความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร และช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต เช่น ในภาวะประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารชนิดพิเศษแบบพกพาเพื่อการยังชีพสำหรับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยต่างๆ โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารชนิดพิเศษแบบเพิ่มพลังงานเร่งด่วน สำหรับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจพิเศษรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่อยู่ในภาวะจำเป็นต้องได้รับพลังงานเร่งด่วน โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารชนิดพิเศษสำหรับกำลังพลประจำเรือดำน้ำ ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบปรุงสุกใหม่ โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และแผนพัฒนาโภชนาการเพื่อพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียนทหาร เป็นต้น

แคชเมียร์เริ่มสงบ

ทูตอินเดียปากีฯ

เดินทางกลับประจำการ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ว่า กระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ว่า ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศเริ่มคลี่คลาย โดยนายอาเจย์ พิสาเรีย ข้าหลวงใหญ่อินเดียประจำกรุงอิสลามาบัด ได้เดินทางกลับปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับนายโซเฮล มาห์มูด ข้าหลวงใหญ่ปากีสถานประจำกรุงนิวเดลี ก็เดินทางกลับอินเดียเช่นเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลทั้งสองประเทศต่างถอนข้าหลวงใหญ่หรือเอกอัครราชทูตของตัวเองให้เดินทางกลับประเทศเมื่อวันที่ 18 .. หลังกลุ่มหัวรุนแรงจาอิชอีโมฮัมหมัดมีฐานปฏิบัติการอยู่ในปากีสถาน ก่อเหตุคาร์บอมบ์โจมตีรถบัสโดยสารทหารอินเดีย ในรัฐชัมมูร์และกัศมีร์ทางตอนเหนือของอินเดีย ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิตมากกว่า 40 นาย นอกจากนี้ บริการขบวนรถไฟให้บริการเชื่อมระหว่างสองประเทศก็กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว