ความคิดของเรา ไม่ใช่ของเรา (ตอนจบ)

ในทางวิทยาศาสตร์มีการค้นพบว่า Cell จุลินทรีย์ในร่างกายคน มีมากกว่า Cell ที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ และ Cell จุลินทรีย์ยังมีผลต่อสารสื่อประสาท Serotonin อีกด้วย