คงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ผู้ประกอบธุรกิจจำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน หรือจำต้องปิดกิจการเพราะถูก Disrupt

ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น ‘ตลาดแรงงาน’ ก็สะเทือนและเกิิดหยุดชะงักครั้งใหญ่ เพราะเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น ผู้นำองค์กรที่เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ก็ต้องการ ‘ผู้ใช้หรือแรงงานที่มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้เกิด กลุ่มงานใหม่และอาชีพใหม่ ตามมา 

ขณะเดียวกัน แรงงานบางส่วนก็ถูกลดบทบาท บางส่วนถูกทดแทน เนื่องจากไม่ทันปรับตัว ไม่ทันได้เพิ่มชุดทักษะใหม่ที่จำเป็นในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม แต่สภาพแวดล้อมบังคับให้ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานกันแล้ว ถ้าอย่างนั้น อุตสาหกรรมแห่งอนาคตต้องการคนทำงานแบบไหน?

World Economic Forum ผู้จัดทำ  The Future of Jobs Report 2018 (รายงานเรื่องงานในอนาคต 2018) เผยแนวโน้มของแรงงานซึ่งสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ ภูมิเศรษฐกิจของหลากหลายประเทศ และถ้าอยากรู้เหมือนกันว่า องค์กรระดับโลกวิเคราะห์ภาพอนาคตของตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ทักษะใหม่ที่จำเป็นในบริบทของประเทศไทยไว้อย่างไร อ่าน 7 ข้อด้านล่างนี้แล้วอาจเห็นความต้องการขององค์กรและสิ่งที่เราควรเติมเต็มให้ตัวเองได้ชัดขึ้น

(1)
Factors determining job location decisions

Factors determining job location decisions


(2)
Emerging job roles

 • นักพัฒนาและวิเคราะห์แอปพลิเคชัันกับซอฟต์แวร์
  (Software and Applications Developers and Analysts)
 • กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าผู้บริหาร
  (Managing Directors and Chief Executives)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด
  (Sales and Marketing Professionals)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์
  (Data Analysts and Scientists)
 • พนักงานขายที่สามารถขายส่ง การผลิตสินค้าเทคโนโลยี
  (Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, 
  Technical and Scientific Products)
 • ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายบริหาร 
  (General and Operations Managers)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
  (Human Resources Specialists)
 • ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
  (Financial and Investment Advisers)
 • พนักงานประกอบและพนักงานในโรงงาน
  (Assembly and Factory Workers)
 • นักวิเคราะห์ด้านการเงิน
  (Financial Analysts)

(3)
Technology adoption (share of companies surveyed)

Technology adoption (share of companies surveyed)

 • 92% เก็บข้อมูลจากผู้ใช้มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นข้อมูลขนาดมหาศาลซึ่งสามารถคาดการณ์ได้
  (User and entity big data analytics)
   
 • 81% อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หรือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เชื่อมโยงและส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต
  (Internet of things)
 • 81% เข้าถึงตลาดผู้บริโภคด้วยแอปพลิเคชันและเว็บไซต์
  (App- and web-enabled markets) 
 • 75% การใช้อัลกอริธึมวิเคราะห์ข้อมูล สอนให้เครื่องจักรเรียนรู้ จากนั้นคาดการณ์หรือประเมินผล
  (
  Machine Learning)
 • 71% บริการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์ โดยกระจายเก็บข้อมูลตามที่ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และประมวลผลได้แบบเรียลไทม์
  (Cloud Computing) 
 • 63% เทคโนโลยีที่รวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน ทำให้เกิดโลกเสมือนจริง
  (Augmented and virtual reality)
 • 62% การค้าดิจิทัล
  (Digital Trade) 
 • 57% การเข้ารหัส โดยแปลงจากภาษามนุษย์เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลยากขึ้น
  (Encryption) 
 • 55% อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสวมใส่
  (Wearable electronics) 
 • 55% วัสดุประเภทใหม่
  (New materials)
 • 51% การเก็บข้อมูลแบบกระจายและไม่สามารถแก้ไขได้ (บล็อกเชน)
  (Distributed Ledger (Blockchain))
 • 51% การคมนาคมขนส่งอัตโนมัติ
  (Autonomous Transport)
   
 • 47% การพิมพ์สามมิติ
  (3D Printing)
   
 • 42% หุ่นยนต์ที่มีลักษณะและการเคลื่อนไหวคล้ายแขนของมนุษย์
  (Stationary Robots) 
 • 38% ระบบการประมวลผลโดยใช้หลักควอนตัม ฟิสิกส์ ซึ่งทำงานต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปและรวดเร็วกว่ามาก
  (Quantum computing)
   
 • 34% หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์
  (Non-humanoid land robots)
   
 • 27% เทคโนโลยีชีวภาพ
  (Biotechnology) 
 • 25% หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์
  (Humanoid robots)
 • 20% หุ่นยนต์ที่ลอยตัวและสำรวจใต้น้ำได้
  (Aerial and underwater robots) 

(4)
Average reskilling needs (share of workforce)

The Future of Jobs 2018 Average reskilling needs (share of workforce)


(5)
Projected use of training providers (share of training)

สัดส่วนของหน่วยงาน/องค์กรที่เปิดรับนิสิต นักศึกษา เข้าไปฝึกงาน

training providers

 • แผนกภายในองค์กร                           49%
 • บริษัทเอกชนที่รับฝึกอบรมให้                29%
 • สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน            23%
 • สถาบันการศึกษาของภาครัฐ                 21%
 • หน่วยงานภาครัฐที่เปิดรับการฝึกงาน       20%

(6)
Emerging skills

10 ทักษะที่เกิดขึ้นใหม่ แนะคนไทยปรับตัวให้ไว ไล่ให้ทัน
 1. การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม
  (Analytical thinking and innovation)
 2. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม
  (Creativity, originality and initiative)
 3. กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และมีกลยุทธ์การเรียนรู้
  (Active learning and learning strategies)
 4. การออกแบบเทคโนโลยีและเขียนโปรแกรม
  (Technology design and programming)
 5. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน
  (Complex problem-solving)
 6. มีความเป็นผู้นำและมีอิทธิพลต่อสังคม
  (Leadership and social influence)
 7. การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์
  (Critical thinking and analysis)
 8. การวิเคราะห์และประเมินค่าระบบ
  (Systems analysis and evaluation)
 9. ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและการคิด
  (Reasoning, problem-solving and ideation)
 10. มีความฉลาดทางอารมณ์
  (Emotional intelligence)

(7)
Responses to shifting skills needs (share of companies surveyed)

หากจำเป็นต้องใช้ ‘ทักษะใหม่’ มีแนวโน้มว่าองค์กรอาจทำสิ่งเหล่านี้

 • มองหาระบบอัตโนมัติมาช่วยงาน 90%
 • จ้างพนักงานประจำที่มีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ 85%
 • เพิ่มทักษะให้พนักงานในองค์กร 79%
 • คาดหวังว่าพนักงานในองค์กรจะเลือกเพิ่มทักษะจากการทำงาน 76%
 • จ้างพนักงานชั่วคราวที่มีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ 70%
 • ส่งงานบางประเภทให้ Outsource ทำแทน 63%
 • ใช้กลยุทธ์ลดบุคลากรที่ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการจัดจ้าง 56%
 • จ้างฟรีแลนซ์ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ 55%

อ่านถึงบรรทัดนี้แล้วลองทบทวนดูว่า จะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางใดเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และทักษะด้านใดที่คุณควรเรียนรู้เป็นลำดับต้นๆ เพื่อการพัฒนาตัวเองและการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นทั้งในโลกของการทำงาน สังคมไทย และสังคมโลก


Future of jobs_report

.

.

.

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
‘The Future of Jobs Report 2018’
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่
www3.weforum.org


ทักษะการทำงาน เทรนด์อาชีพแห่งอนาคตที่ควรรู้

สิ้นเดือนในปีนี้อาจต่างไปในปีหน้า! ชวนส่อง ‘งาน’ กับ ‘เงินเดือน’ ของคนไทยในปี 2562

เผยสายงานที่ได้ ‘เงินเดือนสูงสุด’ 10 อันดับในปี 2561 จาก jobsDB พร้อมช่วงเงินเดือนที่หลายคนอยากรู้

ผลวิจัยชี้ ‘เทรนด์การทำงาน โดนใจ Gen Z’ ชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดไอที & เทคโนโลยีต้องมาก่อนในทุกสรรพสิ่ง

ถึงเวลาสร้างคนทำงาน สายพันธุ์ ‘Intrapreneur’ ผู้มี ‘ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ’ ประดับองค์กร 4.0

‘6-6-10’ เลขชุดที่เป็นกลยุทธ์พานวัตกรรมไทยไปสู่สากล และ 5 ผลงานวิจัยน่ารู้ โดย สวทช.