บทความนี้ชวนไปดู เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพราะนอกจากเป็นแหล่งรวมกูรูด้าน ‘นวัตกรรมอาหาร’ และการวิจัยพัฒนาอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว ยังมี ‘แล็บทดสอบทางประสาทสัมผัส’ และ ‘คลังฐานข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในอาหาร’ ที่เปิดให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ ‘ผู้ประกอบการภาคเอกชน’ 


foodinnopolis

ทำไมต้องมี ‘เมืองนวัตกรรมอาหาร’

เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) เกิดขึ้นเพราะภาครัฐมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมด้านนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งต้องเชื่อมโยงและได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่มีศักยภาพ รวมทั้งดึงดูดให้มีการลงทุนวิจัยพัฒนาของบริษัทอาหารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมผลักดันด้วย และที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี เห็นได้จากการที่ สวทน. ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

ล่าสุด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร สร้างความร่วมมือกับ บริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด ธุรกิจไก่ครบวงจรทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ ในการจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของบุคลากรซันกรุ๊ปให้มากยิ่งขึ้นและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารรายอื่นๆ ก็จะได้ใช้ประโยชน์ด้วย 


ซันกรุ๊ป ร่วมจัดตั้ง ‘ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส’ ได้อย่างไร

บริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด
จำลอง เติมกลิ่นจันทร์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับไก่เนื้อและไก่ไขครบวงจร ประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหารไก่ ฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ธุรกิจไก่ประกัน และไก่จ้างเลี้ยง โรงงานผลิต และแปรรูปเนื้อไก่สดเนื้อไก่แช่แข็งเพื่อการส่งออก รวมถึงโรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแช่แข็งจากเนื้อไก่ โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอยู่แล้ว และยังเป็นสมาชิกของฟู้ดอินโนโพลิส ในนามบริษัท ซันฟีด จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยที่ผ่านมามีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Food and Feed Innovation Center เพื่อพัฒนาสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงไก่ และยังทำงานกับเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารมาอย่างต่อเนื่อง


เปิดห้องให้ลองดม ชิม ลิ้มรสอาหาร

Food Innopolis

ในวันเปิดตัว ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผู้ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ ได้แก่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร จำลอง เติมกลิ่นจันทร์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ฟู้ดอินโนโพลิส
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า หลังจากที่ สวทช. ลงนามร่วมมือกับ บริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด เมื่อ 18 มีนาคมที่ผ่านมา สวทช. ก็พร้อมต่อยอดและสนับสนุนการดำเนินงานของซันกรุ๊ปทันที นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนพัฒนาระบบการเลี้ยงและพัฒนาคุณภาพเนื้อไก่อีกด้วย

Food Innopolis_ความร่วมมือ


‘ศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต’ หนึ่งในแพลตฟอร์มของ ‘ฟู้ดอินโนโพลิส’

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารในทุกระดับและครบทุกมิติการทำงาน ขับเคลื่อนทั้งในเชิงจุลภาคและมหภาค  ฟู้ดอินโนโพลิสและมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงดำเนินงานแบบ One-Stop Service โดยทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และศูนย์บัญชาการ ประสานงานระหว่างภาคีต่างๆ ในห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การรับตรวจสุขภาพธุรกิจและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น การนำมาประมวลหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม รวมถึงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการในพื้นที่ทำงานจริง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ร่วมเรียนรู้และเห็นปัญหาของตนอย่างรวดเร็ว

บทบาทสำคัญของ ศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต คือ ช่วยถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำมาทดสอบตลาด หาตลาด ช่องทางการขาย ทั้งส่งเสริมสนับสนุนและช่วยผลักดันให้งานที่ทำสามารถออกสู่ตลาดได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่ทำวิจัย 17 บริษัท และยังมีผู้ประกอบการใช้บริการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นมากกว่า 20 บริษัท 

Food Innopolis
ปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วมโครงการและเข้ามาทำวิจัยใน Future Food Lab เกือบเต็มพื้นที่แล้ว และภายใน 5 ปี คาดว่าจะสนับสนุนได้ 100 ราย
service platform food innopolis
แพลตฟอร์มบริการของ Food Innopolis สำหรับผู้ประกอบการภาคเอกชน เครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ

ทำวิจัยอาหารทั้งที ก็ให้มี ‘คลังฐานข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในอาหาร’ ด้วยเลย

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ให้ข้อมูลว่า การจัดตั้ง ศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เริ่มดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง โดยให้บริการในลักษณะ One-Stop Service ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเมืองนวัตกรรมอาหารให้การสนับสนุนพื้นที่สำหรับดำเนินงาน อำนวยความสะดวกในการทำวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาด ส่วน มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนทีมวิจัยและคณะทำงานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.

“เมืองนวัตกรรมอาหาร’ มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้มีโอกาสทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการมายาวนาน”

food innopolis นักวิจัย
Source : www.foodinnopolis.or.th

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ฟู้ดอินโนโพลิสยังร่วมจัดตั้ง ‘คลังฐานข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในอาหาร’ หรือ ‘Food Ingredient Library’ ขึ้นภายในศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในอาหารเพื่อให้บริการสำหรับนักวิจัยและผู้ที่สนใจการทำวิจัยด้านอาหาร โดยสามารถเข้าไปค้นหาวัตถุดิบที่ใช้ในอาหารเพื่อนำตัวอย่างไปทดลองใช้ในงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

“ในอนาคตเราจะใช้ Food Ingredient Library เป็นต้นแบบของคลังอื่นที่ฟู้ดอินโนโพลิสวางแผนจะจัดตั้งตามมา ไม่ว่าจะเป็น Material Library ซึ่งจะรวบรวมบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ OEM Library ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่รับทำ OEM เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิจัยต่อไป” ดร.อัครวิทย์กล่าวเสริม

Capture_food_innopolis

สรุปหน้าที่และภารกิจของ ‘ฟู้ดอินโนโพลิส’

  • ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารครอบคลุมถึงการวางแผนธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
  • ส่งเสริมให้เอกชนทุกระดับพัฒนาสินค้าอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และการบริการในอุตสาหกรรมอาหาร
  • สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงาน R&D ต่างๆ กับมหาวิทยาลัย และคู่ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ
  • มุ่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในระดับโลก

นอกเหนือจากโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 200 ไร่ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังให้จัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารอีก 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนา ‘นวัตกรรมอาหาร’ ในสเกลใหญ่ระดับนี้


อ้างอิงข้อมูลจาก 

สนใจ ‘นวัตกรรมอาหาร’ เรามีบทความแนะนำ

4 ฟู้ดเทรนด์ ปี 2019 เขย่าวงการอาหาร เน้นเทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัย ดีต่อสุขภาพ รักษ์โลก

“สถาบันอาหาร” ปักธง Future Food ร่วมขบวน 10 S-Curve

‘René Redzepi’ สุดยอดกุ๊ก ศตวรรษที่ 21