เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งที่ 6 ของโลกที่มี ‘งานสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติด้านอาหารและเกษตรกรรม’ (The 6th Responsible Business Forum on Food and Agriculture (RBF) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้านงบประมาณและระดับนวัตกรรมที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร


งานสัมมนาเพื่อ ‘ห่วงโซ่อาหาร’ ในอนาคต

RBF Thailand 4

เนื่องจาก ความต้องการอาหารทั่วโลกภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593) จะเพิ่มขึ้นมหาศาล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นต่อไปจึงมีความสำคัญต่อการเพิ่มการผลิตทางการเกษตรมากเป็น 2 เท่า และจะสร้างความเปลี่ยนแปลงของ ห่วงโซ่อาหาร ในทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกรรายย่อยไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องบริหารจัดการนวัตกรรมที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SDGs) 

งานสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติด้านอาหารและเกษตรกรรม 2019 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรกรรม และโภชนาการ รวมแล้วมากกว่า 400 ราย โดยมาจากภาครัฐ สถาบันการเงิน และองค์กรพัฒนาเอกชน ด้วยวัตถุประสงค์แบ่งปันความรู้ รับฟังมุมมองต่างๆ และมีส่วนร่วมในคณะทำงานที่มุ่งเน้นการปลูกฝังโซลูชันนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรได้อย่างแท้จริง 


RBF Thailand who attend
ตัวอย่างองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมงาน อาทิ CP Group, Syngenta, FrieslandCampina, Corteva, Olam International, Golden Agri-Resources, Bayer, PepsiCo, ING, PwC, Deloitte, Hilton, Sodexo, Metabolic, AgUnity, AVT McCormick Ingredients, BNP Paribas, Betagro, Kellogg, KC Fresh
สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ความมั่นคงด้านอาหาร
สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในฐานะที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรและเป็นประธานอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีแนวคิดหลักของอาเซียนประจำปีนี้ว่า ‘Advancing Partnership for Sustainability’ (ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน) สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษในช่วงต้นของงานสัมมนาว่า 

 “ความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ช่วยกระตุ้นการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี โดยปัจจัยสำคัญมาจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารและการเกษตร” 


‘ความมั่นคงทางอาหาร’ สิ่งที่คนทั้งโลกต้องการตอนนี้และตลอดไป

ผู้อ่านคงเคยได้ยินคำว่า ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ (Food Security) กันมาบ้าง สำหรับคำนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ระบุว่า ความมั่นคงทางอาหาร จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่

  1. การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability)
  2. การเข้าถึงอาหาร (Food Access)
  3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization)
  4. การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability)
RBF Thailand_agriculture
Source : www.responsiblebusiness.com

กรณีของ การมีอาหารพอเพียง การเข้าถึงอาหาร นึกภาพเด็กเอธิโอเปียร่างกายผอมโซและเสียชีวิตด้วยความหิวโหยหรือขาดสารอาหารออกใช่ไหม นั่นเป็นส่วนเดียวของสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และใช่ว่าประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ประเทศเกษตรกรรมที่เพาะปลูกอาหารได้หลากหลาย เช่น ประเทศไทย จะประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหารไม่ได้ เนื่องจากมีความท้าทายหลายประการที่สามารถทำให้ ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ กลายเป็น ‘ความไม่มั่นคง’ (Food Insecurity) ได้ ไม่ว่าจะเป็น 1) อัตราการเติบโตของประชากร 2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 3) ความกังวลเรื่องสุขภาพของประชาชน 4) ความปลอดภัยของอาหาร ฯลฯ

ตัวอย่างเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวได้ทั้งสิ้น จึงนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างองค์กร ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีความรู้ มีทักษะ รวมถึงผู้สนับสนุนเงินลงทุนในด้านนวัตกรรม มาร่วมส่งเสริมการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

Niall O’Connor, SEI Asia Director
Niall O’Connor, SEI Asia Director

ยิ่ง นวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในวันนี้และวันข้างหน้า รวมทั้งจำเป็นสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ไนออล โอ คอนเนอร์ (Niall O’Connor) ผู้อำนวยการกลาง สถาบันสิ่งแวดล้อมกรุงสต็อกโฮล์ม กล่าวถึงงานสัมมนา RBF ในประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำว่า งานนี้รวบรวมแนวทางการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนในกระบวนการผลิต การเก็บรักษา และการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร ขณะเดียวกัน ยังนำเสนอแนวทางลดการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ สารเคมี ปุ๋ย เพื่อให้ตลอดกระบวนการผลิตนั้น สามารถผลิตอาหารให้มีคุณภาพสูงและมีการสูญเสียน้อยที่สุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า


สู่จุดยืนด้าน ‘นวัตกรรม’ เพื่อวันข้างหน้า

ในงานสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติด้านอาหารและเกษตรกรรมครั้งที่ 6 นี้ องค์กรเกษตรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังร่วมประกาศจุดยืนที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดกระบวนการผลิตอาหารและการเกษตรว่า

องค์กรเกษตรร่วมกันพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจ ‘Uberfarm’ เพื่อให้บริการด้านการเพาะปลูก โดยนำ ‘เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีชีวภาพ’ เข้ามาปรับปรุงผลผลิตและการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในอนาคต

นางกันธวี คาธิเรสาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไป ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
กันธวี คาธิเรสาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไป ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

กันธวี คาธิเรสาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไประดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ กล่าวถึงความจำเป็นของนวัตกรรม อันเป็นความท้าทายในกระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนว่า 

“ทุกหน่วยงานต้องนำนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการยกระดับคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเริ่มตั้งแต่ฟาร์มจนถึงบนโต๊ะอาหารของผู้บริโภค”  

นอกจากการที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมแบ่งปันแนวคิดและแนวทางในการจัดการปัญหาหลากหลายด้านที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร อาทิ การตรวจสอบและติดตาม นวัตกรรมการบริหารเงิน การบริหารความสูญเสียของอาหาร สิทธิมนุษยชน เสริมพลังสตรี และความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในงานยังจัดให้มีการสนทนาพิเศษใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์นม ประมง ผักและผลไม้ อีกด้วย


รู้จักความร่วมมือเพื่อสร้าง ‘มาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน’ หรือยัง?

SRP : Sustainable Rice Platform หรือ มาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือของหลายองค์กรเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของข้าว โดยมีที่มาจากการหารือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) เมื่อปลายปี 2011 หลังจากนั้นมีองค์กรและบริษัทการเกษตร/อาหารขนาดใหญ่เข้าร่วม SRP มากมาย อาทิ Nestle, Olam, Kellogg’s, Mars, Bayer, Syngenta, กรมการข้าวของไทย

Source : www.responsiblebusiness.com
Responsible_Biz
Source : @Responsible_Biz

ในงานยังมี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (Sustainable Rice Landscapes) ระหว่างสมาชิกสถาบัน ได้แก่

การลงนามดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการสร้างและก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน ทั้งจากภาครัฐ ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า และผู้ดูแลในระดับนโยบาย เพื่อสร้างการยอมรับในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการรับรองและมีประสิทธิภาพ

วิน เอลลิส (Wyn Ellis) ผู้ประสานงานโครงการมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (Sustainable Rice Platform หรือ SRP) กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของการจัดทำโครงการ คือ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการยอมรับในวงกว้างของเทคโนโลยีจัดการสภาพภูมิอากาศที่ชาญฉลาด กระบวนการผลิตข้าวยั่งยืน ด้วยการใช้เครื่องชี้วัดและมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนมาตรฐานแรกของโลก”


เร่งผลักดันโครงการในประเทศ ผสานความเชื่อมั่นกับพันธมิตร

ความมั่นคงด้านอาหาร อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรในครั้งนี้ ยังมีทิศทางสอดคล้องกับโครงการที่ภาครัฐของไทยกำลังผลักดันและมุ่งวิจัยพัฒนาอย่างเข้มข้น ซึ่ง อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงโครงการของรัฐและเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบในช่วงท้ายว่า 

รัฐบาลกำลังมุ่งมั่นดำเนินงานผ่านโครงการ ‘เมืองนวัตกรรมอาหาร’ หรือ Food Innopolis เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งภูมิภาคอาเซียน”

Malcolm Preston, Adjunct Professor, Kellogg School of Management and Guest Faculty, Harvard Business School
Malcolm Preston, Adjunct Professor, Kellogg School of Management and Guest Faculty, Harvard Business School

มัลคอล์ม เพรสตัน (Malcolm Preston) ศาสตราจารย์อาวุโส วิทยาลัยการจัดการเคลล็อก และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวทิ้งท้ายในพิธีปิดงานสัมมนาโดยเน้น ‘การสร้างความเชื่อมั่น’ ว่า

“ความเชื่อมั่นและความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็น แต่ละองค์กรจำเป็นต้องเชื่อมั่นในเทคโนโลยีใหม่ และเชื่อมั่นในการประสานความร่วมมือระหว่างกันของพันธมิตร”

ต้องการฟังวิทยากรในงานสัมมนาแบบเต็มๆ
1) www.facebook.com/globalinitiatives
2) www.youtube.com/user/globalinitiativestv


สนใจเกี่ยวกับ ‘นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต’ แนะนำบทความด้านล่างนี้

Food Innopolis : เผยโฉม ‘แล็บทดสอบทางประสาทสัมผัส’ และ ‘คลังฐานข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในอาหาร’ ให้ผู้ประกอบการได้เฮ

Urban Farming นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตคนเมือง กุมชะตาอาหารโลก

ทำความรู้จัก “Lab-grown foods” อาหารสังเคราะห์แห่งโลกอนาคต


อ้างอิงข้อมูลจาก