น้ำพระทัยฉ่ำเย็น ‘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’ พัฒนาคน สร้างอาชีพ & ความกินดีอยู่ดี ให้ ชาวสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยากลำบาก จึงทรงจัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วไทย