สาลิกาคาบข่าว Vol.106/62

126

ราชกิจจาฯ ประกาศ

ระเบียบบริหารราชการฯ

ปรับคุณสมบัตินายกเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 16 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) .. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ทั้งนี้ เนื้อหาสาระสำคัญเป็นการปรับแก้เรื่องคุณสมบัตินายกเมืองพัทยา โดยระบุไว้ในมาตรา 42 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(2)
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ มาตรา 45  นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปี ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

สงกรานต์พัทยาคึกคัก

วางยุทธศาสตร์รับมือ

นักท่องเที่ยว 90 ล้านคน

...ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวถึงกระแสท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า เมืองพัทยาถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันสงกรานต์และวันไหลประจำเมืองพัทยา การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา สภ.เมืองพัทยา ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา และอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 นาย พร้อมรถยนต์สายตรวจอีกจำนวนกว่า 20 คันเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างเมืองพัทยา กับ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ และประสบการณ์การบริหารงานด้วยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ พัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นีโอพัทยา สู่การเป็นเมืองพัทยาสมาร์ทซิตี้ รองรับประชากรในอาเซียนที่จะเข้าสู่เมืองเพิ่มขึ้นอีก 90 ล้านคนในปี 2030

ยอดใช้น้ำมัน

เม..ทำสถิติสูงสุด

หนุนสัญญาณเชิงบวก

เศรษฐกิจท่องเที่ยว

..นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีวันหยุดราชการตั้งแต่ 12-16 เมษายน 2562 ทำให้เกิดการกลับภูมิลำเนา การเดินทางท่องเที่ยว คาดว่าจะทำให้เกิดการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4-5% ส่งผลให้การใช้น้ำมันเฉลี่ยในเดือนเมษายนคาดว่าจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเบนซินคาดว่าจะมีการใช้เฉลี่ยที่ 32 ล้านลิตรต่อวัน กลุ่มดีเซลการใช้เฉลี่ยที่ 68 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สัญญาณการใช้น้ำมันเริ่มเพิ่มขึ้นมากในปลายเดือนมีนาคม 62 โดยเฉพาะดีเซลที่ปกติจะมีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 65 ล้านลิตรต่อวัน เริ่มไต่ระดับและสูงขึ้นมาแตะ 68 ล้านลิตรต่อวันช่วงปลายเดือนมี.. และคาดว่า เม..จะอยู่ระดับดังกล่าว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เช่น อ้อย ทำให้มีการใช้ในรถบรรทุกมาก ขณะที่เบนซินช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ล้านลิตรต่อวันก็เริ่มสูงขึ้น และคาดว่า เม..จะคงระดับ 32 ล้านลิตรต่อวันเนื่องจากท่องเที่ยวของไทยเติบโตมาก

ธนารักษ์เตรียมเคาะราคา

ซีเนียร์คอมเพล็กซ์

บ้านพักผู้สูงวัยครบวงจร

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ว่า จะคล้ายกับโครงการของญี่ปุ่นซึ่งมีบ้านพักคนชราที่มีศูนย์รักษาพยาบาลอยู่ภายในโครงการ  สำหรับโครงการนำร่องตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุของกรมฯ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้อที่รวมกว่า 72 ไร่ มีที่พักอาศัย 1,000 ยูนิต ขนาดพื้นที่ 30-55 ตารางเมตร โดยผู้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปสามารถเช่าอยู่อาศัยได้ ระยะเวลาการอยู่อาศัย 30 ปี ต้องจ่ายค่าเซ้งจำนวนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายเดือน ซึ่งโครงการนี้มีการลงนามร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ปี 2560 โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการโดยเฉพาะราคายูนิตของโครงการบวกกับการดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลรามาฯจะลงทุนทำเป็นศูนย์วิจัยดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

แนะผู้ส่งออกใช้สิทธิ

ยกเว้นภาษีสินค้าเกษตร

3 รายการเข้าตลาดญี่ปุ่น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างการออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (เจเทป้า) ประจำปี 62 หรือระหว่างวันที่ 1 เม..62- 31 มี.. 63  สำหรับสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น 3 รายการ ได้แก่ กล้วยสด 8,000 ตัน สับประรดสด 300 ตัน และเนื้อสุกรปรุงแต่ง 1,200 ตัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ปี 50 ที่ไทยได้รับสิทธิโควตายกเว้นภาษีนำเข้าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า คือ กล้วยสด และสับปะรดสด ในส่วนของเนื้อสุกรปรุงแต่งเสียภาษีนำเข้าเพียง 16% จากอัตราภาษีนำเข้าปกติของกล้วยสดอยู่ที่ 20 – 25% สับปะรดสด 17% และเนื้อสุกรปรุงแต่งอยู่ที่ 20% ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก

กม.ทะเบียนบ้านใหม่

หนีหมายจับเกิน 6 เดือน

โดนย้ายชื่อเข้าทะเบียนกลาง

www.thaigov.go.th

ว่าที่ พ..สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา และอุปนายกสภาทนายความ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาคือ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) .. 2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อให้การทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน โดยในมาตรา 13 ของกฎหมายใหม่นี้ระบุว่า เมื่อศาลได้ออกหมายจับผู้ใด ไม่ว่าจะออกโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจร้องขอ หรือศาลออกเองก็ตาม ถ้ายังจับไม่ได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มีหน้าที่แจ้งให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางทราบ และให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางแจ้งให้นายทะเบียนย้ายคนที่ถูกออกหมายจับนั้นออกจากทะเบียนบ้าน และเพิ่มชื่อและรายการของผู้นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนบ้านสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) และให้หมายเหตุไว้ในรายการของบุคคลนั้นว่าอยู่ในระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับด้วย หากผู้ที่ถูกโอนย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางนั้น ต้องการย้ายกลับเข้าทะเบียนบ้านของตน ก็ต้องมาแสดงตัวต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่าหมายจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือตนเองถูกจับตามหมายจับนั้นแล้ว

ทั่วโลกอาลัย

มหาวิหาร น็อทร์ดาม

บิ๊กแฟชั่นควัก 3.59 พันล้าน

ร่วมบูรณะ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวเหตุเพลิงไหม้มหาวิหารน็อทร์ดาม กลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ช่วงเย็นของวันจันทร์ (15 เม..) ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมหาวิหารอายุ 850 ปีแห่งนี้หลายล้านคน โดยเพลิงได้ลุกไหม้เผาผลาญทั่วบริเวณหลังคาและยอดวิหารอย่างหนัก ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสประกาศว่า จะฟื้นฟูมหาวิหารให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด เนื่องจากมหาวิหารน็อทร์ดามคือความหวังของชาวฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิต และเป็นโบสถ์ของชาวฝรั่งเศสทุกคน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ขณะที่นายฟรังซัวร์ อองรี ปิโนลด์ มหาเศรษฐีฝรั่งเศส เจ้าของแฟชั่นแบรนด์ดังอีฟแซงโรลองต์ และอีกหลายแบรนด์ ออกแถลงการณ์บริจาคเงิน 100 ล้านยูโร หรือประมาณ 3.59 พันล้านบาทสำหรับการบูรณะซ่อมแซมมหาวิหารน็อทร์ดามซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.. 1991 ขึ้นมาใหม่