การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ กพอ. ได้รายงานการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลในอีอีซี ว่ายังมีความต้องการบุคลากรมากกว่า 180,000 คน

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานต่อโครงการพร้อมจัดทำแผนการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัลสำหรับพื้นที่อีอีซี เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและปริมาณตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านดิจิทัลของอีอีซีภายในปี 2566


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

‘ดีอี’ เร่งปั๊มปีละ 4 หมื่นราย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า ระยะ 5 ปีข้างหน้า ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ต้องการบุคลากรด้านดิจิทัล 180,000 คน โดยเฉลี่ยจะต้องผลิตคนให้ได้ปีละประมาณ 40,000 คน แต่ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษารัฐและเอกชนจบการศึกษาด้านนี้ประมาณ 20,000 คน และเหลืออยู่ในระบบเพียงปีละ 2 ใน 3 ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงต้องมีการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะกลาง โดยในการประชุม กพอ. ได้รับทราบแนวทางการผลักดันให้ได้บุคลากรตามเป้าหมายกำลังคนด้านดิจิทัลว่าจะดำเนินการ 3 แนวทางสำหรับบุคลากร 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มนักศึกษาในสาขาวิชาด้านดิจิทัล

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการฝึกงานเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงกับภาคอุตสาหกรรม

2. กลุ่มนักศึกษาในสาขาอื่นที่ต้องการ Re-skill

สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ/หรือค่าสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ระดับพื้นฐานและระดับกลางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

3. กลุ่มบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆ ที่ต้องการย้ายสายงาน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ/หรือค่าสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ระดับพื้นฐานและระดับกลางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ทั้งนี้ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนากว่า 180,000 คน ประกอบด้วย นักศึกษาจบใหม่ด้านดิจิทัลที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 60,000 คน นักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนหรือเรียนเพิ่มเติมในสาขาวิชาด้านดิจิทัล จำนวน 120,000 คน


จับมือ EEC HDC สร้างเครือข่าย

ดร.อภิชาต ทองอยู่

รมว.กระทรวงดีอียังเชิญหน่วยงานในสังกัดและอุตสาหกรรมชั้นนำที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ที่มี ดร.อภิชาต ทองอยู่ เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนา 3 กลุ่มการศึกษาให้มีความเคลื่อนไหวเท่าทันการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ 

1. กลุ่มทักษะใหม่ (new skill)

2. กลุ่มยกระดับทักษะ (up skill)

3. กลุ่มทบทวนทักษะใหม่ (pre skill)

ในการทำงานดังกล่าว เป็นการประสานกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำเข้ากับการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดลจากทุกค่ายทั่วโลก ทั้งหัวเหว่ย กูเกิล ไมโครซอฟท์ ทรู ซีเกต ซิสโก้ ฯลฯ โดยจะมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง รมว.กระทรวงดีอีได้มอบหมายให้ดีป้าเป็นหน่วยงานที่เชื่อมกับ EEC HDC ในการดำเนินงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย