กว่าจะมาถึงยุคที่เศรษฐกิจพึ่งพาความก้าวหน้าและนวัตกรรม ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยี หลายประเทศในโลกต่างก็ผ่านประสบการณ์การพัฒนาท้องถิ่น กอบกู้ รักษาประเทศจากความล้าหลังถดถอย เข้าสู่ความก้าวหน้าใหม่ ยกระดับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจสู่เป้าหมายใหม่ ทำให้คุณภาพชีวิตและสังคมดีขึ้น ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้คนและสังคมได้ปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี


ภูมิทัศน์ของโลกยุคใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นปลายศตวรรษที่ 20 จากโลกอนาล็อกใบเดิมสู่โลกดิจิทัลใบใหม่! จากการผลิตสินค้าและบริการยุคใหม่ ตอบสนองการใช้ชีวิต เศรษฐกิจการค้า สังคม การคมนาคม และการบริโภค ตลอดจนมีองค์ความรู้ที่แตกต่างไปจากโลกยุคเก่าเกือบจะสิ้นเชิง!

การจัดการทางเศรษฐกิจยุคใหม่นั้นพึ่งพา นวัตกรรม – เทคโนโลยี ในการเพิ่มและพัฒนาการผลิต – ลดต้นทุน – ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ นำพาประเทศก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การสร้างบุคลากร – พัฒนาการศึกษา ต้องยกระดับปรับสร้างผู้คนเข้าสู่ความก้าวหน้าใหม่ทั้งระบบตามภูมิทัศน์ใหม่ที่เปลี่ยนไป!

Photo by Viviane Okubo on Unsplash
Yokohama | Photo by Viviane Okubo on Unsplash

ชวนศึกษาศักยภาพ ‘โยโกฮาม่า’

ประเทศที่มีความใกล้ชิดกับไทยอย่าง ญี่ปุ่น ได้รับประสบการณ์ – บทเรียนหลากหลายด้าน ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การยกระดับเมือง โยโกฮาม่า (Yokohama) ซึ่งเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่ถูกปล่อยให้รกร้าง กลายเป็นเมืองที่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอื่น เป็นเมืองสำหรับชาวเมืองใช้ซุกหัวนอน รุ่งเช้าผู้คนก็นั่งรถไฟไปทำงานในโตเกียว – เย็นก็นั่งรถไฟกลับ กลุ่มนักธุรกิจและชาวบ้านในเมืองโยโกฮาม่าจึงต้องการทำให้เมืองกลับมามีศักยภาพอีกครั้ง!

โยโกฮาม่า ในฐานะเมืองท่าเก่าแก่ เป็นจุดแรกที่โลกตะวันตกใช้เป็นประตูเข้าไปสร้างความทรุดโทรมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้อย่างหนักหน่วง จนในที่สุด โยโกฮาม่าก็ถูกทิ้งร้างและแทบไม่เหลือภาพความเป็นเมืองที่มีอดีตอันรุ่งเรืองอยู่เลย แต่มีกลุ่มผู้ริเริ่มที่มองเห็นถึงศักยภาพของเมือง และพิจารณาดูแล้วไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูโยโกฮาม่าอีกครั้ง 

กลุ่มผู้ก่อการจึงระดมความคิดและสรรพกำลัง ร่วมกันสร้างความก้าวหน้าใหม่โดยวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองโยโกฮาม่าให้พึ่งตัวเองได้ ภายใต้โครงการ มินาโตะ มิราอิ (Minato Mirai) ด้วยการ

  • สร้างความรู้ความเข้าใจกับชาวเมือง
  • วางแผนจัดภูมิทัศน์ใหม่ – จัดวางผังเมือง
  • สร้างแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย
  • จัดปรับอนุรักษ์ย่านถิ่นฐานโบราณ
  • พัฒนาพื้นที่การค้าการพาณิชย์และปรับปรุงเมืองท่า
  • จัดปรับสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม ทำให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้น

เวลาเกือบ 2 ทศวรรษ จากเมืองที่ล้าหลังป่วยไข้แบบโยโกฮาม่าใน 3 ทศวรรษก่อน ก็ค่อยๆ เจิดจรัส เปิดตัวในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยว มีเทศกาลที่มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนไปสัมผัสเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยว มีเศรษฐกิจของตัวเองที่เฟื่องฟู มีนักท่องเที่ยวมากกว่าปีละ 60 ล้านคน มาจับจ่ายใช้สอย พักผ่อนและท่องเที่ยวในหลากหลายเทศกาล

โยโกฮาม่า กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีพื้นที่สีเขียวเป็นที่อยู่อาศัย มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมในเขตพิเศษ มีหลักประกันการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสะดวกสบาย บริการที่ดีสำหรับผู้คนอย่างครบครัน

Photo by Yu Kato on Unsplash โยโกฮาม่า
Yokohama | Photo by Yu Kato on Unsplash

ย้อนดูการสร้างบ้านแปลงเมืองของไทย

EEC – เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังปรับฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตโดยรวม เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ความก้าวหน้าใหม่ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาประเทศที่มีทิศทางที่ชัดเจน ตั้งแต่เรื่องการปรับสร้างสาธารณูปโภค รองรับการลงทุนใหม่ หลังจากที่ประเทศต้องจมอยู่ในความตกต่ำตีบตันจากความขัดแย้งทางการเมืองมานานกว่า 2 ทศวรรษ

เขต 3 จังหวัดภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ได้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาใหม่ที่ปรับฐานการลงทุน ผลักดันอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายชัดเจนใน 12 อุตสาหกรรมหลักที่ต้องลงทุนและนำเทคโนโลยีเข้ามาตั้งฐานยกระดับเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

ขณะเดียวกัน ทั้ง 3 จังหวัด ก็จะดึงเอาฐานความรู้เพื่อไปปรับใช้กับผู้คนให้เท่าทันเทคโนโลยียุค 4.0 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สร้างความได้เปรียบทั้งเรื่องการใช้ต้นทุนต่ำกว่า คุณภาพสินค้าและบริการดีกว่า กำลังการผลิตสูงกว่า เป็นฐานในการขับเคลื่อน สู่ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้แก่ท้องถิ่นและประเทศโดยรวม

ทั้งการปรับสร้างสาธารณูปโภค อาทิ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และเชื่อมกับเส้นทางต่างๆ สร้างมหานครการบินในพื้นที่ 6,500 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนและการท่องเที่ยว สร้างเรือพาณิชย์และท่าเรือสินค้าระบบ automation ที่ทันสมัยเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างระบบขนส่งรางคู่ เชื่อมต่อกับเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงการปรับฐานการศึกษา การพัฒนาการศึกษาให้แก่บุคลากรยุคใหม่ ให้เท่าทันความรู้ เทคโนโลยี และโลกที่เปลี่ยนไป

ภาพรวมนี้เป็นภูมิทัศน์การพัฒนายกระดับประเทศ สู่การเป็นผู้นำอาเซียนและขับเคลื่อนประเทศเชื่อมกับโลก เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของประเทศ ที่ผู้คนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างมาก เป็นหนึ่งเดียวของเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ ฉุดประเทศจากความตกต่ำสู่การฟื้นฟูบูรณาการ ความก้าวหน้าของประเทศ โครงการนี้จึงเป็นเสมือนหัวใจของประเทศ ที่จะต้องช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริม และทุ่มเท เพื่อให้ EEC ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อใช้บทเรียนจากที่นี่ขยายไปสู่การพัฒนาภูมิภาคต่างๆ ในประเทศต่อไป เพื่อสร้างประเทศยุคใหม่ในกระแสโลกไร้พรมแดน ที่เทคโนโลยีสามารถพามนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพอย่างมีนัยสำคัญ!


 

 

เรื่อง : Apichatology


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับโยโกฮาม่ากันต่อ

มินาโตะมิราอิ-21…จากแหล่งเสื่อมโทรมสู่สมาร์ทซิตี้ศตวรรษ 21