ไม่ใช่ยี่ห้อเสื้อผ้า หรือชื่อนิตยสาร แต่ GQ คือตัวชี้วัดใหม่ เป็นน้องนุชสุดท้องของตระกูล IQ


ผมเคยเขียนถึง DQ ว่าเป็นน้องนุชคนสุดท้องของตระกูล IQ มาแล้วหนหนึ่งใน “สาลิกา” ของเราแห่งนี้ เมื่อราวปลายปีกลาย

มาในวันนี้ มีตัวชี้วัดใหม่ซึ่งจะมารับตำแหน่งน้องนุชคนสุดท้องของตระกูล IQ แทน DQ แล้วครับ

น้องคนนี้มีชื่อว่า GQ

GQ ย่อมาจาก Global Quotient เป็นสมาชิกน้องใหม่ในตระกูล IQ อันประกอบไปด้วย

 • 1. IQ (Intelligence Quotient) หรือ ความฉลาดทางสติปัญญา
 • 2. EQ (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์
 • 3. MQ (Moral Quotient) หรือ ความฉลาดทางคุณธรรม
 • 4. SQ (Social Quotient) หรือ ความฉลาดทางสังคม
 • 5. CQ (Creativity Quotient) หรือ ความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์
 • 6. PQ (Play Quotient) หรือ ความฉลาดทางการเล่น
 • 7. AQ (Adversity Quotient) หรือ ความฉลาดทางการอดทนต่ออุปสรรค
 • 8. HQ (Health Quotient) หรือ ความฉลาดทางสุขภาพ
 • 9. OQ (Optimist Quotient) หรือ ความฉลาดทางการมองโลกในแง่ดี
 • 10. TQ (Thinking Quotient) หรือ ความฉลาดทางการคิด
 • 11. DQ (Digital Quotient) หรือ ความฉลาดทางดิจิทัล

GQ เป็นตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อสอดรับกับความต้องการทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Skills

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่โลกของเราเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีการพูดถึง 21st Century Skills หรือ ทักษะในศตวรรษที่ 21 กันอย่างมากมาย บางครั้งก็เรียก 21st Century Skills ว่า ทักษะแห่งอนาคตใหม่

องค์ประกอบสำคัญของ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นจากการมองการณ์ไกลของ ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ Partnership for 21st Century Learning: P21 ที่ชี้ว่า คนรุ่นใหม่นับจากนี้ จะมีปัจจัยในการใช้ชีวิต และเงื่อนไขในการดำรงชีพที่นับวันที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ

P21 มองว่า 4 ทักษะต่อไปนี้ มีความจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

 • 1. ทักษะการคิด หรือ Creativity Skills หมายถึง ทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • 2. ทักษะทางสังคม หรือ Connect & Communication Skills หมายถึง ทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน และพร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • 3. ทักษะเชิงปฏิบัติ หรือ Critical Thinking & Curate Skills หมายถึง ทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้
 • 4. ทักษะการเป็นพลโลก หรือ Collaboration & Citizenship หมายถึง ทักษะการเป็นพลเมืองดี มีชีวิต และอาชีพที่ดี มีความสามารถเชื่อมต่อสังคมระดับนานาชาติได้

P21 มองว่า ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในโลกที่แตกต่างจากคนรุ่นพ่อแม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์

เพราะขอบเขตชีวิตได้เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 คือภายในประเทศ ไปสู่ขอบเขตที่ใหญ่กว่า คือโลก

เพราะแนวคิดหลักของทักษะในศตวรรษที่ 21 จุดเริ่มต้นคือ “ความเชื่อมโยง” ระหว่างบุคคลกับสิ่งรอบตัว ที่ขยายขอบเขตออกจากประเทศไปสู่โลก

P21 เชื่อว่า ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ล้วนส่งผลต่อทุกสังคมบนโลกใบนี้

ดังนั้น ตัวชี้วัดใหม่ภายใต้รหัส GQ จึงเกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ความเข้าใจ ความเป็นไปของชาติต่างๆ หรือ Knowledge and Understanding และเปิดใจยอมรับต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมโลก หรือ Openness and Sensitivity

P21 ย้ำว่า “การเดินทาง” คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดของ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”

ทั้งนี้เนื่องเพราะ ประสบการณ์การเดินทางไปยังประเทศต่างๆ คือกระบวนการหลักในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจโลก และเป็นพลเมืองโลกที่ดี

มีงานวิจัยมากมายที่ชี้ให้เห็นผลกระทบในแง่บวกของการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ ของคนรุ่นใหม่

ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การเดินทาง ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางบวก อาทิ

 • 1. ลดความกังวลและความกลัวคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมมากถึง 92%
 • 2. เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและการทำงานในต่างประเทศรวมถึงการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศมากถึง 85%
 • 3. มีความสนใจศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาที่ 3 และ 4 มากถึง 80%

ในตอนหน้า เราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับ GQ กันครับ