สำนักวิชาการบางแห่งเรียก Global Quotient ว่า World Quotient หรือ WQ ขณะนี้อีกแห่งเรียก CQ หรือ Cultural Quotient ซึ่งไปซ้ำกับตัวย่อ CQ (Creativity Quotient) เดิมในตระกูล IQ


หลายท่านอาจสับสนระหว่างคำว่า Global Quotient กับ Global Leadership และ Global Competence ซึ่งได้รับการพูดถึงกันมากไม่แพ้กันในยุคศตวรรษที่ 21

อย่างไรก็ดี ทั้ง Cultural Quotient ก็ดี World Quotient ก็ดี Global Leadership และ Global Competence ก็ดี ล้วนให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ Global Quotient หรือ GQ ในฐานะตัวชี้วัดใหม่ในตระกูล IQ

ดังที่กล่าวไปในตอนที่แล้ว ว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น มีความสำคัญจำเป็นในแง่ปัจจัยในการใช้ชีวิต และเป็นเงื่อนไขในการดำรงชีพในโลกที่สลับซับซ้อน

“ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” หรือ Partnership for 21st Century Learning: P21 ได้กำหนดรหัส 3R8C หรือทักษะที่จำเป็น 10 ประการ สำหรับการเรียนรู้และอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 อันประกอบไปด้วย

 • Reading: อ่านออก
 • (W)Riting: เขียนได้
 • (A)Rithmatic: เก่งเลข
 • Critical Thinking and Problem Solving: คิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหาเก่ง
 • Creativity and Innovation: ความคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกร
 • Collaboration Teamwork and Leadership: การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในทีม
 • Communication Information and Media Literacy: ถ่ายทอดเก่งและรู้เท่าทันสื่อ
 • Cross-Cultural Understanding: เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม
 • Computing and ICT Literacy: รู้เท่าทัน ICT
 • Career and Learning Skills: สนใจใฝ่เรียนรู้กระบวนการทางธุรกิจ
 • Compassion: มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

จะเห็นได้ว่า หนึ่งในทักษะสำคัญของ 3R8C ก็คือ Cross-Cultural Understanding หรือ การเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม

สำนักวิชาการบางแห่ง เพิ่มเติมคำว่า “กระบวนการคิดแบบข้ามวัฒนธรรม” ต่อท้าย “การเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม” เนื่องจากในโลกยุคใหม่ การเคลื่อนย้ายทรัพยากรหลังยุคโลกาภิวัตน์ เป็นไปอย่างกว้างขวาง การก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติ จากการผ่อนปรนกฎระเบียบบางอย่างที่มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการรวมกลุ่มประเทศ ทั้งในภูมิภาคเดียวกัน และข้ามทวีป ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของประชากรข้ามพรมแดนอย่างเสรี ยังไม่นับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในอีกหลายกรณี

ทั้งหมดนี้ รวมเรียกว่า Intercultural และบางแห่งเติมคำว่า “การสื่อสาร” เข้าไป กลายเป็น Communication and Cross-Cultural Adaptation ขณะที่อีกหลายแห่งถึงขั้นศึกษาในระดับจิตวิทยาคือ Cross-Cultural Psychology โดยเฉพาะการเน้นไปที่ “สมรรถนะทางวัฒนธรรม” หรือ Cultural Competence

Geoffrey VanderPal (2014) ทำวิจัยเรื่อง Global Leadership, IQ and Global Quotient โดยแตกแขนง Cultural Intelligence หรือ Cultural Quotient ที่มีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ Cognitive (องค์ความรู้) Motivational (แรงบันดาลใจ) และ Behavioral (พฤติกรรม)

ซึ่งตรงกับผลการวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาถึงผลกระทบในแง่บวกของการเดินทางท่องเที่ยว ที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนที่แล้ว

Geoffrey VanderPal ได้ประยุกต์ Cultural Quotient ไปสู่ Global Leadership Competency โดยใช้ Global Perspective ยกระดับขึ้นเป็น Global Mindset อันประกอบไปด้วย Knowledge (ความรู้) และ Skills (ทักษะ) และพัฒนาสู่ Global Leadership Excellence

Global Leadership Excellence ประกอบด้วย IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient) และ CQ (Cultural Quotient) หลอมรวมกัน กลายเป็น GQ (Global Quotient) ในที่สุด

ขณะเดียวกัน “ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” หรือ Partnership for 21st Century Learning: P21 กำหนดให้ World Quotient หรือ WQ มีตัวชี้วัดเพิ่มเติมจาก Global Mindset ของ Geoffrey VanderPal คือ Knowledge (ความรู้) และ Skills (ทักษะ) อีกสองตัวชี้วัดอันได้แก่ Attitudes (ทัศนคติ) และ Values (คุณค่า)

ส่วน Letitia Zwickert (2017) ชี้องค์ประกอบ 3 ประการของ Global Quotient เอาไว้ดังนี้

1. Pursue a Global Issue หรือ การเกาะติดเรื่องราวความเป็นไปของโลก โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่คนทั่วโลกให้ความสนใจอยู่เสมอ เพื่อทำความเข้าใจ เรียนรู้ และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับโลกด้วยตัวของเราเอง

2. Make Global Connections หรือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับเรา ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจของวัฒนธรรมข้ามชาติ

3. Reach Global, Bring It Local หรือ การเข้าถึงเรื่องราวระดับโลก ตีความ ประยุกต์ และพัฒนา เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศของเรา หรือเป็นเราที่อาจย้ายข้ามวัฒนธรรมด้วยตัวของเราเอง ในยุคศตวรรษที่ 21 นั่นเอง

Global Quotient นับเป็นทฤษฎีใหม่ ที่ผมพยายามเปิดประเด็นเอาไว้ เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการศึกษา ในโอกาสหน้าถ้ามีความเคลื่อนไหวใหม่ๆ จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครับ


ย้อนอ่านบทความตอนแรก

GQ น้องนุชสุดท้องของตระกูล IQ (ตอนแรก)