รูปแบบการทำงานเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติในปัจจุบันนั้น มีความแตกต่างจากช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ทุกประเทศต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสงครามการค้า ว่าจะมีทางแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาหรือไม่


หากต้องการป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวลงอีก ผู้นำและทีมงานของรัฐนั้นๆ ควรมุ่งมั่นพัฒนากฎกติกาให้ชัดเจน สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก บนหลักการของความไว้วางใจและคำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า

นอกจากนี้ อาจเพิ่มการประสานความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้ายและการค้ายาเสพติด นี่เป็นงานประจำวันของผู้นำในปัจจุบันที่ต้องแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยเฉพาะการหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการยื่นข้อเสนอที่อาจมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการใหม่ตามการก่อตัวของเส้นทางการค้าใหม่ที่เป็นอิสระจากตะวันตก ซึ่งแต่ละประเทศนั้นได้จัดตั้งกลุ่ม สร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงต่างๆ ขึ้นอย่างเข้มข้น

ถึงตอนนี้วิสัยทัศน์ของรัฐในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะบ้านเราที่วันๆ มีแต่การยื่นคำร้องและการตรวจสอบคุณภาพคนดีมีจริยธรรมในสถานการณ์ที่โลกกำลังยากลำบาก ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การค้า ความร่วมมือกับฝั่งตะวันตกนั้น เศรษฐกิจที่จะเจริญเติบโตได้ขึ้นอยู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เป็น ‘เศรษฐกิจสีเขียว’ หรือทำให้สัดส่วนของคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ลดลง พร้อมกับปัญหาเรื่องแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพราะถ้าไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ โอกาสที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจมีน้อยมาก จึงควรสร้างพื้นที่เศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ขณะเดียวกัน การแสวงหาความร่วมมือแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการค้า การทหาร และอธิปไตยของรัฐที่อยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งตะวันตก อาจเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจตามแพลตฟอร์มของตนและเป็นแรงต้านสงครามการค้าที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ อย่างองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยรัสเซีย, จีน, คาซัคสถาน, ทาจิกิสถาน, คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน ดินแดนทั้งหมดของประเทศสมาชิกมีพื้นที่มากกว่า 34 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 60% ของพื้นที่ยูเรเซียทั้งหมด ส่วนประชากรนั้นมีจำนวนมากกว่า 3 พันล้านคน

นั่นคือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก!

ภารกิจหลักขององค์กรคือ การเสริมสร้างความมั่นคงและการต่อสู้กับการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมกับโครงการ BRI (Belt & Road Initiative) ของจีน อย่างเช่นในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งและเส้นทางการค้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างสมาชิกพันธมิตรอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หากผู้นำของรัฐค้นพบกระบวนการขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ประเทศพันธมิตรอาจริเริ่มการสนับสนุนอย่างชัดเจน เพราะเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศ นี่จึงเป็นโจทย์และวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากแบบตะวันตก

การเรียกร้องให้เป็นพื้นที่การค้าเดี่ยว โดยจะสร้างขึ้นภายในอาณาเขตที่มีการรวมกลุ่มกันจึงมีความสำคัญมากตามหลักการและบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่มีความเห็นแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวทางการเมืองและเศรษฐกิจตนเองเป็นหลัก แต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของกันและกัน ในเวลาเดียวกันที่สำคัญประเทศที่เป็นสมาชิกพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดหากใช้เงินสกุลของชาติค้าขายระหว่างกันและกันได้

การออกแบบกลไกทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจ  ย่อมจะได้สถาบันภายในในการดำเนินโครงการทางเศรษฐกิจ โดยสร้างขึ้นบนพื้นฐานของกลุ่มธนาคารและสภาธุรกิจ

ส่วนปัญหาชนชั้นนำ ต้องพร้อมจัดตั้งและพัฒนาความสัมพันธ์ ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติที่ตนเองเข้าใจ แต่ยังรวมถึงการเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันด้วย แต่ปัญหาตอนนี้คือ การพัฒนาผลประโยชน์ทั้งสองยังกระจายสัดส่วนได้ไม่เท่ากัน

ทั้งหมดนี้เป็นก้าวย่างที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันของการแสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแบ่งงานกันทำ ที่ไม่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของรัฐศูนย์กลาง อย่างสหรัฐอเมริกา จีน และก้าวออกมาจากสงครามการค้าได้


ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย

 

 

เรื่อง : รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย