พลิกทุกความเสี่ยงเป็นโอกาส ยกระดับเกษตรกรสูงวัย เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อน ‘ภาคการเกษตรไทย’

‘ภาคการเกษตรไทย’ เข้าสู่สังคมสูงวัยแทบจะเต็มตัว ปรากฏการณ์นี้ส่งผลต่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทยอย่างไรบ้าง ค้นหาคำตอบและทางออกของปัญหา