ทุเรียน IoT ผลผลิตเกษตรกรยุค 4.0

SMART FARM หรือ เกษตรอัจฉริยะ คือการทำเกษตรยุคใหม่ ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาใช้ในการทำงานที่สำคัญต้องปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกรสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค